Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Baroka

Baroka toko 2
Fivavahana hahazoana fahafahana.

       1Izany no nanatanterahan'ny Tompo Andriamanitsika ny teniny,
izay voalazany hamelezana antsika,
na ny mpitsara izay nitsara an'Israely,
na ny mpanjakantsika amam-panapaka antsika,
na ny olona rehetra amin'Israely sy Jodà.
       2Nandrahonany antsika, fa hahatonga loza lehibe amintsika izy,
dia loza tsy mbola nisy toa azy taty ambanin'ny lanitra rehetra;
araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Moizy,
araka izay efa niseho tokoa tany Jerosalema,
       3fa hoe: samy hihinana ny nofon'ny zanany lahy isika,
sy ny nofon'ny zanany vavy avy.
       4Ary napetrany eo ambanin'ny tànan'ny mpanjaka rehetra manodidina antsika izy ireo,
mba ho fandatsa sy fitalanjonan'ny firenena rehetra,
amin'izay namelezan'ny Tompo antsika.
       5Ka isika natao hanapaka, no tonga mpanoa;
satria nanota tamin'ny Tompo Andriamanitsika,
tamin'ny tsy nanekentsika ny feony.
       6An'ny Tompo Andriamanitsika ny fahamarinana,
fa ny henatra manafotra ny tarehy no antsika sy ny razantsika,
araka izao hita izao.
       7Ireo loza rehetra voalazan'ny Tompo ny amin'ny momba antsika,
tonga tamintsika avokoa izao.
       8Ary tsy mba nivavaka tamin'ny tavan'ny Tompo akory isika,
hampiverenany antsika hiala amin'ny hevitry ny fontsika ratsy.
       9Koa notandreman'ny Tompo ny loza,
ka nampihaviany hanjo antsika;
satria marina ny Tompo, tamin'ny asa rehetra
nandidiany antsika.
       10Ary isika tsy nihaino ny feony,
tsy nitandrina ny didin'ny Tompo,
izay nataony teo anoloantsika.
       11Ary ankehitriny, ry Tompo, Andriamanitr'Israely,
izay nitondra ny vahoakanao niala tany amin'ny tany Ejipta,
tamin'ny tànana mahery, sy tamim-pahagagana amam-pamantarana,
tamin'ny fahefana lehibe aman-tsandry nahinjitra,
sady nampanan-daza ny anaranao, araka izao hita anio izao:
       12Nanota izahay, nanao asa manohatra ny fivavahana izahay,
nanao ny tsy marina izahay, ry Tompo Andriamanitray,
amin'ny mikasika ny didinao rehetra.
       13Aoka mba ho afaka aminay ny hatezeranao,
fa efa sisany kely foana izahay eny amin'ny firenena
nanelezanao anay!
       14Tompo ô, henoy ny vavakay amam-pifonanay.
Vonjeo izahay noho ny amin'ny tenanao,
ary ataovy mahita fitia eo imason'ireo nitondra anay ho babo izahay,
       15mba hahalalan'ny tany rehetra fa Tompo Andriamanitray hianao,
satria ny anaranao efa voaantso amin'Israely sy ny taranany.
       16Tompo ô, aoka hianao hitsinjo avy any amin'ny fonenanao masina, ka hihevitra anay,
aoka hanongilan-tsofina sy hihaino anay;
       17sokafy ny masonao, ka jereo:
Tsy mba ny maty izay any amin'ny seoly,
izay efa niala tao anatiny ny fanahiny,
no manome voninahitra ny Tompo sy mankatò azy,
       18fa ny velona, izay malahelo noho ny haben'ny loza manjo azy,
izay mandeha mitanondrika sady lany hery,
izay mavozovozo ny masony
sy efa noana ny fanahiny,
dia izy io no manome voninahitra anao, ry Tompo, sy mankatò anao.
       19Tsy mba noho ny fahamarinan'ny razanay amam-panjakanay anefa,
no anamparanay ny fivavahanay eo anatrehanao, ry Tompo Andriamanitray.
       20Fa efa nalefanao hamely anay ny fahatezeranao amam-pahaviniranao,
araka ny efa voalazanao tamin'ny vavan'ny mpaminany, mpanomponao;
nataonao hoe: Izao no lazain'ny Tompo:
       21Aondreho ny sorokareo sy ny vozonareo,
ka manompoa ny mpanjakan'i Babilona,
dia honina eo amin'ny tany
nomeko ny razanareo hianareo.
       22Fa raha tsy mety mihaino ny feon'ny Tompo Andriamanitrareo hianareo,
amin'ny fanompoana ny mpanjakan'i Babilona,
       23dia hatsahatro eo amin'ny tanànan'i Jodà
sy any ivelan'i Jerosalema,
ny hira fifaliana sy ny hira firavoravoana,
ny hiran'ny mpampakatra sy ny hiran'ny ampakarina,
ary ho tonga efitra tsy misy mponina avokoa ny tany rehetra.
       24Tsy nety nihaino ny feonao izahay,
amin'ny fanompoana ny mpanjakan'i Babilona,
ka dia notanterahanao ny teninao
voatonon'ny vavan'ny mpaminany mpanomponao:
nilaza fa ny taolan'ny mpanjakantsika,
sy ny taolan'ny razantsika,
hesorina hiala ao am-pasany.
       25Ka indro fa natsipy teny ambonin'ny tany tokoa izany,
nahahy tamin'ny hafanan'ny masoandro sy ny hatsiaky ny alina;
ary ny razanay dia maty tamin'ny fijaliana mangidy,
dia matin'ny hanoanana, ny sabatra, mbamin'ny pesta.
       26Ny trano izay niantsoana ny anaranao, naetrinao
amin'izao toetrany ankehitriny izao,
noho ny haratsian'ny taranak'Israely aman-taranak'i Jodà.
       27Izay nataonao taminay, ry Tompo Andriamanitray ô,
dia araka ny hatsaram-ponao rehetra,
sy araka ny famindram-ponao lehibe rehetra,
       28araka ny nambaranao tamin'ny vavan'i Moizy mpanomponao,
tamin'ny andro nandidianao azy hanoratra ny lalànao
teo anatrehan'ny zanak'Israely,
       29nataonao hoe: Raha tsy mihaino ny feoko hianareo,
izao olona zavon-tany be izao
dia hampanjariako vitsy dia vitsy,
any amin'ny firenena hampielezako azy.
       30Fa fantatro fa tsy hihaino ahy izy ireo
satria vahoaka mafy loha izy.
Handinika ao am-pony anefa izy,
any amin'ny tany fahababoany,
       31ka hahalala fa izaho no Tompo Andriamaniny
ary homeko fo mahalala izy,
sy sofina mahahaino.
       32Dia hidera ahy any amin'ny tany fahababoana izy,
sy hahatsiaro ny anarako.
       33Ary handa tsy ho mafy hatoka intsony izy,
sy tsy hanaraka ny foto-keviny mamohehatra,
satria hahatsiahy ny nanjo ny razany,
izay nanota teo anatrehan'ny Tompo.
       34Koa hampodiko izy ho any amin'ny tany
efa nianianako nampanantenaina ny razany,
dia Abrahama sy Isaaka ary Jakoba,
ka izy ireo no ho tompon'izany;
ary hahamaro azy aho, ka tsy hihavitsy izy.
       35Hanao fanekena mandrakizay amin'izy ireo aho,
mba ho Andriamaniny aho,
ary mba ho vahoakako izy ireo,
ka tsy handroaka an'Israely vahoakako intsony
hiala amin'ny tany efa nomeko azy. >