Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

Eksaody toko 12
Ny lalàna voalohany momba ny Paka - Ny loza fahafolo, voavono ho faty avokoa ny lahimatoan'i Ejipta.

       1Izao no nolazain'ny Tompo tamin'i Moizy sy Aarona any amin'ny tany Ejipta: 2Ity volana ity no aoka ho fiandoham-bolana ho anareo; dia ho voaloham-bolana amin'ny taona izany ho anareo. 3Ary mitenena amin'ny fiangonan'Israely rehetra ataovy hoe: Amin'ny andro fahafolon'ity volana ity, samia hianareo maka zanak'ondry iray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry iray isan-trano. 4Raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia hikambanany amin'izay namany akaiky azy indrindra izy arakaraka ny isan'ny olona, fa araka izay tokony hohanin'ny olona iray no hanisanareo ny olona hihinana an'io zanak'ondry io. 5Dia ho zanak'ondry tsy misy kilema sady lahy ary efa herintaona; ny halainareo dia zanak'ondry na zanak'osy. 6Dia hotananareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folon'io volana io vao samy hamono azy ny fiangonan'Israely rehetra, amin'ilay àty takariva iny. 7Hangalana ny rany, hatentina amin'ny tolàna roa sy ny tataom-baravaran'ny trano hihinanana azy; 8ary hohanina amin'io alina io ihany ny nofony. Voatsatsika amin'ny afo no hihinanana azy miaraka amin'ny mofo tsy misy lalivay sy anana mangidy. 9Tsy hisy haninareo manta na masa-drano aminy, fa atsatsika amin'ny afo daholo, mbamin'ny lohany, ny tongony, ny tsinainy. 10Aza avela hisy tra-maraina, fa raha misy tsy lany dia dory. 11Ary toy izao no hihinananareo azy: ny valahana voasikina, ny tongotra voaisy kapa; ny tànana mitan-tehina, ny fihinanana azy atao faingana. Pakan'ny Tompo izany. 12Handalo mamaky ny tany Ejipta aho amin'io alina io, ka ny lahimatoa rehetra amin'ny tany Ejipta hovonoiko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby, ary hisy fitsarana hoefaiko momba ny andriamanitr'i Ejipta rehetra: fa izaho no Iaveh. 13Ny rà dia ho famantarana ny hitsimbinana anareo eo amin'ny trano misy anareo; ho hitako ny rà dia holalovako fotsiny hianareo; ka tsy hisy loza hahafaty anareo, rahefa hamely ny tany Ejipta aho. 14Hataonareo tsy very tadidy izany andro izany, fa hankalazainareo amin'ny fety hiderana an'ny Tompo, hankalazainareo amin'ny taranakareo mifandimby, ho zavatra nalahatra haharitra mandrakizay.
       15Hafitoana hianareo hihinana mofo tsy misy lalivay; ka vao amin'ny andro voalohany, dia foany lalivay ny tranonareo; fa na zovy na zovy hihinana mofo misy lalivay, hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito, dia hofongorana tsy ho eo amin'Israely. 16Hanao fivoriana masina hianareo amin'ny andro voalohany, ary hanao fivoriana masina amin'ny andro fahafito. Tsy hiasa amin'ireo andro ireo, fa ny mamboa-tsakafo ho anareo tsirairary avy no hany azonareo atao. 17Hotandremanareo ny azima, fa izany no andro namoahako ny ankohonanareo, tamin'ny tany Ejipta. Ka hotandremanareo hatrany amin'ny taranaka mifandimby izany andro izany, ho zavatra nalahatra haharitra mandrakizay. 18Amin'ny volana voalohany, andro fahefatra ambin'ny folo, amin'ny hariva ka hatramin'ny harivan'ny andro faharaika amby roa-polo no hihinananareo ny mofo tsy misy lalivay. 19Tsy tokony hisy lalivay ao an-tranonareo mandritra ny hafitoana, fa na zovy na zovy hihinana mofo misy lalivay, dia hofongorana tsy ho eo amin'ny fiangonan'Israely, na vahiny izany na tera-tany. 20Koa tsy hihinana mofo misy lalivay hianareo; ao amin'ny tranonareo rehetra dia mofo tsy misy lalivay no hohaninareo.
