Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Amosy

Amosy toko 7
Fahitana telo, famantarana: ny valala, ny afo, ny pilao - Fifamalian'i Amosy sy Amasiasa.

       1Izao no nasehon'ny Tompo Iaveh tamiko,
dia indro izy fa namorona valala,
tamin'ny fotoana vao itsimohan'ny kolokolo,
dia ny kolokolo avy nijinjana ho an'ny mpanjaka.
       2Nony tapitra lanin'ireny avokoa ny ahitra amin'ny tany,
dia hoy aho: Ry Tompo Iaveh ô, mba mamelà heloka!
Ahoana no haharetan'i Jakoba? fa kely izy.
       3Ary nanenina amin'izay Iaveh.
Tsy hisy izany, hoy Iaveh.
       4Izao no nasehon'ny Tompo Iaveh tamiko:
dia indro tonga Iaveh hanasazy amn'ny afo,
dia nandevona ny hantsana lehibe ny afo,
sy nandevona ny anjara-lovan'ny Tompo.
       5Ka hoy aho: Mba mitsahara, ry Tompo Iaveh ô!
Ahoana no haharetan'i Jakoba? fa kely izy.
       6Nanenina Iaveh.
Tsy hisy izany koa, hoy ny Tompo Iaveh.
       7Izao no nasehon'ny Tompo tamiko:
dia indro fa nitsangana teo ambonin'ny rindrina mijoro ny Tompo
ary nisy kofehy pilao teny an-tanany.
       8Hoy Iaveh tamiko: Inona no hitanao ry Amosy?
Ka namaly aho hoe: Kofehy pilao.
Dia hoy ny Tompo: Indro aho manisy ny kofehy pilao,
eo amin'Israely vahoakako;
fa tsy hamela ny helony intsony.
       9Ny fitoerana avon'Isaaka ho foanana;
ny fitoera-masin'Israely horavana;
ary hitsangana hamely ny taranak'i Jeroboama amin'ny sabatra aho.
       10Ary Amasiasa, mpisorona ao Betela, naniraka hilaza amin'i Jeroboama, mpanjakan'Israely hoe: Mitetika ny hikomy aminao eo amin'ny taranak'Israely Amosy; tsy zakan'ny tany intsony ny teniny rehetra. 11Satria izao no tenin'i Amosy: Jeroboama ho fatin'ny sabatra; ary Israely hoentin-ko babo hiala amin'ny taniny.
       12Dia hoy Amasiasa tamin'i Amosy: Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin'ny tanin'i Jodà, ka any hianao no mihinàna hanina; any hianao no maminania. 13Fa aza maminany atý Betela intsony, satria fitoera-masin'ny mpanjaka ny atý, ary tranom-panjakana. 14Izao no navalin'i Amosy an'i Amasiasa: Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. 15Ary nalain'ny Tompo tany aorian'ny biby fiompy aho, dia nataon'ny Tompo tamiko hoe: Mandehana hianao, maminany any amin'Israely vahoakako. 16Koa ankehitriny, mihainoa ny tenin'ny Tompo hianao: Hoy hianao hoe; Aza maminany ny hamelezana an'Israely; ary aza miteny ny hamelezana ny taranak'Isaaka!...
       17Koa izao no lazain'ny Tompo:
Ny vadinao hovetavetaina ao an-tanàna;
ny zanakao lahy aman-janakao vavy, ho lavon-tsabatra;
ny taninao, hozaraina amin'ny famolaina,
ary hianao ho faty eo amin'ny tany maloto;
ary Israely hoentin-ko babo hiala amin'ny taniny. >