Ny Detoronomy

Toko faha-4

1 Ary ankehitriny, ry Israely, henoy ny didy amam-pitsipika atoroko, hitandremanareo azy mba ho velona hianareo, ka hiditra sy hanana ny tany nomen'ny Tompo Andriamanitry ny razanareo anareo.

2 Aza manampy izay andidiako anareo, na manala amin'izany akory, fa tandremo ny didin'ny Tompo Andriamanitrareo, izay andidiako anareo. 3 Masonareo no nahita ny nataon'ny Tompo, noho ny amin'i Baala-Fogora. Naringan'ny Tompo teo afovoanareo avokoa izay rehetra nanaraka an'i Baala-Fogora; 4 fa hianareo rehetra nifikitra tamin'ny Tompo Andriamanitrareo kosa, mbola samy velona daholo izao anio izao. 5 Efa notoroako didy amam-pitsipiko hianareo araka ny nandidian'ny Tompo ahy hitandremanareo izany any amin'ny tany idiranareo hanananareo azy. 6 Koa tandremo sy tanteraho izany, fa izany no saina amam-pahendrena ho anareo eo imason'ny firenena izay handre izany lalàna rehetra izany, ka ho vaky hoe: Vahoaka hendry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io! 7 Fa iza tokoa moa no firenen-dehibe hanana andriamanitra akaiky azy, tahaka ny maha-akaikintsika an'ny Tompo Andriamanitsika isaky ny iantsoantsika azy? 8 Ary zovy no firenen-dehibe manan-didy amam-pitsipika marina, toy izao lalàna ataoko eo anoloanareo anio izao? 9 Kanefa mitandrema tena hianao, ary tandremo tsara ny fanahinao, fandrao manadino ny zavatra hitan'ny masonao, na mamela azy hiala amin'ny fonao, na dia indray andro amin'ny fiainanao aza, fa ampianaro ny zanakao aman-jafinao izany.

10 Tsarovy ny andro nisehoanao teo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao, tany Horeba, fony Iaveh nilaza tamiko hoe: Angony ho aty amiko ny vahoaka fa hampandrenesiko azy ny teniko, mba hianarany matahotra ahy, amin'ny andro rehetra hiainany eto ambonin'ny tany, sy hampianariny ny zanany koa. 11 Dia nanatona hianareo, ka nitoetra teo am-bodin'ny tendrombohitra, ary ny tendrombohitra nirehitra afo nanakatra ny tampon'ny lanitra teo afovoan'ny aizina sy rahona aman'aizim-pito. 12 Izay vao niteny taminareo tao anatin'ny afo Iaveh, ka renareo ny feony miteny, fa tsy hitanareo endrika izy; feo ihany no renareo. 13 Namoaka ny fanekeny izay nodidiany hotandremanareo izy, dia ny didy Folo; ary nosoratany tamin'ny takelaka vato roa izany. 14 Nodidian'ny Tompo aho, tamin'izany andro izany, hampianatra didy amam-pitsipika anareo, mba harahinareo any amin'ny tany efa hidiranareo mba hakanareo azy ho fanananareo. 15 Koa rahefa tsy nahita endrika akory hianareo, tamin'ny andro nitenenan'ny Tompo taminareo, tao anatin'ny afo tany Horeba, dia tandremo tsara ny fanahinareo,

16 sao dia miharatsy hianareo, ka manao sarin-javatra voasokitra ho anareo, dia sarin-tsampy na inona na inona izany: sarin-dehilahy na vehivavy, 17 sarim-biby miaina ety ambonin'ny tany, na sarim-borona manidina eny amin'ny habakabaka, 18 sarim-biby mandady amin'ny tany, sarin-kazandrano mivelona anaty rano ambanin'ny tany; 19 fandrao raha miandrandra ny lanitra hianao, ka mahita ny masoandro amam-bolana sy ny kintana, dia ny zavatra rehetra milahatra eny an-danitra, dia ho voatarika hiankohoka eo anatrehan'ireny sy hanao fombam-pivavahana aminy; nefa ireny, dia nomen'ny Tompo Andriamanitrao ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra, ho anjarany; 20 fa hianareo, dia nalain'ny Tompo ka nentiny nivoaka avy tao amin'ny memy fandrendreham-by, dia tany Ejipta, mba ho tonga ilay vahoaka voatokana ho lovany tahaka izao ankehitriny izao. 21 Ary tezitra tamiko Iaveh noho ny aminareo, ka nianiana izy fa tsy hìta an'i Jordany aho, ary tsy hiditra any amin'ny tany soa omen'ny Tompo Andriamanitrao anao ho lovanao.

22 Ho faty amin'ity tany ity aho, fa tsy hìta an'i Jordany, fa hianareo no hìta azy, sy hanana izany tany soa izany. 23 Mitandrema tena hianareo, mba tsy hanadino ny fanekena nataon'ny Tompo Andriamanitrareo taminareo, sy tsy hanao sarin-javatra voasokitra ho anareo, dia ny sarin-javatra na inona na inona, nandraran'ny Tompo Andriamanitrareo anareo.

