Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Detoronomy

Detoronomy toko 32
Tonon-kiran'i Moizy.

       1Mampandria sofina, ry lanitra, fa hiteny aho;
ary aoka ny tany hihaino ny teny haloaky ny vavako.
       2Aoka hirotsaka toa ranonorana ny fampianarako;
ary hilatsaka tahaka ny ando ny teniko,
dia tahaka ny tandrifin-drahona amin'ny zava-maitso,
toy ny rano mitete amin'ny ahi-maitso.
       3Fa hitory ny anaran'ny Tompo aho:
ka omeo voninahitra ny Andriamanitsika.
       4Ny Vatolampy, lavorary ny asany,
ara-drariny ny lalany rehetra;
fa Andriamanitra mahatoky sy tsy misy ratsy izy;
marina sy mahitsy.
       5Nanota taminy izy ireo, tsy mba ny zanany fa ny faikan'izy ireo,
taranaka ratsy sy mpivadika.
       6Izany va no avalinareo an'ny Tompo,
ry vahoaka adala, tsy manam-pahendrena?
Tsy izy va no rainao sy mpahary anao,
izay nanao anao sy nanorina anao?
       7Tsarovy ny andro taloha,
saino ny taona tamin'ny taranaka taloha,
anontanio an-drainao, fa hatorony anao,
amin'ny anti-panahy, fa halazany anao:
       8Nony nomen'ny Avo indrindra zaratany ny firenena,
nony natokotokony ny zanak'olombelona,
dia nametra ny faritanin'ny vahoaka izy;
araka ny isan'ny zanak'Israely.
       9Satria ny anjaran'ny Tompo dia ny vahoakany,
ary Jakoba no anjara lovany.
       10Hitany tany an-tany efitra izy,
dia tao an-tany foana misy biby dia mierona,
ka nofefeny sy nokolokoleny
ary notandremany toy ny anankandriamasony.
       11Mova tsy ny voromahery manaitaitra ny zanany madinika
sy manidintsidina eo ambonin'ny zanany
no namelarany ny elany nandraisany azy,
sy nitondrany azy teo ambonin'ny elany.
       12Iaveh irery no nitondra azy;
fa tsy nisy andriamani-kafa niaraka taminy.
       13Teo ambonin'ny havoana amin'ny tany no nampiakarany azy;
ary ny vokatry ny saha no nohanin'Israely:
nampitsentsefiny azy ny tantely avy amin'ny vatolampy
sy ny diloilo avy amin'ny vato mafy indrindra;
       14ary ny hero-dronono avy amin'ny ombivavy sy ny rononon'ny ondry,
mbamin'ny tavin'ny zanak'ondry,
sy ny ondrilahy teraka tany Basana sy ny osilahy,
ary ny vary faran'izay tsara indrindra;
ary ny ran'ny salohim-boaloboka no nosotroinao dia ny divay mandroatra.
       15Kanjo nihanatavy Jesoarona ka nibohy;
- eny efa tonga matavy sy botrefona ary dongadonga hianao, -
ka dia nahafoy ny Andriamanitra izay nanao azy
sy naniratsira ny Vatolampy famonjena azy.
       16Nampahasaro-piaro azy tamin'ny andriamanitra hafa izy ireo
ary nampahatezitra azy tamin'ny fahavetavetana.
       17Nanao sorona tamin'ny demony izay tsy Andriamanitra izy,
dia tamin'ny andriamanitra tsy fantany,
andriamanitra vaovao, vao niseho tsielatsiela,
izay tsy mba natahoran'ny razanareo akory.
       18Nandao ny Vatolampy izay niteraka anao hianao
ary nanadino ny Andriamanitra izay nanao anao.
       19Nahita izany Iaveh, ka tezitra,
nohantsin'ny zanany lahy aman-janany vavy izy.
       20Hoy izy: Hafeniko azy ny tavako,
dia ho hitako izay hiafarany,
fa taranaka mpivadibadika izy,
zaza tsy manana hitsim-po.
       21Nampahasaro-piaro ahy tamin'izay tsy andriamanitra izy
ary nampahatezitra ahy tamin'ny sampiny tsinontsinona,
ka dia mba hampahasaro-piaro azy amin'izay tsy vahoaka kosa aho,
sy hampahatezitra azy amin'izay firenena adala.
       22Fa nirehitra ny afon'ny fahatezerako,
ka mandoro ny fonenan'ny maty hatrany amin'ny farany ambany,
mandevona ny tany amam-bokatra ao aminy,
mandrehitra ny tendrombohitra hatramin'ny fotony.
       23Havangongoko aminy ny loza,
holaniko aminy ny zana-tsipikako;
       24hofezahin'ny mosary izy,
holevonin'ny tazo amam-pesta mpandringana;
ary halefako hamely azy koa ny nifin'ny biby,
mbamin'ny poizin'ny biby mikisaka amin'ny vovoka.
       25Avy any ivelany, dia hovonoin'ny sabatra ny zaza,
ary ao anaty kosa dia hisy fivadiham-po;
na ny zatovolahy na ny zatovovavy,
na ny zaza mbola minono na ny efa antitra.
