Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 22
Ny hakamoana - Ny zaza ratsy taiza - Ny adala sy ny hendry - Ny amin'ny fisakaizana.

       1Sahala amin'ny vato feno maloto ny kamo,
ka akorain'ny olona rehetra ny fahafaham-barakany.
       2Sahala amin'ny vonga-taim-biby ny kamo,
ka izay mandray azy manifikifi-tanana.
       3Ny zazalahy ratsy taiza, dia henatra ho an'ny rainy niteraka azy,
ny zazavavy torak'izany, latsaka an-tany ho fanimbana azy.
       4Ny zazavavy malina hahazo vady;
fa izay ahazoan-kenatra kosa, mampalahelo ny rainy.
       5Ny vehivavy tsy valahara, henatra ho an-drainy sy ny vadiny,
ka samy hanamavo azy izy roa tonta ireo.
       6Sahala amin'ny mozika amin'ny fisaonana, ny lahateny tsy amin'ny fotoana,
fa ny tsora-kazo amam-pamaizana, dia fahendrena, amin'ny fotoana rehetra.
       7Ny mampianatra adala, dia mamitrana vilany tany vaky,
(milaza zavatra amin'ny tsy mihaino)
dia mamoha olona rendrika lalina amin'ny torimaso.
       8Miteny amin'ny olona matory ny miresaka amin'ny adala,
farany izy vao hanontany hoe: Ahoana hoe a?
       9Itomanio ny maty, fa tsy manam-pahazavana,
itomanio ny adala, fa tsy manan-tsaina.
Ny maty itomanio moramora, satria mahazo fitsaharana,
fa ny fiainan'ny adala no ratsy noho ny fahafatesana.
       10Ny fisaonana ny maty, maharitra hafitoana;
fa ny an'ny adala sy ny mpankahala fivavahana, mandritra ny andro iainany.
       11Aza lava resaka amin'ny adala,
ary aza miara-mandeha amin'ny olona tsy misy saina.
Mitandrema tena aminy, raha tsy te-hahazo hasosorana,
dia tsy ho voaloton'ny fifandraisana aminy hianao.
Mihodivira aminy, dia hahita fitsaharana hianao,
sy tsy hahazo alahelo amin'ny fahitana ny hadalany.
       12Inona no mavesatra noho ny firaka?
ary inona no anaran-kafa azo omena azy, afa-tsy ny hoe adala?
       13Ny fasika, ny sira, ny vongam-by,
dia mora entina kokoa noho ny olona tsy manan-tsaina.
       14Ny fitambaran'ny hazon-tafo tsara rafitra,
tsy mba hosarahin'ny horohoron-tany:
toy izany ny fo miraikitra amin'ny fikasana voahevitra tsara,
tsy mba hanan-tahotra, na avy aza ny fotoana sarotra.
       15Ny fo miankina amin'ny hevi-pahendrena,
dia toy ny lalotra voaharo fasika amin'ny rindrina voalama.
       16Tsy maharitra ny rivotra ny arofanina an-tampon'ny avo,
tsy mahatoha ny tahotra toy izany koa ny fo saro-tahotra mbamin'ny fikasany.
       17Ny maneritery maso, mampilatsa-dranomaso;
ny maneritery fo, manetsik'alahelo.
       18Ny mitora-bato ny vorona, mampandrositra azy,
ny mandatsa ny sakaiza amin'ny soa natao taminy, manapaka ny fihavanana.
       19Nanatsoaka sabatra hamely ny sakaizanao va hianao?
Aza manary toky:
fa mbola mety hisy ihany ny hiverenany.
       20Niloa-bava hamely ny sakaizanao va hianao?
aza matahotra:
mbola azo hatao ny mihavana indray.
Fa raha latsa ny amin'ny soa natao kosa, na ny eso an'avonavona;
na ny fanambarana ny zava-miafina, na ny famelezan'ny lela mamitaka,
dia mampandositra ny sakaiza rehetra izany.
       21Aza mivadibadika amin'ny sakaizanao ao anatin'ny fahantrany,
mba hiarahanao miarana aminy, amin'ny fanambinana azy.
Aza mandao azy amin'ny andro fitsapana azy,
mba hanananao anjara amin'ny fananana ho tonga aminy.
       22Misondrotra alohan'ny afo, ny etona avy amin'ny memy sy ny setroka;
mipoaka alohan'ny fandatsahan-dra koa ny teny manala baraka.
       23Tsy hahamenatra ahy ny miaro ny sakaizako;
ary tsy hiery aho eo anatrehany.
       24Ka raha avy izay manjo ahy, amin'ny ataony,
izay handre izany dia hitandrin-tena aminy avokoa.
       25Iza no hanisy fiambenana eo amin'ny vavako,
sy fitomboka malina eo amin'ny molotro;
mba tsy ho lavo aho noho ny amin'ireo,
ka tsy ho verin'ny lelako? >