Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Detoronomy

Detoronomy toko 26
Fivavahana fanao amin'ny fanaterana ny santatra amam-pahafolon-karena.

       1Rahefa tonga any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao ho lovanao hianao, ka efa tompon-tany sy tafaorim-ponenana any, 2dia angalao avokoa ny santatry ny vokatry ny tany rehetra azonao amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao, ka ataovy ao an-tsobika, dia mankanesa amin'ny fitoerana hofidin'ny Tompo Andriamanitrao hamponenany ny anarany. 3Misehoa eo anatrehan'ny mpisorona izay manao raharaha amin'izany andro izany, ka lazao aminy hoe: Manambara amin'ny Tompo Andriamanitrao aho anio, fa tonga eto amin'ny tany nianianan'ny Tompo tamin'ny razantsika homena antsika. 4Dia horaisin'ny mpisorona ny sobika eny an-tànanao, ka hapetrany eo anoloan'ny otelin'ny Tompo Andriamanitrao. 5Ary hiteny eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao hianao ka hanao hoe: Ny raiko dia Arameana efa saiky maty; nidina nankany Ejipta izy, nomban'olom-bitsy dia zary mpivahiny tany; tao izy no tonga firenena lehibe sy mahery ary maro. 6Mafy ny nitondran'ny Ejipsiana antsika, fa sady nampahory antsika izy, no nampanao fanompoana mavesatra antsika. 7Koa nitaraina tamin'ny Tompo Andriamanitry ny razantsika isika, dia nohenoin'ny Tompo ny feontsika, nojereny ny fijaliantsika, sy ny fahantrantsika ary ny fampahoriana antsika, 8ka tànana mahery, sandry ahinjitra, fangorohoroana lehibe ary famantarana amam-pahagagana, no namoahan'ny Tompo antsika avy tany Ejipta. 9Nitondra antsika ho amin'ity toerana ity izy, ary nanome antsika an'ity tany ity, dia tany tondra-dronono sy tantely. 10Koa ankehitriny, ry Iaveh, inty aho mitondra ny santatry ny vokatry ny tany efa nomenao ahy. Dia hapetrakao eo anoloan'ny Tompo Andriamanitrao izany, ka hiankohoka eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao hianao. 11Rahefa izany dia miaraha mifaly amin'ny Levita sy ny vahiny eo aminao, noho ny soa rehetra nomen'ny Tompo Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao.
       12Rahefa tapitra voatokanao avokoa ny fahafolon-karena rehetra avy amin'ny vokatrao, amin'ny taona fahatelo, izay taona fandoavana ny fahafolon-karena ka atolotrao ny Levita mbamin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena mba hohaniny ao anatin'ny vavahadinao sy hivokisany, 13dia lazao eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao hoe: Efa navoakako tao an-tranoko avokoa ny zava-masina, ka nomeko ny Levita mbamin'ny vahiny, sy ny kamboty ary ny mpitondratena, araka ny didy rehetra nomenao ahy; tsy nisy nodikaiko na nohadinoiko ny didinao na dia iray aza. 14Tsy nisy nohaniko ireo zavatra ireo tamin'ny fisaonako, na navoakako ny tranoko tamin'ny fahalotoako, na nataoko fahan-kanina raha nisy maty, fa nihaino ny feon'ny Tompo Andriamanitro aho, ary nanao araka izay rehetra nandidianao ahy. 15Tsinjovy eny amin'ny fonenanao masina any an-danitra ka tahio Israely vahoakanao, mbamin'ny tany tondra-dronono sy tantely nomenao anay, araka ny efa nianiananao tamin'ny razanay.
       16Iaveh Andriamanitrao no mandidy anao anio, hanaraka ireo didy amam-pitsìpika ireo; koa tandremo sy araho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. 17Nampanambara tamin'ny Tompo hianao androany, fa izy no ho Andriamanitrao, ka nametra-teny hianao fa handeha amin'ny làlany, hitandrina ny didiny sy ny lalàna amam-pitsìpiny, ary hihaino ny feony. 18Ary Iaveh kosa efa nampanambara anao androany, fa hianao araka ny efa voalazany taminao, dia ho vahoakany manokana, mitandrina ny didiny rehetra; ary izy mametra-teny hanandratra anao ho ambonin'ny firenena rehetra nataony, na amin'ny voninahitra na amin'ny laza, na amin'ny fahalehibeazana, ka dia ho vahoaka masina ho an'ny Tompo Andriamanitrao hianao, araka ny efa voalazany. >