Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Detoronomy

Detoronomy toko 33
Tso-dranon'i Moizy.

       1Izao no tso-drano nataon'i Moizy, olon'Andriamanitra, tamin'ny zanak'Israely, talohan'ny nahafatesany. 2Hoy izy:
Tonga avy tany Sinaia Iaveh, niposaka ho azy ireo avy any Seira izy;
namirapiratra avy ao an-tendrombohitra Farana izy,
ary nivoaka teo afovoan'ny masina tsy omby alinalina;
ary nitselatra ho azy ireo avy eo ankavanany ny tsirim-pahazavana.
       3Tiany koa ny vahoaka,
eo an-tananao avokoa ny masiny rehetra,
mipetraka ao an-tongotrao izy ireo,
ary samy mandray ny teninao avokoa.
       4Nanome didy antsika Moizy;
lovan'ny fiangonan'i Jakoba.
       5Tonga mpanjaka ao amin'i Jesoarona izy,
nony nivory ny lohan'ny vahoaka
mbamin'ny fokon'Israely rehetra.
       6Aoka ho velona fa tsy ho faty Robena,
Ary aoka tsy hihena ho vitsy ny lehilahy ao aminy.
       7Izao kosa ny amin'i Joda; hoy izy:
Henoy ny feon'i Joda, ry Iaveh,
ary ento hiverina amin'ny vahoakany izy.
Ny tanany no hiady ho an'Israely ary
hiaro hanampy azy hamely ny fahavalony.
       8Ny amin'i Levi dia hoy izy:
Ny Orimanao sy ny Tomimanao dia amin'ny olonao masina,
izay nozahanao toetra tao Masa
izay nifamalianao tao amin'ny ranon'i Meriba,
       9izay nilaza tamin-drainy aman-dreniny hoe:
Tsy nahita azy ireo aho,
izay tsy nahalala ny rahalahiny na nahafantatra na inona na inona momba ny zanany,
fa nankato ny teninao izy, ary nitana ny fanekenao.
       10Jakoba, ampianariny ny fitsipikao,
ary Israely ny lalanao.
Manolotra ny emboka manitra eo amin'ny vavoronao izy,
sy ny sorona dorana eo ambonin'ny otelinao.
       11Tahio ny heriny, ry Tompo o!
ankasitraho ny asan'ny tanany;
folahy ny valahan'izay mandrafy azy
sy izay mankahala azy: aoka tsy hiarina intsony ireny.
       12Ny amin'i Benjamina dia hoy izy:
Malalan'ny Tompo izy, ka handry fahizay monina eo akaikiny;
arovan'ny Tompo lalandava izy,
mipetraka eo anelanelan'ny sorony.
       13Ny amin'i Josefa dia hoy izy:
Tahin'ny Tompo ny taniny;
azy ny andro fanomezan-tsoan'ny lanitra,
ny rano amin'ny hantsana lehibe monina ao ambany;
       14ny vokatsoa masaky ny masoandro;
ny voan-javatra soa indrindra isam-bolana;
       15ny vokatsoa indrindra avy amin'ny tendrombohitra fahagola;
Ny fanomezana tsara indrindra avy amin'ny havoana mandrakizay,
       16Ny fanomezana tsara indrindra avy amin'ny tany sy ny fahavokarany.
Ny fankasitrahan'ilay nitoetra teo amin'ny zava-maniry milobolobo anie
ho tonga eo an-dohan'i Josefa,
eo amin'ny tampon'ny lohan'ny andrian'ny rahalahiny
       17An'ny ombalahiny voalohan-teraka, azy ny dera,
tandrok'ombimanga no tandrony;
amin'io no hanotoany ny vahoaka rehetra hatrany amin'ny faravazan-tany.
Toy izany ny alinalin'i Efraima, Toy izany ny arivoarivon'i Manase.
       18Ny amin'i Zabolona dia hoy izy:
Mifalia, ry Zabolona, amin'ny fandehananao,
ary hianao, ry Isakara, ao an-dainao.
       19Miantso ny vahoaka ho ao an-tendrombohitra ireo;
ao izy hanatitra sorom-pahamarinana,
fa hitsentsitra ny habetsahan-javatra avy amin'ny ranomasina izy,
sy ny harena miafina ao amin'ny fasika.
       20Ny amin'i Gada dia hoy izy:
Isaorana anie ilay manome fitoerana malalaka an'i Gada!
Mandry toy ny liom-bavy izy;
ka mamiravira ny sandry na ny loha aza.
       21Nifidy ny voalohan-tany ho azy izy;
fa anjaram-pifehy no voafina ao,
ary nandroso nialoha lalana ny vahoaka,
nanatanteraka ny fahamarinan'ny Tompo izy
sy ny fitsarany, niaraka tamin'Israely.
       22Ny amin'i Dana hoy izy:
Dana dia liona vantony,
miantoraka avy ao Basana.
       23Ny amin'i Neftali dia hoy izy:
Vohin'ny tombon-tsoa hianao, ry Neftali,
ary feno ny fitahian'ny Tompo:
ka raiso ho fanananao ny ranomasina sy ny any atsimo.
       24Ny amin'i Asera dia hoy izy:
Hotahina eo amin'ny zanak'i Jakoba anie Asera,
aoka izy no ho tian'ny rahalahiny indrindra
ka hanoboka ny tongony amin'ny diloilo.
       25Aoka ho vy amam-barahina ny karetsaka hidinao,
ary hifamatra amin'ny andronao ny fiadananao.
       26Tsy misy tahaka an'Andriamanitra, ry Jesoarona o
izay mandia ny lanitra mba ho tonga hamonjy anao,
sy mandia ny rahona, amin'ny voninahiny.
       27Ny Andriamanitry ny taona fahagola dia fialofana,
ny sandriny mandrakizay no anohanany anao;
mandroaka ny fahavalo eo anoloanao izy,
sady milaza hoe: Aringano.
       28Mandry fahizay, Israely;
miboiboika miavaka ny loharanon'i Jakoba,
ao amin'ny tany be vary aman-divay,
ary ny lanitra ao aminy mampitsororoka ny ranonando.
       29Sambatra hianao, ry Israely! Zovy moa no toa anao!
Fa hianao dia vahoaka voavonjin'ny Tompo,
izay ampingan'ny famonjena anao,
sabatry ny voninahitrao.
Hihatsaravelatsihy eo anoloanao ny fahavalonao,
fa hianao kosa handia ny havoany. >