Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Tantara

2 Tantara toko 11
Ny nanjakan-dRoboama - Ny nataony hanamafy ny fanjakany.

       1Nony tafaverina tany Jerosalema Roboama, dia namory ny taranak'i Jodà sy Benjamina, mpiady voafantina valo alina sy iray hetsy, hiady amin'Israely hampody ny fanjakana amin-dRoboama. 2Kanjo tonga tamin'i Semaiasa olon'Andriamanitra, ny tenin'ny Tompo nanao hoe: 3Mitenena amin-dRoboama, zanak'i Salomona, mpanjakan'i Dofa, sy amin'Israely rehetra eo amin'i Jodà sy Benjamina ka lazao hoe: 4Izao no lazain'ny Tompo: Aza miakatra ary aza miady amin'ny rahalahinareo! Samia mody any an-tranony avy hianareo, satria avy amiko no nahatonga izao zavatra izao. Dia nihaino ny tenin'ny Tompo izy ireo, ka nody fa tsy nandeha hiady tamin'i Jeroboama.
       5Nitoetra tao Jerosalema Roboama; ary nanorina tanàna mimanda tamin'i Jodà. 6Izao no naoriny: Betleema, Etma, Tekoe, 7Betsora, Sokao, Odolama, 8Geta, Maresà, Zifa, 9Adorama, Lakisa, Azekà, 10Saraà, Aialòna ary Hebròna; tanàna mimanda ao amin'i Jodà sy Benjamina ireo. 11Namboariny ny trano mimanda ho afa-manohana, dia nanisy mpanapaka sy trano fitehirizan-kanina aman-diloilo sy divay tao aminy izy. 12Samy nametrahany ampinga aman-defona avokoa ny tanàna dia nataony mahery fatratra. Jodà sy Benjamina dia azy.
       13Ny mpisorona sy Levita izay teo amin'Israely rehetra, dia tonga nanatona an-dRoboama, avy any amin'ny faritaniny rehetra avy. 14Fa nandao ny tanim-piandrasam-biby sy ny fananany ny taranak'i Levì, ka nankany Jodà sy Jerosalema, satria ny zanany dia nesorin'i Jeroboama tamin'ny raharaham-pisoronana fankalazana an'ny Tompo, 15fa nanangana mpisorona izy io ho amin'ny fitoerana avo sy ho an'ny osilahy, ary ho an'ny zanak'omby nataony. 16Nanaraka azy ireo koa izay mikely aina amin'ny fo tokoa hitady an'ny Tompo Andriamanitr'Israely, avy amin'ny firenen'Israely rehetra, ka tonga tany Jerosalema hanatitra sorona ho an'ny Tompo Andriamanitry ny razany. 17Nankahery ny fanjakan'i Jodà izy, tamin'izany, ka nampiorina tsara an-dRoboama zanak'i Salomona, nandritra ny telo taona, satria nandeha tamin'ny làlan'i Davida sy Salomona izy ireo, telo taona.
       18Nalain-dRoboama ho vady Mahalata, zanakavavin'i Jerimota, zanak'i Davida sy Ahihaila, zanakavavin'i Eliaba, zanak'Isaia, 19ka nitera-dahy taminy izy, dia Jehosa, Somorià, ary Zoma. 20Manaraka an'io dia mbola naka an'i Maakà zanakavavin'i Absaloma izy, ka niteraka an'i Abià, Etaia, Zizà ary Salomita, taminy. 21Maakà zanakavavin'i Absaloma no tian-dRoboama indrindra, tamin'ny vadiny sy ny vaditsindranony rehetra, fa nanambady valo ambin'ny folo sy vaditsindrano enimpolo izy; ary niteraka lahy valo amby roapolo sy vavy enimpolo. 22Abià, zanakalahin'i Maakà no nataon-dRoboama loha laharana, ho filohan'ny rahalahiny, fa io no nokasainy hampanjakaina. 23Naeliny tamin-pahafetsena ny zanany lahy, ho any amin'ny tanin'i Jodà sy Benjamina rehetra, tany amin'ny tanàna mimanda rehetra, dia namononany hanina betsaka sy nitadiavany vady maro. >