Ny Asan'ny Apostoly

Toko faha-26

1 Dia hoy Agripà tamin'i Paoly: Mahazo mandahatra hiaro ny tenanao hianao. Tamin'izay, naninjitra ny tànany i Paoly, ka nandaha-teny hanala tsiny ny tenany, araka izao:

2 Hasambarana ho ahy, ry Agripà mpanjaka, ny ahazoako miaro tena eto anatrehanao anio, amin'ny zavatra rehetra iampangan'ny Jody ahy; 3 satria tsy misy olona mahalala toa anao ny amin'ny fanao aman'ady hevitry ny Jody. Koa mihanta aminao aho mba hihaino ahy kely amim-paharetana. 4 Fantatry ny Jody rehetra hatramin'ny andron'ny fahatanorako ny fitondran-tenako; fa tao Jerosalema foiben'ny fireneko aho no nitoetra,

5 ka noho ny fahalalany ahy ela toy izany, dia hainy ambara koa, raha te-hilaza ny marina izy, fa Farisiana aho fahizany, nanaraka ilay antokom-pivavahana fatra-panoa lalàna indrindra amin'ny fivavahanay. 6 Nefa ny fanantenana ny zavatra nampanantenain'Andriamanitra ny razanay indrindra no itsaràna ahy ankehitriny, 7 dia ny fanantenana andrandrain'ny fokonay roa amin'ny folo manompo an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no itsarana ahy, ry mpanjaka. 8 Ka moa ve heverinareo ho zavatra tsy azo inoana fa mahatsangana ny maty Andriamanitra? 9 Ary na izaho koa aza, dia efa nihevitra fa tsy maintsy manao izay tratry ny aiko aho hanohitra ny anaran'i Jesoa avy any Nazareta,

10 ka dia nataoko toy izany tany Jerosalema; fa maro ny olona masina nahiboko tao an-tranomaizina nony efa nahazo fahefana tamin'ny lehiben'ny mpisorona aho; ary anisan'ny nandatsa-bato nanaiky koa aho, raha nisy hovonoina izy ireny. 11 Matetika no nitety ny sinagoga nampijaly azy ireny aho, sy nanery azy hiteny ratsy an'i Jesoa, ary efa lasa nanenjika azy hatrany an-tanàna hafa aza, noho ny hatezerako mafy loatra taminy. 12 Tamin'izany, raha ndeha ho any Damasa aho, nitondra ny fahefana sy ny teny azoko tamin'ny lehiben'ny mpisorona,

13 ilay sahabo ho nitatao vovonana tsara iny ny andro, dia endrey, ry mpanjaka! fa teny an-dàlana dia nahita fahazavana avy any an-danitra aho, izay namirapiratra noho ny masoandro, sy nanjelanjelatra nanodidina ahy mbamin'izay nomba ahy. 14 Lavo tamin'ny tany terý izahay; ary nandre feo aho, nilaza tamiko tamin'ny teny hebrio hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy hianao? Mafy ho anao anie ny mitroatra manohitra ny fanindronana e! 15 Iza moa hianao, Tompoko? hoy aho. Dia hoy ny Tompo: Izaho no Jesoa izay enjehinao. 16 Mitsangàna ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa izaho no niseho taminao, dia ny mba hanendry anao ho mpanao raharaha sy vavolomelon'ny zavatra efa hitanao sy izay mbola hisehoako aminao koa. 17 Navahako tamin'ny vahoaka Jody hianao, sy amin'ny jentily izay hanirahako anao izao, 18 mba hampahiratra ny mason'izy ireo, hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, sy avy amin'ny fahefan'i Satana ho amin'Andriamanitra, ka hahazoany famelan-keloka sy lova miaraka amin'ny olo-masina noho ny finoana ahy. 19 Koa amin'izany, ry Agripà mpanjaka, tsy nanohitra ny fahitana avy any an-danitra aho,

20 fa nitory ny fibebahana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra tany Damasa aloha, vao tany Jerosalema, sy eran'i Jodea manontolo, ary tamin'ny jentily koa, mba hanaovany asa mendrika ny fibebahana. 21 Izany no nisamboran'ny Jody ahy tao an-tempoly, sy nitadiavany hamono ahy. 22 Noho ny fitahian'Andriamanitra àry no mbola velona aho mandraka ankehitriny mitory amin'ny kely sy ny lehibe, ary tsy manambara afa-tsy ny zavatra voalazan'i Moizy sy ny mpaminany rahateo hahatanterahany, 23 dia ny hoe: tsy maintsy hijaly ny Kristy, nefa hitsangana voalohany amin'ny maty izy, ka hitory fahazavana amin'ny vahoaka Jody sy amin'ny jentily... 24 Mbola niteny izany hanala tsiny ny tenany eo Paoly no niantso tamin'ny feo mahery Festosa nanao hoe: Very saina hianao, ry Paoly; ny fianaranao be loatra no nampivaona ny hevitrao.

25 Fa hoy Paoly: Tsy very saina aho, ry Festosa tsara indrindra, fa tenin'ny fahamarinana sy fahendrena no alahatro. 26 Fantatry ny mpanjaka izany, ka lazaiko aminy amim-pahasahiana, satria ataoko fa tsy misy miafina aminy izany na dia kely aza, sady tsy nisy natao an-takona koa izany. 27 Mino ny mpaminany va hianao, ry Agripà? Eny, fantatro fa mino hianao. 28 Dia hoy Agripà tamin'i Paoly: Kely sisa no tsy ahatongavanao ahy ho kristianina. 29 Na kely sisa na be, hoy Paoly, dia mangataka amin'Andriamanitra aho, mba ho tonga toa ahy avokoa hianao sy izay rehetra mihaino ahy eto ankehitriny, afa-tsy amin'ireto fatorana ireto. 30 Dia nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenisy, mbamin'izay rehetra nanaraka azy ireo.

31 Nony tafavoaka izy ireo dia nifampilaza hoe: Tsy nanao na inona na inona tokony hahafaty azy na hamatorana azy io lehilahy io. 32 Ary hoy Agripà tamin'i Festosa: Azo nalefa io lehilahy io raha tsy nangataka hotsarain'i Sezara.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0376