Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 2, 12-28
<12Zendana foana izy rehetra fa tsy nahita izay antony, ka nifampilaza hoe: Inona re no hevitr'izao e? 13Fa ny sasany kosa naneso nilaza hoe: Mamon-divay vaovao ry zareo.
       14Tamin'izay, dia nitsangana niaraka tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Piera ka nanao antso avo tamin'ireo hoe: Ry Jody sy hianareo rehetra izay mitoetra eto Jerosalema, fantaro tsara izao, ary mampandria sofina amin'ny teniko. 15Tsy mamo araka ny hevitrareo akory ireo olona ireo, fa vao amin'ny ora fahatelo ihany izao ny andro. 16Fa izao hitanareo izao no ilay nambaran'ny mpaminany Joely hoe: 17Amin'ny andro farany, hoy ny Tompo, dia handrotsahako amin'ny nofo rehetra ny Fanahiko, ka hahita tsindrimandry ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ary hanonofy ny antidahinareo; 18eny, amin'izany andro izany dia handrotsahako amin'ny mpanompoko ny Fanahiko, ka haminany izy ireo na lahy na vavy. 19Hampiseho fahagagana eny amin'ny habakabaka ambony aho, sy famantarana etý amin'ny tany ambany, dia ra sy afo ary zavon-tsetroka. 20Ny masoandro hanjary maizina, ary ny volana ho ra, alohan'ny hahatongavan'ny andron'ny Tompo, dia ilay sady lehibe no malaza; 21ary na iza na iza no hiantso ny anaran'ny Tompo amin'izay, dia ho voavonjy.
       22Ry lehilahy Israelita, henoy izao teny izao: Jesoa avy any Nazareta, Lehilahy nankatoavin'Andriamanitra teo imasonareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana nampanaoviny azy teo aminareo, araka ny fantatry ny tenanareo, 23dia natolotra araka ny lahatr'Andriamanitra tsy miovaova sy ny fahalalany mialoha, ka nofantsihanareo tamin'ny hazo fijaliana sy novonoinareo tamin'ny tànan'ny ratsy fanahy; 24fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty sy nahafaka azy tamin'ny fatoran'ny fahafatesana, satria tsy azo atao ny hihazonan'izany azy, 25araka ny voalazan'i Davida ny aminy hoe: Nijery ny Tompo teo anatrehako lalandava aho, satria eo an-kavanako izy mba tsy hihozongozona aho. 26Noho izany, ny foko miravoravo, ny lelako mirobiroby, ary ny nofoko hitombina amin'ny fanantenana, 27fa tsy ho foinao ao amin'ny fitoeran'ny maty ny aiko, ary tsy hatolotrao hafoy ho tratry ny lò ny Masinao. 28Nampahafantatra ahy ny làlan'aina hianao, ary nameno hafaliana ahy amin'ny fampisehoana ny tavanao amiko. >