Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 14, 5-18,
<5Efa nivonon-kanala baràka sy hitora-bato ny Apostoly ny jentily sy ny Jody mbamin'ny lehibeny; 6saingy reny izany, ka lasa nankany Listra sy Derbe, tanàna any Likaonia, ary tamin'ny tany rehetra manodidina izy ireo, dia nitory ny Evanjely tany.
       7Tany Listra, nisy lehilahy anankiray nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy mbola namindra, fa nipetraka hatrany hatrany. 8Nihaino an'i Paoly nitory teny izy io, ary nibanjina azy Paoly, ka nahita fa nino izy fa ho sitrana, 9dia hoy izy tamin'ny feo mahery: Mitsangàna, ka mijoroa amin'ny tongotrao. Dia niantsambotra ralehilahy, ka namindra. 10Nony hitan'ny vahoaka ny nataon'i Paoly, dia niantso mafy tamin'ny fitenin'i Likaonia izy nanao hoe: Andriamanitra maka endrik'olona no nidina nankaty amintsika. 11Dia Barnabe moa nantsoiny hoe Jopitera, ary Paoly kosa Merkory, satria izy no mpandaha-teny. 12Mihoatra noho izany, ny mpisoron'i Jopitera takaikin'ny tanàna mbamin'ny vahoaka aza, dia efa nitondra ombalahy sy fehiloha teo am-bavahady mihitsy, ka nikasa hanao sorona. 13Fa nony nandre izany ny Apostoly Barnabe sy Paoly, dia nandriatra ny akanjony, ka nandroso teo afovoan'ny vahoaka niantso mafy hoe: 14Nahoana, ry olona, no dia manao izany hianareo? Izahay dia olombelona toa anareo ihany, ka ny mitory aminareo no anay, mba hialanareo amin'izao zava-poana izao, sy hanatonanareo an'Andriamanitra velona, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina mbamin'ny zavatra rehetra ao amin'ireo. 15Namela ny firenena rehetra teo aloha handeha amin'ny làlana tiany izy; 16kanefa tsy nitsahatra ny nanisy vavolombelona hanambara ny tenany mandrakariva tamin'ny soa nataony, dia ny mandatsaka ny ranonorana avy any an-danitra, ny mahavokatra ny tany amin'ny fotoana ka mahavoky hanina antsika, sy mahafeno hafaliana ny fontsika. 17Fa na dia izany aza no tenin'izy roa lahy, dia saiky tsy nahasakana ny vahoaka tsy hanao sorona taminy izy.
       18Tamin'izay dia nisy Jody tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma, nanome fo ny vahoaka, ka nitora-bato an'i Paoly izy ireo, sy nitarika azy ho any ivelan'ny tanàna, satria nataony ho efa maty izy. >