Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Boky Faharoan'ny Tantara

2 Tantara toko 4
Ny fanaka momba ny tempoly.

       1Nanao otely varahina anidina Salomona, roapolo hakiho ny halavany, roapolo hakiho ny sakany, ary folo hakiho ny hahavony.
       2Nanao ranomasina anidina izy: folo hakiho ny haben'ny vavany ary boribory izy manontolo; dimy hakiho ny hahavony, ary kofehy telopolo hakiho no maharefy azy manodidina. 3Nisy sarin'omby folo isaky ny iray hakiho manodidina azy, teo ambanin'ny molony, voalahatra roa an-dàlana izy ka nahodidina ity ranomasina hatrany. Ireo omby ireo, dia indray natao anidina tamin'ity ranomasina. 4Nipetraka tambonin'ny omby roa ambin'ny folo io ranomasina io; ny telo nitodika nianavaratra, ny telo nitodika niankandrefana, ny telo nitodika nianatsimo, ary ny telo nitodika niantsinanana; ny ranomasina nitaingina teo amboniny, ary ny tapa-batany aoriana rehetra, dia tao ampovoany. 5Vody voampelatànana ny hateviny, tahaka ny an'ny kopy ny molony, toy ny vonin-disy, ary rano telo arivo bata no laniny.
       6Nanao tavin-drano folo izy, ho fidiovana; ny dimy nataony teo amin'ny havanana, ny dimy teo amin'ny havia; ireo natao fanasana ny zavatra hatolotra ho sorona dorana. Ny ranomasina natao fidiovan'ny mpisorona.
       7Nanao ny fanaovan-jiro volamena folo, araka ny voadidy momba azy izy, ka napetrany teo amin'ny tempoly: Ny dimy teo amin'ny havanana, ny dimy teo amin'ny havia. 8Nanao latabatra folo izy, napetrany teo amin'ny tempoly: ny dimy teo amin'ny havanana, ny dimy teo amin'ny havia. Nanao kopy volamena zato izy. 9Nanao ny kianjan'ny mpisorona sy ny kianja lehibe mbamin'ny vavahady izy. 10Napetrany teo amin'ny havanana, eo amin'ny atsinanana somary atsimo ilay ranomasina. 11Ary Hirama nanao ny vilany, ny sotron-davenona sy ny kopy.
Dia vitan'i Hirama ny asa nataony ho an'i Salomona mpanjaka tao amin'ny tranon'Andriamanitra: 12ny andry roa, ny boriboriny mbamin'ny loha andry, izay ao an-tampon'ny andry, ny harato roa manarona ny boriboriny roa amin'ny loha andry, teo an-tampon'ny andry, 13ny voan'ampongabendanitra efa-jato tamin'ny harato roa, voan'ampongabendanitra an-dalana roa isan-karato, hanaronana ny boribory roa amin'ny loha andry eo ambonin'ny andry. 14Nanao ny tongotra, mbamin'ny tavin-drano tambonin'ny tongotra izy, 15ary ny ranomasina, mbamin'ireo omby roa ambin'ny folo tambaniny, 16ny vilany, ny sotron-davenona, ny fitrebika. Nanao ireo fanaka rehetra ireo ingahy Hirama ho an'i Salomona mpanjaka, ho an'ny tranon'ny Tompo: varahina manganohano ireo zavatra ireo. 17Tao amin'ny tany lemak'i Jordany amin'ny tany be tanimanga, anelanelan'i Sokota sy Saredà, no nampanaovan'ny mpanjaka anidina azy. 18Be dia be ireo fanaka rehetra nataon'i Salomona ireo, ka tsy notsapaina ho fantatra marina izay lanjan'ny varahina.
       19Ary nataon'i Salomona ny fanaka rehetra ho an'ny tranon'Andriamanitra, dia ny otely volamena, ny latabatra fametrahana ny mofo alahatra. 20Ny fanaovan-jiro mbamin'ny lalampiny volamena madio, hampirehetina eo anoloan'ny fitoerana masina, araka ny lalàna, 21ny voniny, ny lalampiny, ny hetin-jiro volamena, volamena madio indrindra, 22ny antsy, ny kopy, ny tasy, ny fanembohana, volamena madio, ny lela varavarana volamena, hanaovana ny varavarana ao anatin'ny trano, ao amin'ny fidirana ho ao amin'ny fitoerana masina indrindra, ary hanaovana ny varavaran'ny trano ao amin'ny fidirana ho ao amin'ny tempoly. >