Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Asan'ny Apostoly

Asa toko 6, 1-7
Ny nifidianana diakra fito lahy - Ny nanaovan'i Etiena fahagagana lehibe sy ny niampangana azy.

       1Tamin'izany andro izany rahefa nitombo ny isan'ny mpianatra, dia nimonjomonjo tamin'ny Hebrio ny Helenista, satria tsy mba nahina loatra tamin'ny fizarana ny fiantrana isan'andro ny mpitondratena tao aminy. 2Ka novorin'ny roa ambin'ny folo lahy ny mpianatra rehetra nilazany hoe: Tsy mety raha ilaozanay mitandrina ny sakafo ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. 3Koa amin'izany, ry rahalahy, mifidiana fito lahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny Fanahy Masina sy fahendrena, mba hametrahanay izany raharaha izany; 4ary izahay kosa hikely aina amin'ny fivavahana sy ny fitorian-teny. 5Nankasitrahan'ny olona rehetra izany teny izany, ka dia nofidiny Etiena lehilahy feno finoana sy ny Fanahy Masina, Filipo, Prokora, Nikanora, Timona, Parmenasy, ary Nikolà, proselita avy any Antiokia. 6Narosony teo anatrehan'ny Apostoly izy ireo, ka nametrahany tànana nony efa vita ny fivavahana. 7Dia niely ny tenin'Andriamanitra, nihamaro be dia be ny mpianatra tao Jerosalema, ary betsaka koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. >