Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Amosy

Amosy toko 6
Matokitoky foana ireo mpanan-karena; nefa izy ireo ho lasan-ko babo, ny tranony hazera, ny ankabeazany hovonoina.

       1Loza ho an'ireo mandry fahizay ao Siona,
sy mitoetra matoky ao an-tendrombohitr'i Samaria;
dia ireo malaza indrindra amin'ilay firenena, lohan'ny firenena,
ireo izay hatonin'ny taranak'Israely!
       2Miampità ho any Kalne hianareo ka zahao;
avy ao dia mankanesa any Hamata ilay lehibe:
midìna koa ho any Geta ao amin'ny Filistina:
moa miadana noho ireto fanjakana ireto va ireo tanàna ireo,
ary lehibe noho ny anareo va ny tanin'izy ireo?
       3Hianareo manao ny andro mahory ho mbola lavitra
ary mampanatona ho akaiky ny fanjakan'ny fahasiahana!
       4Mandrimandry eo ambony farafara ivoara izy ireo;
sy mivalandotra eo, amin'ny sofà-ny;
mihinana ny zanak'ondry avy amin'ny andian'ondry izy ireo,
sy ny zanak'omby voafahy ao an-tranon'omby.
       5Mandihindihy manaraka ny feon-dokanga izy;
namorona zava-maneno, toa an'i Davida.
       6Kaopy lehibe no isotroany divay;
diloilo manitra faran'izay tsara no ihosorany;
ary tsy mankararirary azy akory ny loza manjo an'i Josefa.
       7Koa ho lasa izy ireo hatao sesin-tany
ho lohan'ny lasan-ko babo;
ary tsy hisy intsony ny hobim-pifalian'ireo mpanaram-batana ireo.
       8Efa nianiana tamin'ny tenany, ny Tompo Iaveh,
- teny marin'ny Tompo Andriamanitry ny tafika.
Tsy tiako mainty ny avonavon'i Jakoba,
ary halako ny lapany;
ka hatolotro mbamin'izay rehetra ao aminy ny tanàna.
       9Ary raha misy folo lahy no sisa
ao amin'ny trano iray, dia ho faty ireo.
       10Ho tonga ny havany anankiray mbamin'izay mandoro ny faty, ka hitondra ny faty,
dia hoesoriny ny taolam-paty, hiala ao an-trano;
ary ny anankiray hilaza amin'izay ao amin'ny faran'ny trano:
Mbola misy ihany va ato miaraka aminao?
ka hovaliany hoe: Tsy misy olona intsony!
Dia hataon'ilay voalohany hoe: Mangina!
Fa tsy tokony hotononina ny anaran'ny Tompo.
       11Satria, indro Iaveh fa efa mandidy,
ka nampianjerany trano lehibe ho rava foana,
ary ny madinika ho montsana.
       12Moa ny vatolampy ihazakazahan'ny soavaly,
na ampiasaina ny omby va izany?
no dia navadikareo ho poizina ny hitsiny,
ary ho abisinta, ny vokatry ny rariny.
       13Dia mifaly hianareo amin'izay zava-poana;
hianareo manao hoe: Tsy tamin'ny herinay va,
no nahazoanay fahefana?
       14Fa indro hanangana hamely anareo aho, ry taranak'Israely,
- teny marin'ny Tompo, Andriamanitry ny tafika -
hanangana firenena anankiray hampahory anareo,
hatrany amin'ny hadilalan'i Hamata ka hatrany amin'ny lohasan-driaky ny efitra. >