Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'i Timote

2 Timote toko 1
Fiarahabana - Fisaorana - Famporisihana hahery fo - Anatra samihafa.

       1Paoly, Apostolin'i Jesoa-Kristy noho ny sitra-pon'Andriamanitra, mba hitory ny teny fampanantenana izay ao amin'ny Kristy Jesoa, 2mamangy an'i Timote, zanako malala: ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindram-po amam-piadanana, avy amin'Andriamanitra Ray, sy ny Kristy Jesoa Tompontsika.
       3Misaotra an'Andriamanitra izay tompoiko amin'ny saina madio aho, araka ny nataon'ny razako; ary tsy mitsahatra ny mahatsiaro anao andro aman'alina amin'ny fivavahako. 4Tsaroako izany ranomasonao, ka maniry hahita anao aho mba ho feno hafaliana. 5Tsaroako koa ny finoana tsy misy fahony ao anatinao, izay nitoetra tao amin'i Loisa renibenao taloha, dia tao amin'i Eonisa reninao indray, ary matoky marina aho fa ao aminao koa izao.
       6Noho izany, mananatra anao aho mba hamelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, izay noraisinao tamin'ny fametrahako tànana taminao. 7Fa tsy fanahy osa no nomen'Andriamanitra antsika, fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahonon-tena. 8Koa aoka hianao tsy ho menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika, sy noho ny amiko izay mpifatotra ho azy, fa hiara-mijaly amiko noho ny Evanjely, miankina amin'ny herin'Andriamanitra, 9izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy noho ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesoa, talohan'ny taona rehetra, 10sy naharihary ankehitriny, tamin'ny nisehoan'i Jesoa-Kristy Mpamonjy antsika, ilay nanafoana ny fahafatesana, sy nanambara ny fiainana aman-tsy fahalòvana tamin'ny Evanjely. 11Izany Evanjely izany no nanendrena ahy ho mpitory sy Apostoly ary mpampianatra ny jentily; 12ary izany ihany koa no iaretako izao fijaliana ankehitriny izao; tsy menatra amin'izany anefa aho, fa fantatro izay ninoako, ary matoky aho fa izy no hahatahiry izay napetraka tamiko mandra-pihavin'izay andro izay.
       13Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesoa ny mariky ny fampianarana marina renao tamiko. 14Ary aoka ny Fanahy Masina, izay mitoetra ao amintsika no hoentinao mitahiry ny zavatra tsara napetraka taminao.
       15Fantatrao fa efa nandao ahy ry zareo rehetra any Asia, isan'ireny Figelo sy Hermogena. 16Fa homen'ny Tompo famindram-po kosa anie, ry Onesiforo mianakavy, satria mazàna no namelom-bolo ahy izy, sady tsy menatra ny gadrako, 17fa vao mainka koa nitady ahy fatratra aza izy tany Roma ka nahita ahy; 18ny Tompo anie hampahita azy famindram-po amin'ny Tompo amin'izay andro izay, ary hianao no mahalala indrindra ny fanompoana rehetra nataony tamiko tany Efezy. >