Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Eklesiastika

Eklesiastika toko 7
Fotokevitra maro samihafa - Ny tokony hatao amin'ny sakaiza sy ny ankohonana momba ny fivavahana sy ny fitiava-namana.

       1Aza manao ratsy dia tsy hahazo anao ny ratsy.
       2Alaviro izay tsy an-drariny dia hanalavitra anao ny tsy an-drariny.
       3Anaka, aza mamafy amin'izay nosoritan'ny fahamarinana,
raha tsy te-hijinja impito torak'izany hianao.
       4Aza mangataka ny fanapahana amin'ny Tompo,
na fitoeram-boninahitra amin'ny mpanjaka.
       5Aza mitady hiseho ho marina eo anatrehan'ny Tompo,
na mikendry hiseho ho hendry eo anatrehan'ny mpanjaka.
       6Aza maniry ho tonga mpitsara,
fandrao tsy ampy hery hamongotra ny tsy rariny hianao;
fandrao dia raiki-tahotra eo anoloan'ny manam-pahefana hianao,
ka hilainao hariana ny tsy fiangaranao.
       7Aza manisy ratsy ny mponina rehetra iray tanàna,
ary aza miantoraka eo afovoan'ny vahoaka.
       8Aza fehezina indroa ny fahotana,
fa na amin'iray tsy ho afa-maina tsy akory hianao.
       9Aza manao hoe: Hodinihin'Andriamanitra ny hamaroan'ny fanatitra,
ka rahefa manolotra izany amin'Andriamanitra Avo Indrindra aho, dia horaisiny.
       10Aza osa amin'ny fivavahanao;
ary aza manao tsirambina amin'ny fanaovam-piantrana.
       11Aza mandatsa ny olona ory fo,
fa misy iray manetry sady manandratra koa.
       12Aza mamoron-dainga hamelezana ny rahalahinao;
aza manao izany, hamelezana ny sakaizanao koa.
       13Mitandrema mba tsy hilaza lainga iray akory,
fa ny lainga sesilany tsy mihodina ho soa.
       14Aza be teny raha miaraka amin'ny anti-panahy,
ary aza mamerimberina ny teny fivavahanao.
       15Aza mankahala ny asa manasatra;
na ny asa tany naorin'ny Avo Indrindra.
       16Aza manao ny tenanao ho isan'ny mpanota maro be indrindra;
tsarovinao fa tsy ho ela akory ny famaliana.
       17Aoka hanetry mafy tokoa ny fanahinao hianao,
fa afo aman-kankana no sazin'ny mpankahala fivavahana.
       18Aza atakalo vola ny sakaiza,
na volamenan'i Ofira ny rahalahy.
       19Aza mihodina handao vady manan-tsaina sy tsara fo,
fa mihoatra noho ny volamena ny hafinaretana avy aminy.
       20Aza ratsy fitondra ny mpanompo miasa, mahatoky,
na ny mpikarama mahafoy tena hanompo anao.
       21Tiavo ny mpanompo manan-tsaina;
aza mandà ny mandefa azy.
       22Manana biby fiompy va hianao, kolokoloy izy,
ary raha mahasoa anao, andraso ao aminao.
       23Manan-janaka lahy va hianao, ampianaro izy,
ary ampanekeo ny zioga izy, hatramin'ny fahazazany.
       24Manan-janaka vavy va hianao, tandremo ny fahadiovany,
ary aza manao tarehy mariadriaka aminy hianao.
       25Ampanambadio ny zanakao vavy dia ho afaka amin'ny raharaha lehibe hianao,
ary lehilahy manan-tsaina no omeo azy.
       26Manam-bady araka ny fonao va hianao, aza misaotra azy,
fa aza manolo-tena ho an'ny vehivavy mifanohitra aminao.
       27Hajao amin'ny fonao rehetra ny rainao;
ary aza manadino ny fijalian-dreninao.
       28Tsarovy fa izy ireo no nahatongavanao teto an-tany,
ka inona no hamalianao izay nomeny anao?
       29Matahora ny Tompo amin'ny fonao rehetra,
ary omeo voninahitra lehibe ny mpisorony.
       30Tiavo amin'ny herinao rehetra ilay nanao anao,
ary aza mahafoy ny mpandraharahany.
       31Matahora ny Tompo, ary manajà ny mpisorona;
omeo azy ny anjarany, araka ny voadidy hatramin'ny voalohany,
dia ny sorona noho ny ota aman-tsoroka fanomezana,
ny fanatitra masina amam-boaloham-bokatra.
       32Atsory amin'ny mahantra koa ny tànanao,
mba ho feno ny tsodrano azonao.
       33Omeo amin-tarehy tsimitsimina ny velona na iza na iza,
ary aza lavinao tsy hasian-tsoa ny maty.
       34Aza diso ny mankeo amin'izay mitomany,
ary miaraha ory amin'izay ory.
       35Aza hadinoinao ny fitsaboana marary,
fa izany asam-pitiavana izany no hitsaran'Andriamanitra anao.
       36Amin'ny asanao rehetra, tsarovy ny hiafaranao,
dia tsy hanota hianao, na oviana na oviana. >