Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 45
Fiderana an'i Moizy, Finea, Aarona.

       1Napoitrany avy amin'i Jakoba olona anankiray tia vavaka,
izay nahita fitia tamin'ny nofo rehetra,
olona tian'Andriamanitra sy ny olombelona, dia Moizy:
Hombam-pitahiana anie ny fahatsiarovana azy!
       2Fa izy nomeny voninahitra sahala amin'ireo masina;
nataony malaza noho ny fampahatahorana nampidiriny tamin'ny fahavalo.
       3Ny teniny no nampitsaharany ny zava-mahatalanjona,
nomeny voninahitra teo anatrehan'ny mpanjaka izy:
nomeny didy ho an'ny vahoakany,
ary nampahitany ny tsirim-pahazavam-boninahiny anankiray.
       4Nohamasininy izy, noho ny finoany amankalemem-panahiny;
nofidiny tamin'ny olombelona rehetra;
       5nampandrenesiny ny feony;
nampidiriny tao anatin'ny rahona;
nifanatrika taminy izy no notolorany ny didiny,
dia ny lalan'ny fiainana amam-pahalalana,
mba hampianarany an'i Jakoba ny fanekeny,
sy an'Israely ny didiny.
       6Nasandrany koa Aarona olo-masina toa azy,
rahalahiny avy amin'ny fokon'i Levì.
       7Nanao fanekena mandrakizay taminy izy,
ary nanome azy ny fisoronan'ny vahoakany.
Nampiraratiny amin'ny fihaingoana mamirapiratra izy
ary nahodidiny azy ny akanjom-boninahitra.
       8Nampitafy azy fiandrianana ambony indrindra,
ary nanendry fitafiam-boninahitra ho azy:
dia ny kalesona, ny akanjo vity lava sy ny efoda.
       9Nohodidininy ampongaben-danitra izy,
mbamin'ny lakolosy volamena madinika maro manodidina,
izay tsy maintsy maneno rahefa mandeha izy,
sy mampandre ny feony, ao amin'ny tempoly;
fampahatsiarovana ho an'ny taranaky ny vahoakany izany.
       10Nahodidiny azy ny fiatifana masina,
tenona volamena sy hiasinta;
ary jaky asan'ny mpanao amboradara;
ny rasionalin'ny fitsarana mbamin'ny Orima sy ny Tomima,
nataon'ny mpahay zavatra, amin'ny kofehy mena mangatrakatraka,
       11misy vatosoa voalatsaka an-tranontranony, voasokitra toy ny fitomboka,
sy voapetaka amin'ny volamena asan'ny mpahay vatosoa,
mba ho fampahatsiarovana, fa misy anarana voasoratra
araka ny isan'ny fokon'Israely.
       12Nasiany fehiloha volamena ny tiarany,
misy izao teny voasokitra izao: Masin'ny Tompo;
mari-boninahitra, taozavatra lavorary,
hafinaretan'ny maso, fihaingoana kanto.
       13Tsy nisy zavatra toy izany talohany, sady tsy hisy na oviana na oviana koa.
Tsy misy olon-kafa mitafy izany, afa-tsy ny zanany ihany,
mbamin'ny taranany amin'ny taona mifandimby rehetra.
       14Hatolotra ny sorona dorana,
indroa isan'andro tsy tapaka.
       15Moizy no nameno ny tananay,
ary nanosotra azy amin'ny diloilo masina.
Fanekena mandrakizay izany ho azy,
sy ho an'ny taranany, raha mbola maharitra koa ny andron'ny lanitra,
mba hanompoany ny Tompo, sy hanefany ny raharahan'ny fisoronana,
ary hitsofany rano ny vahoakany, amin'ny anarany.
       16Nofidin'ny Tompo tamin'ny velona rehetra izy,
mba hanolotra aminy ny fanatitra,
ny zava-manitra, ny fofona manitra ho fahatsiarovana,
sy hanaovana ny fanonerana ny fahotan'ny vahoakany.
       17Nomeny azy ao amin'ny didiny,
ny fahefana amin'ny fandaharana masina,
hampianarany an'i Jakoba ny didiny,
sy hanoroany ny lalany amin'Israely.
       18Nisy olon-kafa nioko taminy,
sy nialona azy tany an'efitra:
dia ny olona niandany tamin'i Datana sy Abirona,
ary ny antokon'i Kore, nisafoaka sy niafonafona.
       19Hitan'ny Tompo izany, ka tsy nankasitrahany,
ka dia voaringana izy ireo tamin'ny firehetan'ny hatezerany;
nanao zava-mahatalanjona namely an'ireny izy,
ka nandevona azy tamin'ny lelafon'ny afony.
       20Ary nampitomboiny ny voninahitr'i Aarona,
ary nanendry lova ho azy izy.
Nomeny ho anjarany ny voaloham-bokatry ny tany;
fa voalohany indrindra nanomanany mofo hamokisany azy izy ireo.
       21Ny fanatitra ho an'ny Tompo no niveloman'izy ireo;
fa izany no nomeny an'i Aarona sy ny taranany.
       22Tsy mba nanan-dova eo amin'ny tanin'ny vahoaka anefa izy,
na anjara eo afovoan'ny firenena,
fa izaho no anjaranao sy lovanao, hoy ny Tompo.
       23Finea zanak'i Eleazara, no fahatelo amin'ny voninahitra,
noho izy niseho ho mafana fo tamin'ny fahatahorana ny Tompo,
ary raha ilay nivadika iny ny vahoaka, izy kosa nijoro
tamin'ny herim-pony be voninahitra,
sy nanao ny fanonerana ho an'Israely.
       24Izany no nanaovana fanekem-pihavanana taminy,
ka nahatonga azy ho lehiben'ny mpisorona sy ny vahoakany,
mba hananany izy sy ny taranany
mandrakizay ny fiandrianana lehiben'ny fisoronana.
       25Nisy fanekena koa natao tamin'i Davida, zanak'i Jese amin'ny fokon'i Joda,
ka ny zanany lahy iray ihany no mifandimby hatrany mandova ny mpanjaka,
fa ny lovan'i Aarona kosa dia ny taranany rehetra no mahazo azy.
       26Homen'ny Tompo anareo anie, ry mpisorona lehibe, ny fahendrena ao am-ponareo
hitsarana ny vahoakany araka ny rariny,
mba tsy ho foana ny fanambinana azy,
na ny voninahiny amin'ny taona ho avy! >