Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Amosy

Amosy toko 5
Mampitomany ny faharavan'Israely diso hevitra ity mpaminany ity fa Andriamanitra tadiaviny ao amin'ny fitoerana masina; nefa ny tsy marina no arahany, ny manao ny marina anefa no foibeny - Antomotra ny famaizana - Ny andron'Iaveh.

       1Henoinareo izao teny izao,
izay tononiko ny amin'ny momba anareo,
- hira fitomaniana, - ry taranak'Israely:
       2Efa lavo, efa tsy hahatsangana intsony,
ilay virjinin'Israely!
Mitsingadina amin'ny tany izy,
ary tsy hisy hanarina azy.
       3Fa izao no lazain'ny Tompo:
Ny tanàna namoaka arivo lahy hiantafika,
dia hitana zato lahy;
ary izay namoaka zato lahy hiantafika,
dia hitana folo lahy ho an'ny taranak'Israely.
       4Fa izao no lazain'ny Tompo, amin'ny taranak'Israely:
Tadiavo aho, dia velomy hianareo.
       5Aza mitady an'i Betela,
aza mankany Galgalà,
aza miampita ho any Bersabea!
Fa Galgalà, ho lasan-kobabo;
ary Betela hanjary tsinontsinona.
       6Tadiavo Iaveh, dia velomy hianareo,
fandrao milatsaka, toy ny afo, amin'ny taranak'i Josefa izy,
ka handevona azy, nefa tsy hanana olona handevona izany, Betela.
       7Ovany ho abisinta ny hitsiny,
ary azerany amin'ny tany ny rariny!
       8Nanao ny Kotokelimiadilaona sy ny Telonohorefy izy;
mampody ho maraina ny aizina,
ary ny andro ho alim-pito;
miantso ny rano ao an-dranomasina,
dia mampiely azy eo ambonin'ny tany;
Iaveh no anarany.
       9Ataony mipoaka ny faharavana mamely ny mahery,
ary mianjera amin'ny tanana mimanda ny fandravana.
       10Mankahala eo am-bavahady izay mananatra izy ireo;
ary tsy tia mainty an'izay miteny amim-pahamarinana.
       11Koa noho hianareo manitsakitsaka ny mahantra,
sy mampadoa hetram-bary azy;
dia nanao trano vato vaopaika hianareo,
nefa tsy hitoetra ao aminy;
namboly voaloboka faran'izay tsara hianareo,
nefa tsy hisotro ny divay avy aminy.
       12Fa fantatro fa maro ny helokareo
ary lehibe ny fahotanareo,
hianareo izay mampahory ny marina sy mandray kolikoly,
ary mampandefitra ny rariny momba ny mahantra eo am-bavahady.
       13Koa dia mangina ny olon-kendry amin'izao andro izao,
satria andro ratsy izao.
       14Ny tsara no tadiavo, fa aza ny ratsy,
mba ho velona hianareo,
ka homba anareo Iaveh, Andriamanitry ny tafika,
araka ny lazainareo.
       15Ankahalao ny ratsy, fa ny tsara no tiavo,
ary ampanjakao eo am-bavahady indray ny rariny;
angamba Iaveh Andriamanitry ny tafika,
dia hamindra fo amin'izay sisa amin'i Josefa!
       16Koa izao no lazain'ny Tompo,
ny Andriamanitry ny tafika, ny Tompo:
Hisy hidradradradra eny amin'ny kianja rehetra eny:
hisy hanao hoe: Indrisy! indrisy! eny an-dalambe rehetra eny;
hisy hiantso ny mpiasa hisaona,
sy higogogogo, miaraka amin'izay mahay midridridridry.
       17Hitomany ny olona eo amin'ny tanim-boaloboka rehetra:
fa handalo eo afovoanao aho, hoy Iaveh.
       18Loza ho an'izay maniry ny andron'ny Tompo!
Ho inona ho anareo moa, ny andron'ny Tompo?
Ho haizina izy, fa tsy fahazavana.
       19Toy ny olona mandositra ny liona,
nefa tonga mitsena azy kosa ny orsa;
miditra ao an-tranony izy, mitehin-tànana amin'ny rindrina
dia kakerin'ny menarana!...
       20Moa tsy aizina va ny andron'ny Tompo fa tsy fahazavana,
haizina tsy misy mangirana?
       21Halako sy tsy ahoako akory izay fetinareo,
tsy hankamamiko akory ny fiangonanareo.
       22Raha manolotra sorona dorana amam-panatitra hianareo
tsy mankatelina izany aho;
ary izay fisoronanareo zanak'omby matavy
tsy jereko velively.
       23Halaviro ahy ny finaonaonan'ny hiranareo;
aoka tsy ho reko akory izay feon-dokanganareo!
       24Fa aoka hisononoka hoatra ny rano kosa ny fitsarana;
ary toy ny ranondriaka tsy mety ritra ny fahamarinana!
       25Moa nanatitra sorona amam-panatitra ho ahy va hianareo,
ry taranak'Israely, nandritra ny efapolo taona tany an'efitra?
       26Ny lain'ny mpanjakanareo no nolanjainareo,
mbamin'i Kijoma, ny sampinareo, amam-kintan'andriamanitrareo,
izay nataonareo ho anareo;
       27koa hoentiko hatao sesitany ambadik'i Damasa hianareo, hoy Iaveh:
Andriamanitry ny tafika no anarany. >