Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Baroka

Baroka toko 3
Aoka Israely hitady ny famonjena amin'ny fanarahana ny fahendrena.

       1Ry Tompo tsitoha Andriamanitr'Israely ô,
fanahy ory sy saina poritra no mitaraina aminao.
       2Mihainoa, ry Tompo, ary mamindra fo,
fa nanota teo anatrehanao izahay,
       3fa hianao mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay;
ary izahay dia maty tsy an-kifody.
       4Ry Tompo tsitoha Andriamanitr'Israely,
henoy ny vavak'ireto maty amin'Israely
sy ny taranak'ireo nanota teo anatrehanao,
fa tsy nihaino ny feon'ny Andriamaniny ireny
ka fototr'izao loza mipetaka aminay izao.
       5Aza tsarovanao intsony ny heloky ny razanay,
fa ny herinao sy ny anaranao no tsarovy amin'izao fotoana izao.
       6Satria hianao no Tompo Andriamanitray,
ka hidera anao izahay, ry Tompo.
       7Izany no nanaovanao ao am-ponay ny fahatahorana anao,
mba hiantsoanay ny anaranao;
dia hideranay anao atý amin'ny fahababoanay;
fa nesorinay tao am-ponay ny heloky ny razanay,
izay nanota teo anatrehanao.
       8Indreto izahay ankehitriny, atý amin'ny fahababoanay,
nanelezanao anay, hatao fandatsa,
sy fanozona ary onitra,
araka ny heloka rehetra nataon'ny razanay,
izay nihataka tamin'ny Tompo Andriamanitray.
       9Mihainoa, ry Israely, ny lalàm-piainana;
manongilana sofina, hianatra ny fahamalinana.
       10Ahoana sy ahoana ange, ry Israely, ity hianao no aty amin'ny tanim-pahavalo;
ka reraka aty amin'ny tanin'ny firenen-kafa,
sy mandoto tena amin'ny maty,
       11ka atao ho anisan'izay efa tafiditra any amin'ny seoly?
       12Nanao ny loharanom-pahendrena hianao,
       13satria, raha nandeha tamin'ny làlan'Andriamanitra hianao,
dia ho nitoetra tamin'ny fiadanana mandrakizay!
       14Fantaro izay misy ny fahendrena,
sy ny hery, ary ny fahazavan-tsaina,
mba ho fantatrao miaraka amin'izany koa
izay misy ny andro lava sy ny fiainana,
izay misy ny fahazavana ho an'ny maso, sy ny fiadanana.
       15Iza no efa nahita ny toerana misy ny fahendrena;
ary zovy no efa niditra tao amin'ny firaketany?
       16Aiza ny mpanapaka ny firenena,
mbamin'izay nahafolaka ny bibin'ny tany,
       17sy izay nilalao ny voromanidina,
       18sy nanangona volafotsy amam-bolamena,
izay anankinan'ny olombelona ny fitokiany
sady tsy misy farany ny fananany?
Ireo olona manangona vola, sy misahirana amin'izany,
tsy ho hita soritra akory ny asa nisasarany!
       19Fa lasa izy, nidina any amin'ny seoly,
ary hafa no mitsangana mandimby azy.
       20Nisy ihany zatovo nahita ny fahazavana,
ka nonina teto ambonin'ny tany,
nefa tsy nahita ny làlan'ny fahendrena izy;
       21na nahalala ny sakeli-dàlany akory;
ny zanany koa tsy nahazo an-tsaina azy io;
lavitra ny làlany izy ireo.
       22Tsy re nolazaina tany amin'ny tany Kanaana izy,
na hita tany Temàna.
       23Ireo zanak'i Agara izay mitady ny fahendren'ny tany,
ireo mpandranto avy any Merha sy Temàna,
ireo mpivaofy fanoharana sy ireo mpikaroka fahamalinana,
tsy misy nahalala izay làlan'ny fahendrena,
na nahatadidy ny sakeli-dàlany akory.
       24Ry Israely ô, akory ny halehiben'ny tranon'ny Tompo,
akory ny halalaky ny tany anjakany!
       25Malalaka tsy misy fetra izy,
sady avo tsy hita lany.
       26Tany, hatramin'ny fahiny fahagola, no nitoeran'ireo olo-malaza goavam-be,
ranjanana sy mahay amin'ny ady.
       27Nefa tsy izy ireo no nofidin'Andriamanitra,
ary tsy izy ireo no natorony ny làlan'ny fahendrena.
       28Dia maty izy, fa tsy nanana ny fahalalana marina,
maty izy, noho ny hadalany.
       29Iza no niakatra tany an-danitra, ka nisambotra ny fahendrena
sy nampidina azy avy any amin'ny rahona?
       30Iza no nita ny ranomasina, ka nony nahita azy
dia nitondra azy notambazana volamena madio indrindra?
       31Tsy misy olona mahalala ny làlany,
na mba namantatra tsara izay sakeli-dàlany akory.
       32Fa ilay mahalala ny zavatra rehetra no mahalala azy;
izy no mahita azy amin'ny fahiratan-tsainy,
dia ilay nanorina ny tany ho mafy mandrakizay,
sy nameno azy ireo biby manan-tongotra efatra;
       33ilay maniraka ny fahazavana, dia lasa io,
sy miantso azy, dia manaiky amim-pangovitana izy.
       34Ireo kintana mamirapiratra eo amin'ny fitoerany,
dia mifaly ery,
       35dia antsoiny ka mamaly hoe: Indreto izahay!
dia mamirapiratra amin-kafaliana ireo, ho an'ilay nahary azy.
       36Izy no Andriamanitsika
ary tsy misy hafa mitovy aminy.
       37Nahita ny làlan'ny fahendrena rehetra izy
ka nanome izany ho an'i Jakoba mpanompony,
sy ho an'Israely olo-malalany.
       38Rahefa izany, dia niseho teto an-tany izy
ka niresaka tamin'ny olombelona. >