Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 19
Ny fimamoana sy fahalotoana - Ny tati-bolana - Fotory aloha vao manameloka - Ny fahendrena marina sy ny fahendrena hosoka.

       1Ny mpiasa manaram-po amin'ny divay, tsy mba hanan-karena;
izay tsy mikarakara ny kely ananany ho latsaka vetivety amin'ny faharavana.
       2Mampivaona ny olona manan-tsaina ny divay sy ny vehivavy,
ary tsy malina izay miraikitra amin'ny vehivavy janga.
       3Ho rembin'ny olitra sy ny kankana ireny,
ary hofongorana ny fanahy meloka.
       4Izay malaky minomino foana, dia olona maivan-tsaina,
ary manota amin'ny fanahiny, izay latsaka amin'izany hadisoana izany.
       5Izay minia mifaly amin'ny lahateny adala, hohelohina,
       6ary izay mankahala ny habasiam-bava, miaro tena amin'ny loza.
       7Aza mitati-teny na oviana na oviana,
dia tsy ho fatiantoka na oviana na oviana hianao.
       8Aza milaza izany, na amin-tsakaiza na amim-pahavalo,
ary aza manambara izany, afa-tsy raha hahadiso anao, tokana.
       9Fa raha reny hianao, hitandrin-tena izy aminao,
ary mbola any ny andro, hisehoany ho fahavalonao.
       10Raha mandre resaka be vava hianao, ento maty izany,
aza manan'ahiahy, tsy hampipoaka anao izany.
       11Raha misy teny iray tsy maintsy hotanany, dia mijaly ny adala,
toy ny vehivavy mihetsi-jaza.
       12Sahala amin'ny zana-tsipika tafatsatoka amin'ny fe,
ny teny iray amin'ny fon'ny adala.
       13Anontanio ny sakaizanao, fa angamba tsy nanao izany izy;
ary raha nanao ihany izy, dia tsy mba hanao izany intsony.
       14Anontanio ny sakaizanao, fa angamba tsy nilaza izany izay,
ary raha nilaza izany izy, dia tsy mba hamerina intsony.
       15Anontanio ny sakaizanao, fa matetika misy endrikendrika,
ka aza mino izao lazain'ny olona rehetra izao hianao.
       16Misy mba diso ihany, nefa tsy fanahy iniana;
ary zovy moa no tsy nanota tamin'ny lelany?
       17Anontanio ny sakaizanao, alohan'ny handrahonana azy,
ary miraiketa hianao amin'ny fitandreman'ny lalan'ny Avo Indrindra.
       18Ny fahendrena rehetra, dia ao amin'ny fahatahorana ny Tompo;
ary ao amin'ny fahendrena rehetra, ny fanatanterahana ny lalana.
       19Ny fahendrena, tsy mba ny fahaiza-manao ratsy;
ary ny fahamalinana tsy mba hita amin'ny torohevitry ny mpanota.
       20Misy fahaizana tokony hankahalaina,
ary misy hadalana izay tsy inona fa tsy fahampian'ny fahendrena.
       21Aleo olona kely fahiratan-tsaina matahotra an'Andriamanitra
toy izay olona be fahazavan-tsaina mandika ny lalana.
       22Misy mahay tokoa nefa mandika ny rariny,
ary misy mandainga amin'ny ady atsangany mba hampamoaka fitsarana araka ny iriny.
       23Misy ratsy fanahy mandeha manjoko azon'ny alahelo,
ary feno fitaka ny fony.
       24Manondri-doha izy, marenina ilany izy,
ary nony vao tsy jerijerena izy, dia ialohany hianao.
       25Ka raha tsy afa-manota izy, noho ny fahosany,
dia hanao ratsy nony vao mahita hanaovana.
       26Ny tarehiny no hahalalana ny olona,
ary ny endrika asehony no hahalalana ny hendry.
       27Ny fitafian'ny olona, ny fitsikin'ny molony,
ary ny fandehan'ny olona no manambara ny toetrany. >