Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 29
Ny mampisambotra sy ny miantoka dia asa fiantrana - Aleo mitoetra mahantra ao an-tranon'ny tena, toy izay any an-tranon'ny hafa.

       1Manao fiantrana izay mampisambotra ny namany;
ary mitandrina ny didy izay manohana azy amin'ny tanany.
       2Mampisambora ny namanao raha poritra izy;
ary hianao kosa mamerena amin'ny namanao, raha tonga ny fotoana.
       3Tano ny teninao, ary manaova aminy ara-dalana,
dia hahazo izay ilainao hianao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona.
       4Maro ny manao ny zavatra nampisamborina azy, ho toa zavatra hitany,
ka miteraka fahasahiranana ho an'izay nanampy azy.
       5Mandra-pandrain'ny olona dia orohany ny tanan'ny namany,
ankalazainy amin'ny feo manetry tena ny hareny.
Kanjo nony tonga ny fotoana hamerenany dia mangataka andro ny olona,
teny fitarainana foana no averiny,
ary ny andro sarotra no omeny tsiny.
       6Raha manan-kaloa ny olona dia zara raha mandray ny antsasany ny mpampisambotra,
dia hihevitra azy ho nahazo zavatra tsy nampoizina.
Raha tsy manan-kaloa indray ny olona dia tsy azony ny volany,
ary ampanjariany tsy fidiny ho fahavalony ilay nasiany soa,
izay mandoa sahato amam-panevatevana aminy,
sy mamerina fanalam-baraka ho solom-boninahitra.
       7Be no manda tsy hampisambotra, noho ny haratsian'ny olona;
matahotra ny hahaverezan'ny volany maimaim-poana izy.
       8Nefa aoka ho antra ny ory hianao;
ary aza avela hiandry ny fiantrana omenao azy izy.
       9Mamonje ny mahantra, noho ny didin'Andriamanitra,
ary aza mandefa azy mitondra tanam-polo, noho ny fahoriany.
       10Maneke hanary vola, hanasoavana ny rahalahy aman-tsakaizanao,
fa aza avela ho harafesina foana ao ambany vato izy.
       11Ampiasao ny rakitrao, araka ny didin'ny Avo Indrindra,
dia hahazoanao soa mihoatra noho ny volamena izy.
       12Hidio ao an'efitranonao ny hataonao fiantrana,
fa hamonjy anao amin'ny fahorianao rehetra izany.
       13Mihoatra noho ny ampinga mafy, sy ny lefona mahery,
no hiadiany hiaro anao, eo anoloan'ny fahavalo.
       14Ny olona tsara fo miantoka ny namany,
fa izay efa lany henatra ihany no mahafoy azy.
       15Aza manadino ny hatsaram-pon'izay niantoka,
fa namehy tena ho anao izy.
       16Mahavery ny hareny rehetra, amin'ny mpiantoka azy, ny mpanota;
ary mahafoy ny mpamonjy azy ny tsy mpankasitraka.
       17Nampiditra faty antoka tamin'olo-miadana maro, ny antoka nomena,
ary nampivezimbezina azy, hoatra ny alon-dranomasina.
       18Nataony sesin-tany ireo olona nanam-pahefana,
ka heriny mirenireny, any amin'ny firenen-kafa.
       19Mora manaiky hiantoka ny mpanota,
ary hiharan'ny hamafin'ny fitsarana ny fatra-pitady tombony.
       20Manampia ny namana, araka ny azonao atao,
ary mitandrema, mba tsy ho latsaka amin'ny fahoriana hianao.
       21Ny zavatra voalohany amin'ny fivelomana, dia ny rano sy ny mofo,
ary fitafiana aman-trano hanaronana ny fitanjahana.
       22Aleo ny fiveloman'ny mahantra ao ambany tafon-trano hazo,
toy izay nahandro mandany be, any an-tranon'olon-kafa.
       23Mifalia, na kely na be anananao;
dia tsy handre anao esoina ho vahiny hianao.
       24Fiainana mampiferin'aina ny mitety trano ombieny ombieny;
any amin'izay handraisana anao ho vahiny, tsy sahy misoka-bava akory.
       25Hanome hanina amam-pisotro ny mpampiantrano anao hianao, na tsy ankasitrahana anao aza izany,
ary handre teny maharary koa indray aza hianao ho fanampiny.
       26Avia, ry vahiny, amboary ny fihinanana,
ary raha manan-javatra hianao, omeo aho hohaniko
       27Mandehana any, ry vahiny, ialao ity hanim-be ity;
handray ny rahalahiko aho, ilaiko ny tranoko.
       28Mafy amin'ny olona manan-tsaina,
ny mandre latsa amin'ny fampiantranoana azy, sy tevatevain'izay ananany trosa. >