       26Saiky hataoko hoe: Hofaohiko amin'ny indray mitsoka ireo,
hofoanako tsy ho eo amin'ny olombelona ny fahatsiarovana azy,
       27raha tsy noho ny tahotro ny hireharehan'ny fahavalo
sy ny hahadiso hevitra ny mpandrafy azy,
ka hilaza hoe: Ny tananay no nahery;
fa tsy Iaveh no nanao izany rehetra izany.
       28Fa firenena tsy manam-pahendrena izy,
ary tsy misy saina eo aminy.
       29Raha mba hendry dia ho nahalala izao,
sy ho nahafantatra ny tokony hiafarany.
       30Hataon'ny irery lahy ahoana no fanenjika ny arivo,
hataon'ny roa lahy ahoana ny fampandositra ny iray alina,
raha tsy ny Vatolampy no efa nivarotra azy,
raha tsy Iaveh no efa nanolotra azy?
       31Fa tsy mitovy amin'ny Vatolampintsika ny vatolampin'izy ireo:
vavolombelon'izany ny fahavalontsika.
       32Ka karazam-boaloboka avy any Sodoma no foto-boalobony,
sy avy any amin'ny sahan'i Gomora;
voaloboka misy poizina no mba voalobony,
sampaho mangidy no mba azy.
       33Poizina avy amin'ny dragona no divainy,
poizina mahafaty avy amin'ny aspika.
       34Moa tsy zavatra voafina ato amiko va izany,
sy voaisy fitomboka ato amin'ny rakitro?
       35Ahy ny fampanodiavana sy ny famaliana amin'ny fotoana hahatafintohina ny tongony,
fa antomotra ny andro hahitany loza,
ary ho avy faingana izay anjara ho azy.
       36Fa homen'ny Tompo rariny ny vahoakany,
ary noho ny mpanompony dia hanenina izy,
rahefa hitany fa lany hery ireo,
ka tsy misy sisa intsony na ny andevo na ny olona afaka.
       37Dia hiteny izy hanao hoe: "Aiza izay andriamanitr'ireo? dia ny vatolampy no nialofany,
       38izay nihinana ny saboran-tsorona nataony sy nisotro ny divaim-panatitra nararany?
Aoka hoe hitsangana ireny, aoka hamonjy anareo!
Aoka hoe hampialoka anareo ambanin'ny fiarovany!
       39Jereo amin'izao fa izaho, dia izaho ihany no izy,
ary tsy misy andriamanitra miolotra amiko;
izaho no mahafaty sy mahavelona;
izaho no naharatra, ary izaho koa no hahasitrana.
Ary tsy misy olona mahafaka amin'ny tanako.
       40Eny manangana ny tanako manandrify ny lanitra aho
no manao hoe: Velona mandrakizay aho!
       41Rahefa hanasa ny sabatro manelatselatra sy handray ny fitsarana ny tanako,
dia hasiako valim-bonoana ny fahavaloko,
ary hampandraisiko tody izay mandrafy ahy.
       42Homamoiko ra ny zana-tsipikako,ary hihinana nofo ny sabatro: dia ny ran'ny voavono sy ny babo,ary ny loha lava volon'ny fahavalo".
       43Ry firenena, aoka hanao horakora-pifaliana hianareo, ho voninahitry ny vahoakany.
Fa valian'ny Tompo ny ran'ny mpanompony,
asiany valim-bonoana izay mandrafy azy.
Dia manao fanonerana ho an'ny taniny, ho an'ny vahoakany izy.
       44Tonga Moizy ka nilaza ny teny rehetra amin'izany tonon-kira izany mba ho ren'ny vahoaka, ary nomba azy Josoe zanak'i Nòna.
       45Nony tapitra voalazany tamin'Israely rehetra izany teny rehetra izany, 46dia hoy izy tamin'izy ireo: Raiso amin'ny fo mazoto izao teny rehetra ambarako eto anatrehanareo anio izao, izay tsy maintsy handidianareo ny zanakareo koa, mba hanarahany tsara ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. 47Satria tsy zavatra tsy ahoan-tsy ahoana ho anareo izany, fa fiainanareo, ary izany teny izany no hahalava andro anareo, eo amin'ny tany efa ho azonareo amin'ny fitàna an'i Jordany.
       48Androtr'izay ihany dia niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 49Miakara any amin'io tendrombohitr'i Abarima io, amin'ny tendrombohitra Nebao, amin'i Moaba, tandrifin'i Jerikao, ka tazano ny tany Kanaana, izay omeko ny zanak'Israely ho fananany. 50Ho faty eo amin'ny tendrombohitra hiakaranao hianao, dia hangonina any amin'ny razanao, tahaka ny nahafatesan'i Aarona rahalahinao tany an-tendrombohitra Hora, sy nanangonana azy tany amin'ny razany; 51satria nanota tamiko teo afovoan'ny zanak'Israely hianareo, tao amin'ny ranon'i Meribà any Kadesy, amin'ny efitra Sina, ka tsy nankamasina ahy, teo afovoan'ny zanak'Israely. 52Ho hitanao tandrifinao ny tany, nefa tsy hiditra eo amin'izany tany izany izay omeko ny zanak'Israely hianao. >