24 Fa Iaveh Andriamanitrao anie, ka afo mandevona, sy Andriamanitra saro-piaro. 25 Rahefa avy izay hiterahanareo sy hahaloa-jafy anareo ka efa ela no nonenanareo tamin'ny tany, raha miharatsy hianareo, ka manao sarin-javatra voasokitra ho anareo, na sarin'inona izany na sarin'inona, ka manao izay ratsy eo imason'ny Tompo Andriamanitrareo, mba hampahatezitra azy,

26 dia miantso ny tany aman-danitra aho anio ho vavolombelona hiampanga anareo, fa vetivety foana hianareo, dia ho fongotra eo amin'ny tany izay halehanareo hakanareo azy ho fanananareo, amin'ny fitànareo an'i Jordany; tsy ho lava andro ao hianareo, fa haringana mihitsy. 27 Haelin'ny Tompo any amin'ny firenena hianareo, ka ho olom-bitsy any afovoan'ny firenena hitondran'ny Tompo anareo. 28 Asan-tànan'olombelona no andriamanitra hotompoinareo any, dia vato aman-kazo izay tsy mahita, na mandre na mihinana na manimbolo. 29 Any hianareo hitady an'ny Tompo Andriamanitrareo, ka hahita azy hianao raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. 30 Ao anatin'ny fahoriana manjò anao, rahefa zoin'ireo zavatra rehetra ireo hianao any amin'ny andro farany any, dia hiverina amin'ny Tompo Andriamanitrao hianao, ka hihaino ny feony; 31 satria Andriamanitra mamindra fo Iaveh Andriamanitrao, ka tsy hahafoy anao na handringana anao; tsy hanadino ny fanekeny tamin'ny razanao, izay efa nianianany taminy. 32 Anontanio ny andro fahagola tany alohanao, hatramin'ny andro naharian'Andriamanitra ny olombelona teto ambonin'ny tany sy hatramin'ny faravodilanitra na aiza na aiza, raha mba nisy zava-dehibe tahaka izany na oviana na oviana, na nisy re toy izany akory na oviana na oviana!

33 Vahoaka aiza no efa nandre ny feon'Andriamanitra niteny tao anatin'ny afo toy ny efa renao, ka mbola velona ihany izy? 34 Oviana no mba nisy Andriamanitra nanandrana haka firenena anankiray ho azy tao afovoan'ny firenena iray hafa, tamin'ny fitsapana, famantarana, fahagagana, ady, tànana mahery, sandry ahinjitra, ary fangorohoroana lehibe, toraky ny nataon'ny Tompo Andriamanitrareo ho anareo, teo imasonareo, tany Ejipta? 35 Hianao no nanehoana izany, mba hahafantaranao, fa Iaveh no Andriamanitra, ary tsy misy hafa afa-tsy izy. 36 Nampandre anao ny feony avy any an-danitra hampianatra anao izy, sy nampiseho anao ny afony lehibe teto an-tany; ary nandre ny teniny tao anatin'ny afo hianao. 37 Noho ny fitiavany ny razanao, dia nifidy ny fara mandimby azy ireo izy, ka nampivoaka anao avy tany Ejipta, tamin'ny nitoerany tao aminao sy ny heriny lehibe, 38 handroahany firenena maro sady matanjaka noho hianao teo anoloanao, mba hampidirany anao amin'ny taniny, sy hanomezany izany ho lovanao, araka izao ankehitriny izao. 39 Koa fantaronao anio, sy araiketo ao am-ponao fa Iaveh no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony, sy ety amin'ny tany ambany ary tsy misy hafa. 40 Tandremo ny lalàny sy ny didiny, izay andidiako anao anio, mba ho sambatra hianao dia hianao sy ny zanakao manaraka anao, ary mba ho lava ny andronao, amin'ny taona mifandimby rehetra any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao. 41 Tamin'izany Moizy dia nanokana tanàna telo any an-dafin'i Jordany any atsinanana,

42 ho fialofan'izay nahafaty ny namany tsy nahy, fa tsy fahavalony teo aloha, mba ho velona aina izay mandositra amin'ny iray amin'ireo tanàna ireo. 43 Dia Bosora any an'efitra amin'ny tany lemaka, ho an'ny Robenita; Ramota any Galaada, ho an'ny Gadita; ary Golàna any Basàna ho an'ny Manasita.

44 Izao no lalàna nambaran'i Moizy teo anatrehan'ny zanak'Israely,

45 dia didy aman-dalàna sy fitsìpika nomen'i Moizy ny zanak'Israely tamin'ny nivoahany tany Ejipta, 46 tany an-dafin'i Jordany tao an-dohasaha tandrifin'i Bet-Fogora, amin'ny tanin'i Sehona, mpanjakan'ny Amoreana, nonina tao Hesebona, izay noresen'i Moizy sy ny zanak'Israely tamin'ny nivoahany tany Ejipta. 47 Naka ny tanin'io ho fananany izy ireo mbamin'ny an'i Oga mpanjakan'i Basàna, an-dafin'i Jordany any atsinanana; 48 hatramin'i Aroera amoron'ny ranon-driaka Arnona, ka hatramin'ny tendrombohitra Siona, dia Hermona izany, 49 mbamin'ny Arabaha rehetra an-dafin'i Jordany, any atsinanana, ka hatramin'ny ranomasin'ny Arabaha eo ambodin'i Fasgà.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0387