Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 2
Faharetana amin'ny fizahan-toetra - Fitokiana an'Andriamanitra.

       1Anaka, raha mandroso hianao hanompo ny Tompo,
omany ho amin'ny fizahan-toetra ny fanahinao.
       2Ahitsio ny fonao, ka mahareta,
ary aza mikoropaka foana amin'ny andron'ny fahoriana.
       3Miraiketa amin'Andriamanitra hianao, ka aza misaraka aminy,
mba hitomboanao ho amin'izay hiafaranao.
       4Ekeo avokoa izay manjo anao,
ary mandefera amin'ny fifandimbiasan'ny fietrenao.
       5Fa ny volamena sy ny volafotsy aofana amin'ny afo;
ary ny olona ankasitrahan'Andriamanitra kosa, amin'ny memin'ny fietrena.
       6Matokia an'Andriamanitra ary izy hanarina anao;
mizora amin'ny lala-mahitsy, ary manantena azy.
       7Miandrasa ny famindram-pony, hianareo matahotra ny Tompo,
ary aza mivily lalana, fandrao dia levona hianareo.
       8matokia azy, hianareo matahotra ny Tompo,
dia tsy ho very valisoa hianareo.
       9Manantenà, hianareo matahotra ny Tompo, ny hasambarana,
ny hafaliana mandrakizay sy ny famindram-po.
       10Diniho ange ny taranaka fahagola, ka fantaro;
iza no nanantena ny Tompo, ka nahazo henatra na oviana na oviana?
Zovy no naharitra tsy niala tamin'ny fahatahorana azy, ka mba nilaozany?
Iza no niantso azy, ka latsa no hany azony?
       11Fa miantra sy mamindra fo ny Tompo,
ary mamela heloka sy mamonjy amin'ny andro mahory izy.
       12Loza ho an'ny fo ketraka sy ny tànana osa,
sy ny mpanota miroa làlana!
       13Loza ho an'ny fo kanosa, fa tsy matoky an'Andriamanitra izy!
Ka tsy mba hahazo fiarovana.
       14Loza ho anareo manary faharetana!
Hanao ahoana hianareo, amin'ny andro hamangian'ny Tompo?
       15Izay matahotra ny Tompo, tsy mba mandà tsy hihaino ny teniny,
ary izay tia azy, mitandrina ny lalàny, tsy mivadika!
       16Izay matahotra ny Tompo, mitady izay sitrany,
ary izay tia azy mivoky ny lalàny.
       17Izay matahotra ny Tompo, mamboatra ny fony,
ary mampaharitra ny fanahiny amim-panetren-tena eo anatrehany,
       18manao hoe: Ho lavo eo an-tànan'ny Tompo izahay,
fa tsy eo an-tanan'ny olombelona;
satria, araka ny haben'ny fahefany no haben'ny famindram-pony koa. >