Bokin'ny Eklesiastika

Toko faha-43

1 Ny reharehan'ny havoana, dia ny habakabaka amin'ny famirapirany madio; ary ny endriky ny lanitra dia fahitam-boninahitra.

2 Ny masoandro, raha mipoaka izy, mankalaza ny Tompo amin'ny fiposahany; zava-boahary mahagaga izy, asan'ny Tompo Avo Indrindra.

3 Mitatao vovonana izy, manamaina ny tany; iza no mahatanty ny firehitry ny hafanany?

4 Mamelona ny afon'ny memy ny mpiasa amin'ny asa ataony; fa manafana ny tendrombohitra intelo mihoatra noho izany ny masoandro. Mampirehitra ny entona amin'ny rivotra izy; ary mampanjambena ny maso, rahefa mamirapiratra ny tsirim-pahazavany!

5 Lehibe ny Tompo nanao azy, ary didiny no ihazakazahany amin'ny fandehany.

6 Ny volana koa, manaraka mandrakariva ny ora voatendry ho azy, ka manondro ny fotoana amin'ny taona, sy manambara ny ho avy.

7 Ny volana no famantarana ny fotoanan'ny fety; mihena ny fahazavany, rahefa fenomanana izy.

8 Avy aminy no ahazoan'ny volana ny anarany, mahagaga ny fitombony, amin'ny fiovaovany samihafa. Izy no lain'ny toby eny amin'ny havoan'ny lanitra, mamirapiratra eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy.

9 Ny hatsaran-tarehin'ny lanitra dia ny famirapiratan'ny kintana, haingo mamirapiratra eny amin'ny havoan'ny Tompo.

10 Maharitra amin'ny filaharany ireny, araka ny didin'ny Masina, ary tsy sasatry ny fiaretany tory izy.

11 Jereo ny avana, ka isaory Ilay nanao azy, fatratra ny hatsaran-tarehiny, amin'ny famirapiratany.

12 Mandrefy ny lanitra, amin'ny fari-bolany mamirapiratra izy; ny tanan'ny Avo Indrindra no nanenjana azy.

13 Noho ny didiny no irotsahan'ny oram-panala, sy mihamateti-pihavy ny hela-baratra, mpanatanteraka ny fitsarany.

14 Noho izany misokatra ny firaketany, ary manidina toy ny vorona ny rahona.

15 Noho ny fahefany, dia homeny hery ny rahona, ary milatsaka toy ny sila-bato ny havandra.

16 Mampihorohoro ny tany ny feon'ny kotrokorana, ary raha miseho izy, dia mihozongozona ny tendrombohitra.

17 Amin'ny sitrapony no itsofan'ny rivotra avy atsimo, ifofofofoan'ny rivotra avy avaratra sy isafoahan'ny tadio. Mandatsaka oram-panala, toy ny vorona mirotsaka amin'ny tany izy; dia midina toy ny andiam-balala mipetraka izany.

18 Ka ny maso migaga ny hatsaran'ny hafotsiany, ary ny fo talanjona amin'ny fivarimbariny.

19 Mandatsaka ny fanala toy ny sira amin'ny tany izy, dia hamafisin'ny hatsiaka, ho toy ny tsilo maranitra izy.

20 Rahefa mifofofofo ny rivotra mangatsiaka avy avaratra, mihamafy ho ranomandry ny rano; ka mivelatra tsy mihetsika manarona ny rano miangona izany ranomandry izany ary manamafy ny rano toy ny akanjo fiarovan-tratra.

21 Mandevona ny tendrombohitra sy mandoro ny efitra ny Tompo, ary mandrehitra ny zava-maitso, toy ny afo.

22 Izany loza rehetra izany dia ny rahona tamy faingana no fanafodiny aminy, ny ando tonga no mampionona ny olona amin'ny hafanana mahamay.

23 Nofolahiny ny hantsana araka ny hevitra nokasainy, ary namboleny eny ny nosy.

24 Tantarain'ireo mandeha ambony ranomasina ny zava-mahatahotra eny, ka talanjona foana isika mandre ny fitantarany azy.

25 Fa ao no misy ny zava-boahary hafahafa sy mahagaga, dia biby isan-karazany, sy karazam-bibiben-dranomasina.

26 Noho ny Tompo no izoran'ny zavatra rehetra tsara ho amin'izay hiafarany, ary ny teniny no aharetan'ny zavatra rehetra.

27 Mahazo milaza be izahay, kanefa tsy hahatakatra azy, fa izao ihany no ventin-teninay: Izy no zavatra rehetra.

28 Raha te-hidera azy izahay dia aiza no hahitanay hery hanaovana izany? Mahefa ny zavatra rehetra izy, ary ambony noho ny asany rehetra.

29 Ny Tompo dia mahatahotra, lehibe indrindra, ary mahagaga ny fahefany.

30 Amin'ny fiderana ny Tompo, ankalazao araka izay azonareo atao izy, fa mbola ambonimbony kokoa mandrakariva. Mba hankalaza azy angony avokoa ny herinareo, ary aza miketraka, fa tsy hahatakatra azy hianareo.

31 Iza no nahita azy, ka hahalaza azy? Zovy no afa-midera azy, araka ny tena izy?

32 Mbola betsaka no lehibebe kokoa aza ny zava-mahagaga miafina, satria zava-bitsy foana no hitantsika amin'ny asany.

33 Ny Tompo no nanao ny zavatra rehetra; ary manome ny fahendrena ho an'ny olona tia vavaka izy.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1264