Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 47
Natana sy Davida - Salomona - Nisaraka ho fanjakana roa ny firenena.

       1Manaraka izany niseho Natana,
mba haminany, tamin'ny andron'i Davida.
       2Toy ny fanavaka ny sabora amin'ny sorona fisaorana,
no nanavahana an'i Davida teo amin'ny zanak'Israely.
       3Nilalao tamin'ny liona, toy ny amin'ny zanak'osy izy,
ary tamin'ny orsa, toy ny amin'ny zanak'ondry kely.
       4Fony izy mbola tanora, tsy namono ilay goavam-be va izy,
ka nahafa-kenatra ny vahoaka,
nony nanainga tanana mbamin'ny vaton'antsamotadiny izy,
sy nanongana ny reharehan'i Goliata?
       5Satria niantso ny Tompo Avo Indrindra izy,
ary ny Tompo nanome hery ny tànany ankavanana,
hamono mahafaty an'ilay mpiady mahery,
mba hanandratra ny tandroky ny vahoakany.
       6Ka dia nankalazaina izy, noho ny amin'ireo iray alina;
noderaina izy, noho ny fitahian'ny Tompo;
ary natolotra azy ny satro-boninahitra.
       7Fa nomontsaniny hatraiza hatraiza ny fahavalo,
nohoseny tamin'ny tongony ny Filistina, ny mpanohitra;
noketrahiny mandrak'androany ny herin'ireny.
       8Tamin'izay rehetra nataony izy nanolotra haja,
ny Masina, ny Avo Indrindra, tamin'ny teny fiderana;
tamin'ny fony tokoa nanao hira fankalazana
ary tia an'Ilay nanao azy.
       9Nanendry mpihira eo anoloan'ny otely izy,
ary nampandre hira mireondreona mahafinaritra tamin'ny feon'ireo.
       10Nataony manetriketrika ny fety,
ary kanto tapitra ohatra ny fankalazana ny andro lehibe,
amin'ny fotoana ankalazan'ny mpihira ny anara-masin'ny Tompo,
sy hampanakoakoany ny fitoerana masina vao maraina.
       11Ny Tompo kosa namela ny hadisoany,
nanandratra ny fahefany ho mandrakizay;
ary nataony azo antoka ny hananany taranaka mpanjaka,
sy ny seza fiandrianana be voninahitra eo amin'Israely.
       12Nitsangana nanarakaraka azy ny zanaka feno fahendrena anankiray,
tao anatin'ny fandrosoana no nahavelomany noho ny amin-drainy.
       13Nanjaka tamin'ny androm-piadanana Salomona,
fa nomen'Andriamanitra fitsaharana amin'ny manodidina rehetra izy,
mba hanorina tempoly ho an'ny anarany,
sy hanamboatra fitoerana masina mandrakizay.
       14Endrey izany fahendrenao, tamin'ny fahatanoranao,
niboiboika fahalalana toy ny ony!
       15Niely eran'ny tany ny fahiratan-tsainao,
dia nofenoinao oha-teny mifono hevitra izy.
       16Tonga hatrany amin'ny nosy lavitra ny anaranao,
ary tian'ny olona teo amin'ny fiadananao hianao.
       17Ny hiranao masina, ny ohabolanao, ny fanoharanao,
ary ny valin-teninao efa nigagan'izao tontolo izao anao.
       18Tamin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra,
izay antsoina ho Andriamanitr'Israely,
hianao nanangona volamena toy ny fira-potsy,
nampiasa volafotsy toy ny firaka.
       19Nanaram-po tamin'ny vehivavy hianao,
ary nomenao fahefana tamin'ny vatanao izy;
       20nasianao pentina ny voninahitrao,
ary nolotoinao ny tanarakao,
ka dia niantso hatezerana ho amin'ny zanakao hianao.
       21Mahatsiaro mangirifiry noho ny hadalanao aho;
fa izany no antony nivakian'ny fanjakana,
ka avy amin'ny Efraima no nitrangan'ny filohan'ny fanjakana nikomy.
       22Kanefa ny Tompo tsy hiala amin'ny famindram-pony,
ary tsy hasiany levona iray akory ny asany;
tsy hamongotra ny taranak'ilay voafidiny izy,
ary tsy ataony lany tamingana ilay tia azy.
Jakoba namelany dimby;
ary Davida namelany solofo iray razana aminy.
       23Nodimandry tany amin'ny razany Salomona,
ary ny navelany nanarakaraka azy, dia zanany iray razana aminy,
iray, olona adala eo imason'ny vahoaka, tsy manam-pahalalana,
i Roboama izay nanao izay hihatahan'ny vahoaka amin'ny heviny;
ary Jeroboama, zanak'i Nabata, izay nampanota an'Israely,
sy nisori-dalana hidiran'i Efraima amin'ny fivadihana.
       24Dia tafahoatra loatra ny fahotan'Israely
ka nentina lavitra ny taniny izy.
       25Nivarina tamin'izao karazam-paharatsiana rehetra izao izy,
mandra-pidonan'ny famaliana azy ireo. >