Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 51
Fanampiny: Vavak'i Jesò, zanak'i Siraka.

       1Vavaka nataon'i Jesò, zanak'i Siraka.
Te-hankalaza anao aho, ry Tompo, Mpanjaka,
te hidera anao aho, ry Andriamanitra Mpamonjy;
mankalaza ny anaranao aho.
       2Fa mitsangana ho mpiaro ahy sy vonjiko hianao;
hianao namonjy ny vatako tamin'ny fanimbana,
tamin'ny fandriky ny lela mpanendrikendrika,
tamin'ny molotr'ireo mamoron-dainga;
ary teo anatrehan'ny mpandrafy ahy;
       3hianao no nanohana ahy, hianao no nanafaka ahy,
araka ny haben'ny indrafonao sy ny anaranao,
tamin'ireo nikitro-nify vonon-kandrapaka ahy;
tamin'ny tanan'ireo nitady ny aiko,
tamin'ny fahoriana rehetra namoritra ahy,
       4tamin'ny hasomparana avy amin'ny afo nanodidina ahy,
teo afovoan'ny afo izay tsy narehitro;
       5tamin'ny hantsan-dalin'ny seoly,
tamin'ny lela maloto, sy tamin'ny teny mamitaka natao tamin'ny mpanjaka,
tamin'ny endrikendriky ny lela tsy marina.
       6Efa nanakaiky ny fahafatesana ny fanahiko,
ary efa nikasika ny seoly any ambany ny aiko.
       7Efa nanodidina ahy hatraiza hatraiza izy ireo
sady tsy nisy olona hamonjy ahy;
niandrandra vonjy avy amin'ny olombelona aho, nefa tsy nisy velively akory.
       8Izay aho vao nahatsiaro ny indrafonao, ry Tompo,
sy ireo asa nataonao tamin'ny andro fahiny;
tsaroako fa hianao namonjy ireo nanantena anao,
sy nanafaka azy ireo tamin'ny tanan'ny firenena mpanompo sampy.
       9Ka dia niankohoka tamin'ny tany aho, nampisondrotra ny fivavahako
sy nitaraina taminao hamonjy ahy amin'ny fahafatesana.
       10Niantso ny Tompo rain'ny Tompoko aho,
mba tsy handaozany ahy, amin'ny andron'ny fahoriako;
amin'ny andron'ny mpiavonavona, izay tsy ahitam-bonjy.
       11Hidera ny anaranao tsy an-kijanona aho,
ary hihira azy amim-pankasitrahana.
Dia nohenoina ny fangatahako,
       12fa novonjenao tamin'ny faharavana aho,
ary tamin'ny andron'ny fahoriana nataonao afaka aho,
ka dia hankalaza anao sy hidera anao aho,
ary hisaotra ny anaran'ny Tompo.
       13Fony aho mbola tanora, mbola tsy naniasia,
dia nitady an-karihary ny fahendrena aho tamin'ny fivavahako.
       14Nangataka izany teo anoloan'ny tempoly aho,
sady hikatsaka azy hatramin'ny farany.
       15Tamin'ny fahitana ny voniny, toy ny fahitana ny salohy mihamena,
dia nifaly taminy ny foko.
Nizotra ny lala-mahitsy ny tongotro nomba azy;
nanara-dia azy hatramin'ny fahatanorako aho.
       16Nanongilan-tsofina taminy kelikely aho dia nandray azy,
ka nahazo fampianarana lehibe ho ahy.
       17Tombontsoa lehibe no azoko avy aminy;
ka sitrako ny manome voninahitra ilay nanome ahy ny fahendrena.
       18Satria tapa-kevitra ny hanaraka azy aho;
nikely aina hanao soa, ka tsy ho very fanantenana.
       19Mba ho azy no niadian'ny fanahiko,
sy nanaovako ny asako tamim-pitandremana lehibe.
Nasandratro ny tanako,
ka nalahelovako ny tsy nahalalako azy.
       20Notarihiko hamkaminy ny fanahiko,
dia nahita azy, noho ny fahadiovan-toetrako.
Niaraka taminy hatramin'ny voalohany aho, dia nahazo fahalalana,
ka noho izany tsy ho ariana na oviana na oviana.
       21Nietam-po tamin'ny fikatsahana azy aho,
ka nahazo soa sarobidy.
       22Nomen'ny Tompo ny fahaiza-miteny ho valisoa aho,
ka hoentiko midera azy izany.
       23manatona ahy hianareo tsy mahalala,
ary aoreno ao an-trano fampianarana ny fonenanareo;
       24fa tsy ampy fahendrena hianareo,
ary mangetaheta fatratra ny fanahinareo.
       25Miloa-bava sy miteny aho hoe:
- Raiso tsy amim-bola izany; -
       26aondreho eo ambany jioga ny vozonareo,
ary aoka handray fampianarana ny fanahinareo;
fa tsy lavitra no haleha vao mahita azy.
       27Aoka hahita maso hianareo, fa niasa kely foana aho,
dia nahita fitsaharana lehibe;
       28milatsaha hihaino fampianarana vidina vola be,
fa hahazo volamena be hianareo amin'ny fananana izany.
       29Aoka hifaly amin'ny famindram-pon'ny Tompo ny fanahinareo,
ary aza menatra amin'ny fiderana azy.
       30Tanteraho alohan'ny fotoana ny asanareo,
dia homeny valisoa hianareo amin'ny fotoanany. >