Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 43
Fahalavorarian'ny asan'Andriamanitra.

       1Ny reharehan'ny havoana, dia ny habakabaka amin'ny famirapirany madio;
ary ny endriky ny lanitra dia fahitam-boninahitra.
       2Ny masoandro, raha mipoaka izy, mankalaza ny Tompo amin'ny fiposahany;
zava-boahary mahagaga izy, asan'ny Tompo Avo Indrindra.
       3Mitatao vovonana izy, manamaina ny tany;
iza no mahatanty ny firehitry ny hafanany?
       4Mamelona ny afon'ny memy ny mpiasa amin'ny asa ataony;
fa manafana ny tendrombohitra intelo mihoatra noho izany ny masoandro.
Mampirehitra ny entona amin'ny rivotra izy;
ary mampanjambena ny maso, rahefa mamirapiratra ny tsirim-pahazavany!
       5Lehibe ny Tompo nanao azy,
ary didiny no ihazakazahany amin'ny fandehany.
       6Ny volana koa, manaraka mandrakariva ny ora voatendry ho azy,
ka manondro ny fotoana amin'ny taona, sy manambara ny ho avy.
       7Ny volana no famantarana ny fotoanan'ny fety;
mihena ny fahazavany, rahefa fenomanana izy.
       8Avy aminy no ahazoan'ny volana ny anarany,
mahagaga ny fitombony, amin'ny fiovaovany samihafa.
Izy no lain'ny toby eny amin'ny havoan'ny lanitra,
mamirapiratra eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy.
       9Ny hatsaran-tarehin'ny lanitra dia ny famirapiratan'ny kintana,
haingo mamirapiratra eny amin'ny havoan'ny Tompo.
       10Maharitra amin'ny filaharany ireny, araka ny didin'ny Masina,
ary tsy sasatry ny fiaretany tory izy.
       11Jereo ny avana, ka isaory Ilay nanao azy,
fatratra ny hatsaran-tarehiny, amin'ny famirapiratany.
       12Mandrefy ny lanitra, amin'ny fari-bolany mamirapiratra izy;
ny tanan'ny Avo Indrindra no nanenjana azy.
       13Noho ny didiny no irotsahan'ny oram-panala,
sy mihamateti-pihavy ny hela-baratra, mpanatanteraka ny fitsarany.
       14Noho izany misokatra ny firaketany,
ary manidina toy ny vorona ny rahona.
       15Noho ny fahefany, dia homeny hery ny rahona,
ary milatsaka toy ny sila-bato ny havandra.
       16Mampihorohoro ny tany ny feon'ny kotrokorana,
ary raha miseho izy, dia mihozongozona ny tendrombohitra.
       17Amin'ny sitrapony no itsofan'ny rivotra avy atsimo,
ifofofofoan'ny rivotra avy avaratra sy isafoahan'ny tadio.
Mandatsaka oram-panala, toy ny vorona mirotsaka amin'ny tany izy;
dia midina toy ny andiam-balala mipetraka izany.
       18Ka ny maso migaga ny hatsaran'ny hafotsiany,
ary ny fo talanjona amin'ny fivarimbariny.
       19Mandatsaka ny fanala toy ny sira amin'ny tany izy,
dia hamafisin'ny hatsiaka, ho toy ny tsilo maranitra izy.
       20Rahefa mifofofofo ny rivotra mangatsiaka avy avaratra,
mihamafy ho ranomandry ny rano;
ka mivelatra tsy mihetsika manarona ny rano miangona izany ranomandry izany
ary manamafy ny rano toy ny akanjo fiarovan-tratra.
       21Mandevona ny tendrombohitra sy mandoro ny efitra ny Tompo,
ary mandrehitra ny zava-maitso, toy ny afo.
       22Izany loza rehetra izany dia ny rahona tamy faingana no fanafodiny aminy,
ny ando tonga no mampionona ny olona amin'ny hafanana mahamay.
       23Nofolahiny ny hantsana araka ny hevitra nokasainy,
ary namboleny eny ny nosy.
       24Tantarain'ireo mandeha ambony ranomasina ny zava-mahatahotra eny,
ka talanjona foana isika mandre ny fitantarany azy.
       25Fa ao no misy ny zava-boahary hafahafa sy mahagaga,
dia biby isan-karazany, sy karazam-bibiben-dranomasina.
       26Noho ny Tompo no izoran'ny zavatra rehetra tsara ho amin'izay hiafarany,
ary ny teniny no aharetan'ny zavatra rehetra.
       27Mahazo milaza be izahay, kanefa tsy hahatakatra azy,
fa izao ihany no ventin-teninay: Izy no zavatra rehetra.
       28Raha te-hidera azy izahay dia aiza no hahitanay hery hanaovana izany?
Mahefa ny zavatra rehetra izy, ary ambony noho ny asany rehetra.
       29Ny Tompo dia mahatahotra, lehibe indrindra,
ary mahagaga ny fahefany.
       30Amin'ny fiderana ny Tompo, ankalazao araka izay azonareo atao izy,
fa mbola ambonimbony kokoa mandrakariva.
Mba hankalaza azy angony avokoa ny herinareo,
ary aza miketraka, fa tsy hahatakatra azy hianareo.
       31Iza no nahita azy, ka hahalaza azy?
Zovy no afa-midera azy, araka ny tena izy?
       32Mbola betsaka no lehibebe kokoa aza ny zava-mahagaga miafina,
satria zava-bitsy foana no hitantsika amin'ny asany.
       33Ny Tompo no nanao ny zavatra rehetra;
ary manome ny fahendrena ho an'ny olona tia vavaka izy. >