Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 26
Ny vehivavy ratsy fanahy sy ny vehivavy tsara fanahy - Zavatra telo mampalahelo.

       1Sambatra ny vadin'ny vehivavy tsara fanahy,
ary hampitomboina avo sasaka ny andro iainany.
       2Ny vehivavy mahery fo, dia fifalian'ny vadiny,
izay miadana amin'ny taona iainany.
       3Anjara soa ny vehivavy tsara fanahy,
ary homena ho anjaran'izay matahotra ny Tompo izy.
       4Ravoravo ny fon'ny lahy, na manan-karena izy na malahelo,
miramirana lava ny tarehiny na rahoviana na rahoviana.
       5Misy zavatra telo atahoran'ny foko,
ary ny amin'ny fahefatra dia mivavaka eo anatrehan'ny Tompo aho:
Ny resaka fanaratsiana ataon'ny tanana iray manontolo;
ny fanozonan'ny be sy ny maro, ary ny fanendrikendrehana:
halako noho ny fahafatesana, ireo zavatra rehetra ireo;
       6fa ny vehivavy mpialona ny vehivavy hafa, no dia fijaliam-po amam-pangirifiriana,
sy ny fioky ny lela mamisavisa amin'ny olon-drehetra ny anton'ny alahelony.
       7Ny vady ratsy fanahy, dia toy ny omby miray jioga tsy mifanaraka,
izay mitana azy io dia sahala amin'izay nahazo mambambohitra.
       8Zava-mahatezitra loatra, ny vehivavy manaram-po amin'ny divay,
fa tsy hanarona ny fahamenarany akory aza izy.
       9Amin'ny fijeriny tsy valahara sy amin'ny fanaovany pi-maso
no ahalalana ny hajangan'ny vehivavy.
       10Ataovy tsara fiambenana ny zazavavy maditra,
fandrao mahita ny fitsirambinanao izy, ka hanaram-po amin'ny fahalotoana.
       11Mitandrema mba tsy hanaraka ny maso tsy mahalala henatra,
fa raha tsy izany, aza gaga raha voatariny amin'ny ota hianao.
       12Toy ny mpivahiny mangetaheta manoka-bava,
ka misotro izay rano rehetra sendra azy,
ny vehivavy janga mipetraka eo anoloan'ny tsato-kazo rehetra
sy manokatra ny fitoeran-jana-tsipikany amin'ny zana-tsipika.
       13Ny hasoan'ny vehivavy dia fifalian'ny vadiny,
ary ny hazavan-tsainy mandrotsaka hery amin'ny taolany.
       14Fanomezana avy amin'Andriamanitra, ny vehivavy mangina,
ary tsy misy azo oharina amin'ny vehivavy tsara taiza.
       15Fahasoavana mihoatra noho ny fahasoavana rehetra ny vehivavy maotina,
ary tsy misy rakitra soa noho ny vehivavy madio.
       16Toy ny masoandro miposaka eny amin'ny hahavon'ny Tompo,
ny famirapiratry ny hatsaran-tarehin'ny vehivavy eo an-tranony voahaingo tsara.
       17Toy ny fanilo mirehitra eo amin'ny fanaovan-jiro masina,
ny hatsaran-tarehy eo ambonin'ny tena ranjanana maha te-hanaja.
       18Toy ny andry volamena misy faladia volafotsy ny tongotra tsara bika,
miorina amin'ny ombalahin-tongotra madonda.
       19Misy zavatra roa mampalahelo ny foko,
ary ny fahatelo manetsika ny hatezerako;
ny lehilahy mpiady, miaritra ny fahantrana;
ny olona manan-tsaina, ataon'ny olona faniratsira;
izay miala amin'ny fahamarinana ho amin'ny fahotana;
omanin'ny Tompo izy, ho an'ny sabatra.
       20Saro-misoro-kadisoana, ny olona mpivarotra;
ary tsy ialam-pahotana, ny mpivaro-divay. >