Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Tantara

2 Tantara toko 27
Joatama mpanjakan'i Jodà.

       1Dimy amby roapolo taona Joatama, fony vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jerosà zanak'i Sadaoka. 2Nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo, araka izay rehetra nataon'i Oziasa rainy izy, fa tsy mba niditra tao an-tempolin'ny Tompo; ny vahoaka kosa mbola niharatsy ihany.
       3Nanao ny vavahady ambony amin'ny tranon'ny Tompo Joatama, sy nandrafitra trano maro teo ambonin'ny mandan'i Ofela. 4Nanao tanàna teny amin'ny tendrombohitr'i Jodà izy, mbamina trano mimanda sy tilikambo tany an'ala.
       5Niady tamin'ny mpanjakan'ny taranak'i Amòna izy, dia naharesy azy, ka izao no nomen'ny taranak'i Amòna ho azy tamin'izany taona izany: talenta volafotsy zato, varimbazaha iray alina kora, ary orja iray alina kora; torak'izany koa no naterin'ny taranak'i Amòna ho azy, tamin'ny taona faharoa sy fahatelo. 6Nitombo hery Joatama, satria nizotra mafy tamin'ny làlany, teo anatrehan'ny Tompo Andriamaniny.
       7Ny asa nataon'i Joatama sisa, ny ady rehetra nataony sy izay rehetra vitany, indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'Israely sy Jodà avokoa. 8Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. 9Dia nodimandry any amin'ny razany Joatama, ka nalevina tao an-tanànan'i Davida. Ary Akaza zanany no nanjaka nandimby azy. >