Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 2, 1-11
Ny nidinan'ny Fanahy Masina tamin'ny Apostoly - Ny toriteny voalohany nataon'i Piera - Olona telo arivo no natao batemy - Ny toe-piainan'ny kristianina voalohany.

       1Nony tonga ny andron'ny Pentekoty, dia tafavory tao amin'ny trano anankiray izy rehetra, 2ary tampoka, inay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra mifofofofo mafy ka nahenika ny trano nitoerany, 3sady nisy lela maro mitarehin'afo niseho taminy sy nizarazara nipetraka teny amboniny tsirairay avy, 4ka samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa, araka ny nampitenenan'ny Fanahy Masina azy avy.
       5Ary nisy Jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema, avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. 6Nony nahare izany izy ireo, dia nidodododo maro be ka very hevitra izay tsy izy, fa samy nandre azy ireo niteny ny fiteniny avy izy rehetra. 7Gaga sy talanjona izy ireo ka vaky nanao hoe: Adre! tsy avy any Galilea daholo va ireo miteny ireo? 8Ka ahoana ├áry ity isika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy; 9dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita, sy ny mponina any Mesopotamia, Jodea, Kapadosa, Ponto, Asia, 10Frijia, Panfilia, Ejipta, ary ny any Libia akaikin'i Sirena, sy ny vahiny avy any Roma, 11na Jody na proselita, ary ny any Kreta sy ny Arabo, dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin'ny fitenintsika avy ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra? >