Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 44
Fiderana ny Razana - Henaoka sy Noe - Abrahama, Isaaka, Jakoba.

       1Ataovintsika izao ny fiderana ny olo-malaza,
sy ny razan'ny karazantsika.
       2Nanao zava-mahagaga be voninahitra amin'izy ireo ny Tompo;
naneho ny fahalehibeazany hatramin'ny voalohany izy.
       3Izy ireo dia mpanjaka teo amin'ny fanjakany;
lehilahy malaza noho ny fahefany,
mpanolo-tsaina feno fahendrena,
manambara ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny faminaniany;
       4mpitarika ny vahoaka tamin'ny toroheviny amam-pahamalinany,
mpampianatra ny vahoaka, nanoro azy tamin'ny teny maneho fahendrena;
       5olona nianatra ny fahaiza-mamoron-kira masina,
sady nandatsaka an-tsoratra tantara mirindra;
       6mpanan-karena, nanam-pananana be,
nonina tao an-tranony tamim-piadanana:
       7Izany olona rehetra izany dia nohajain'ny niara-belona taminy,
samy voninahitry ny fotoana niainany avokoa.
       8Ny sasany tamin'izy ireo, namela anarana,
ka azo atao ny mitantara ny fiderana azy.
       9Ny sasany kosa tsy misy ahatsiarovana azy intsony;
fa levona toy ny tsy nisy akory;
nanjary toy ny tsy teraka akory,
ary toy izany koa ny zanany nanaraka azy.
       10Ireo voalohany dia olona tia vavaka,
ka tsy hadino ny hatsaram-panahiny.
       11Raikitra ho anjaran'ny taranany ny hasambarana
ary misy lova azo antoka ho an'ny zanany.
       12Maharitra tsy mivadika amin'ny fanekena ny taranany;
mbamin'ny zanany koa noho ny amin'izy ireo.
       13Maharitra mandrakizay ny taranany,
ary tsy ho levona na oviana na oviana ny voninahiny,
       14ny vatany nalevina tamim-piadanana,
ary ny anarany velona amin'ny taona mifandimby.
       15Ny vahoaka mankalaza ny fahendreny;
ary ny fiangonana mitory fiderana azy.
       16Sitraky ny Tompo Henaoka ka nafindra;
ohatra amin'ny fivalozana, ho an'ny taranaka.
       17Hita fa lavorary sady marina Noe;
izy no avotra ho an'ny olombelona tamin'ny andron'ny fahatezerana,
hany ka mbola nisy sisa tavela tamin'ny tany,
tamin'ny nahatongavan'ny safo-drano.
       18Nisy fanekena mandrakizay natao taminy,
mba tsy handringanana ny nofo rehetra amin'ny safo-drano intsony.
       19Raza-malazan'ny firenena maro Abrahama,
ary tsy nisy olona nitovy voninahitra taminy.
       20Nitandrina ny lalan'ny Avo Indrindra izy,
ary nanao fanekena taminy.
Naoriny tamin'ny nofony izany fanekena izany;
ary niseho ho mahatoky izy tamin'ny fizahan-toetra azy.
       21Ka dia nanome toky azy tamim-pianianana Andriamanitra
fa amin'ny taranany no hitahiana ny firenena;
nomeny toky fa hohamaroiny toy ny vovoky ny tany izy
sy hasandrany toy ny kintana ny taranany,
ary homeny ho lovany ny hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina,
hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany.
       22Nohamafisiny toy izany tamin'Isaaka koa noho ny amin'i Abrahama,
ny fitahiana ny firenena rehetra, sy ny fanekena.
       23Rahefa izany dia nataony mipetraka teo an-dohan'i Jakoba izany fitahiany izany
ka nataony anton'ny fitahiany ny olona izy;
nomeny ho lovany ny tany;
       24natokotokony maro izany,
dia nozarainy tamin'ny foko roa ambin'ny folo. >