Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Detoronomy

Detoronomy toko 8
Fananarana an'Israely fandrao manadino an'Andriamanitra izy rahefa midana any Kanaana.

       1Mitandrema tsara hanaraka ny didy rehetra nandidiako anareo androany, mba ho velona hianareo, sy hihamaro ary hiditra haka ho fanananareo ny tany izay nianianan'ny Tompo homena ny razanareo. 2Tsarovy izany làlana rehetra izay nasain'ny Tompo Andriamanitrao nandehananao, tany an'efitra, nandritra ny efapolo taona izao, mba hampanetry tena anao, sy hitsapa ny tenanao, dia hahalalany izay hevitrao ao am-ponao, na hitandrina ny didiny hianao, na tsia. 3Nampietry tena anao izy sy namela anao ho noana, ary namahana anao tamin'ny mana, izay tsy fantatrao, na fantatry ny razanao, mba hampahalalàny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra mivoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra no iveloman'ny olona. 4Ny fitafiana tsy nihatonta teny aminao, ny tongotrao tsy nivonto, mandritra izao efapolo taona izao, 5mba hiekenao ao am-ponao, fa toy ny ampianaran'ny olombelona ny zanany, no ampianaran'ny Tompo Andriamanitrao anao, 6ary mba hitandremanao ny didin'ny Tompo Andriamanitrao amim-panarahana ny làlany, sy amim-pahatahorana azy.
       7Fa efa hampidirin'ny Tompo Andriamanitrao, any amin'ny tany soa hianao, dia tany misy ranon-driaka aman-doharano, sy rano lalina miboiboika avy amin'ny lohasaha aman-tendrombohitra; 8tany vokatra varimbazaha, orja, voaloboka, aviavy, ampongabendanitra; 9tany be oliva sy diloilo aman-tantely; tany hihinanana mofo amam-panaranam-po sy tsy hanananao zava-mahory; ny vato amin'izany tany izany dia vy ary ny tandrombohitra ihadiam-barahina. 10Hihinana hianao dia ho voky, ary hisaotra an'ny Tompo Andriamanitrao noho ny tany soa nomeny anao. 11Tandremo fandrao manadino an'ny Tompo Andriamanitrao hianao, ka manao tsirambina ny fitandremana ny didiny sy ny fitsìpika aman-dalàny izay andidiako anao anio, 12fandrao rahefa mihinana hianao, ka voky, sy manao trano, ka monina an-trano soa, 13ary mahita ny omby aman'ondrinao mihamaro, sy ny volafotsy amam-bolamena mitombo, ary ny fanananao rehetra mitombo, 14dia hiavonavona ny fonao, ka hohadinoinao Iaveh Andriamanitrao, izay nampivoaka anao avy tany amin'ny tany Ejipta, tamin'ny trano fanandevozana, 15izay nitondra anao tany amin'ity efitra lehibe sy mahatahotra misy bibilava mivaivay sy maingoka, amin'ny fitoerana ngàzana sy tsy misy rano; izay nampiboiboika rano ho anao, avy amin'ny vatolampy mafy indrindra, 16izay nanome mana hohaninao tany an'efitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao akory, mba hampanetry tena anao sy hizaha toetra anao, ary hanisy soa anao any aoriana, 17fandrao hianao hanao anakampo hoe: Ny heriko aman-tanjaky ny tànako no nahavoriako izao harena izao. 18Tsarovy Iaveh Andriamanitrao, fa izy no manome hery hamorianao izany, mba hahatanteraka ny fanekeny, izay nianianany tamin'ny razanao, araka izao ankehitriny izao. 19Raha manadino an'ny Tompo Andriamanitrao hianao, ka tonga andriamani-kafa no harahinao sy hotompoinao ary eo anoloany hianao no hiankohoka, dia milaza marimarina aminareo aho izao, fa ho faty tokoa hianareo. 20Tahaka ny firenena aringan'ny Tompo eo anoloanareo, dia ho ringana koa hianareo, satria tsy mihaino ny feon'ny Tompo Andriamanitratreo hianareo. >