Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 4, 1-12
Ny nisamborana an'i Piera sy Joany ary ny nanadinan'ny lehibe azy - Ny nandraran'ny Jody ny Apostoly tsy hitory an'i Jesoa - Ny vavaka nataon'ny kristianina - Ny toetra masina nataony.

       1Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Piera sy Joany, dia indreo tonga ny mpisorona maro, sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly, ary ny Sadoseana, 2fa sosotra izy ireo noho ny nampianaran'izy roa lahy ny vahoaka sy nitoriany ny fitsanganan'ny maty efa hita tamin'i Jesoa-Kristy, 3ka nosamboriny izy ireo, sy nataony an-tranomaizina ambara-pahamaraina ny andro; fa efa hariva ny andro tamin'izay. 4Maro anefa tamin'izay nandre ny tenin'izy ireo no nino, ka tonga dimy arivo ny isan'ny lehilahy.
       5Nony ampitso, dia nivory tao Jerosalema ny mpanapaka, ny loholona, ny mpanora-dal├ána, 6ary Ana lehiben'ny mpisorona, Kaifa, Joany Aleksandra, mbamin'ny havan'ny mpisorona rehetra, 7ka nasainy nentina teo anatrehany izy roa lahy, dia nanontaniany hoe: Amin'ny fahefan'iza, na amin'ny anaran'iza no anaovanareo izany? 8Tamin'izay Piera dia feno ny Fanahy Masina ka nilaza tamin'izy ireo hoe: Ry mpanapaka ny vahoaka sy loholon'Israely, 9raha ny amin'ny soa nataonay tamin'ilay lehilahy nalemy sy ny nahasitrana azy no anadinana anay anio, 10dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny vahoaka Israely rehetra fa ny anaran'i Jesoa-Kristy avy any Nazareta, izay nofantsihanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, no nahasitrana io lehilahy mitsangana eto imasonareo io. 11Iny Jesoa iny no vato narianareo mpanao trano, kanjo tonga vato fehizoro kosa; 12ary tsy misy hafa hahitana famonjena, fa tsy misy anaran-kafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona hahazoantsika famonjena. >