Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 1
Fototry ny fahendrena - Ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny fahendrena.

       1Ny fahendrena rehetra dia avy amin'ny Tompo;
ao aminy mandrakizay izy.
       2Iza no mahisa ny fasika amin'ny ranomasina,
ny fiteten'ny ranonorana, ary ny andro efa lasa?
       3Zovy no mahatakatra ny hahavon'ny lanitra sy ny haben'ny tany,
sy ny halalin'ny hantsan'ny fahendrena?
       4Voahary talohan'ny zavatra rehetra, ny fahendrena,
ary ny fahazavan'ny saina hatramin'ny mandrakizay.
       5Ny loharanon'ny fahendrena, dia ny tenin'Andriamanitra any an-tampon'ny lanitra,
ary ny làlany, dia ny lalàna mandrakizay.
       6Iza no nanambarana ny foto-pahendrena?
Zovy no nahalala ny heviny lalina?
       7Iza no nilazana sy nanehoana ny fahalalana ny fahendrena,
ary zovy no mahazo an-tsaina ny hasarobidin'ny làlany?
       8Iray ihany no hendry, hany atahorana indrindra,
mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, dia ny Tompo.
       9Izy no nahary azy;
nahita azy izy ka nampahalala azy;
       10nandrotsaka azy tamin'ny asany rehetra izy,
sy amin'ny nofo rehetra, araka ny ambaratongam-panomezany.
Notolorany be izay tia azy.
       11Ny fahatahorana ny Tompo, dia haja amam-boninahitra,
ary fifaliana amam-pehiloha firavoravoana.
       12Ny fahatahorana ny Tompo mampiravoravo ny fo,
mampahazo fisariadriaka aman-kafaliana sy andro lava.
       13Izay matahotra ny Tompo, hahita soa amin'izany amin'ny farany,
ary hahazo sitraka izy, amin'ny andro hahafatesany.
Ny fitiavana an'Andriamanitra no fahendrena be voninahitra;
omen'Andriamanitra fahendrena izay olona isehoany,
mba hahabanjinany azy.
       14Ny fahatahorana an'Andriamanitra, no fiandohan'ny fahendrena;
miara-miforona amin'ny olo-marina, hatrany an-kibon-dreniny izy.
       15Mamboatra fonenana mandrakizay ho azy, ao amin'ny olombelona izy,
ary honina tsy hiala ao amin'ny taranany.
       16Ny fahendrena feno tanteraka, dia ny matahotra ny Tompo;
vokisany ny vokany izay manana azy.
       17Fenoiny zava-paniry ny tranony rehetra,
ary fenoiny ny vokany ny fitoeram-bokany.
       18Ny fehilohan'ny fahendrena, dia ny fahatahorana ny Tompo;
mampandroso fiadanana sy mahavokatra famonjena izy.
       19Nahita azy ny Tompo, dia namosaka azy,
ary samy fanomezan'Andriamanitra izy roa ireo.
Mampiboiboika be ny fahalalana sy ny fahazavan'ny saina izy,
sy mankalaza ny voninahitr'izay manana azy.
       20Ny foto-pahendrena dia ny fahatahorana ny Tompo,
ary ny sampany dia ny andro lava iainana.
       21Mandroaka ny fahotana ny fahatahorana ny Tompo,
ary mampidify ny hatezerana izay mifikitra aminy.
       22Tsy azo hamarinina ny olona tsy marina sy foìzina,
fa mitarika ny famongorana azy ny afonafon'ny hatezerany.
       23Miandry hatramin'ny fotoana ny olona mandefitra,
ka miverina aminy indray ny firavoravoany.
       24Afeniny hatramin'ny fotoana mety ny teniny,
ka tantarain'ny olo-mahatoky ny fahamalinany.
       25Ny raki-pahendrena, misy foto-kevi-pahamalinana,
fa ny fitiavana an'Andriamanitra kosa, dia fahavetavetana amin'ny mpanota.
       26Maniry fahendrena va hianao? tandremo ary ny didy,
dia homen'ny Tompo anao izany.
       27Fa ny fahendrena amam-pahalalana, dia ny fahatahorana ny Tompo;
ary ny ankasitrahany, dia ny fahamarinana amam-kalemem-panahy.
       28Aza mandà tsy hanana ny fahatahorana ny Tompo;
ary aza fo miefitrefitra no anatonanao azy.
       29Aza mihatsaravelatsihy eo imason'ny olombelona;
ary tandremo ny molotrao.
       30Aza manandra-tena hianao, fandrao dia miongana;
ka hanafo-kenatra ny tenanao hianao.
Fa ny Tompo hanambara izay afeninao,
ka handronjina anao ho eo afovoan'ny fivoriana,
noho hianao tsy nilozoka tamin'ny fahatahorana ny Tompo,
ka feno fitaka ny fonao. >