       21Dia novorin'i Moizy ny loholona rehetra amin'Israely, ka nilazany hoe: Mifidiana sy makà zanak'ondry iray ho an'ny fianakavianareo, ka vonoy ny Paka. 22Dia makà hisopa iray fihina, atsobohy ao anatin'ny rà eo amin'ny lovia, ka tenteno amin'ny rà ao anatin'ny lovia ny tatao sy ny tolam-baravarana roa. Aza misy mivoaka ny trano hianareo mandra-pahamarain'ny andro; 23fa hitety an'i Ejipta Iaveh hamely azy, ary rahefa mahita ny rà eo amin'ny tatao aman-tolam-baravarana roa, dia handalo fotsiny ny varavaranareo Iaveh, ary tsy hamela ny mpandringana hiditra hamely ao an-tranonareo. 24Didy hotandremanareo izany, ho zavatra nalahatra haharitra mandrakizay, ho anareo sy ny taranakareo. 25Rahefa tafiditra any amin'ny tany homen'ny Tompo anareo hianareo, araka ny nampanantenainy, dia hotandremanareo izany fomba masina izany. 26Ary raha hanontany anareo ny zanakareo hoe: Inona no ambaran'izao fomba masina izao aminareo? 27Dia hovalianareo hoe: Izao no soron'ny Paka, fankalazana an'ny Tompo, fa nolalovany fotsiny ny tranon'ny zanak'Israely tany Ejipta, fony namely an'i Ejipta, fa namonjy ny tranontsika kosa. Dia niondrika ny vahoaka ary niankohoka. 28Ary lasa nandeha ny zanak'Israely ary nanatanteraka izay nandidian'ny Tompo an'i Moizy sy Aarona; izany no nataony.
       29Nony nisasaka ny alina dia novonoin'ny Tompo avokoa ny lahimatoa tany amin'ny tany Ejipta, hatramin'ny lahimatoan'i Faraona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany, ka hatramin'ny lahimatoan'ny babo izay tao amin'ny tranomaizina, ary ny lahy voalohan-teraky ny biby rehetra. 30Nifoha iny alina iny ihany Faraona sy ny mpanompony mbamin'ny Ejipsiana rehetra, ka fidradradradrana lozan-tany no re eran'i Ejipta, fa tsy nisy trano tsy nisy maty. 31Mbola alina dia nampaka an'i Moizy sy Aarona Faraona ka nanao taminy hoe: Mandehana miala eto amin'ny vahoakako hianareo sy ny zanak'Israely; mandehana manompo an'ny Tompo araka ny voalazanareo. 32Ento ny ondry mbamin'ny ombinareo, araka ny voalazanareo. Mandehana ka mba tsofy rano aho. 33Nododonan'ny Ejipsiana ery ny vahoaka, fa maika handefa azy hiala amin'ny tany ireo, fa hoy izy: maty avokoa izahay. 34Mbola tsy voaisy lalivay akory ny koban'ny olona dia nentiny; ny sobika no nofonosiny tao anaty kapaotiny dia niantsorohiny.
       35Nanao araka ny voalazan'i Moizy taminy ny zanak'Israely, fa nangataka fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fitafiana tamin'ny Ejipsiana izy ireo. 36Dia nataon'ny Tompo nahita fitia teo imason'ny Ejipsiana ny vahoaka, ka nahazo izay nangatahiny. Nanongaka babo tamin'ny Ejipsiana izy ireo.
       37Niala tao Ramsesa ny zanak'Israely dia nankany Sokota; sahabo ho enina hetsy izy no olona mandeha tongotra afa-tsy ny ankizy. 38Nisy koa olona be dia be, samihafa karazana, niara-niakatra taminy, mbamin'ny andian'ondry aman'omby maro be. 39Nohandrahoiny nataony mofo fisaka tsy voaisy lalivay ny koba nentiny avy any Ejipta, fa tsy voaisy lalivay, satria noroahina izy tany Ejipta ka tsy nahazo niatoato na naka vatsy hoentiny akory.
       40Telo-polo sy efa-jato taona no nitoeran'ny zanak'Israely tany Ejipta; 41ary rahefa afaka ny telo-polo sy efa-jato taona, iny andro iny indrindra, dia nivoaka niala tamin'ny tany Ejipta ny tafik'Iaveh rehetra. 42Alina niaretan-tory ho an'ny Tompo ilay alina namoahany azy tamin'ny tany Ejipta, ka izany alina izany dia ho alina fiaretan-tory hankalazana an'ny Tompo, ho an'ny zanak'Israely rehetra isan-taranany.
       43Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy sy Aarona: Izao no didy momba ny Paka: Ny olon-kafa firenena tsy hisy hihinana azy. 44Ny andevolahy novidim-bola rehetra hoforana hihinana aminy; 45ny miorim-ponenana sy ny mpikarama tsy hihinana aminy. 46Ao an-trano ihany no hihinanana azy; ny nofony tsy havoaka ny trano, ny taolany tsy hotapahina. 47Ny fiangonan'Israely rehetra hanao ny Paka avokoa. 48Raha misy vahiny mitoetra ao aminao, mba te-hanao ny Pakan'ny Tompo, dia hoforana avokoa ny lehilahy ao an-tranony, vao manatona hanao izany izy, ka ho toy ny tompon-tany izy; fa ny tsy voafora tsy hihinana aminy. 49Lalàna iray ihany no ho an'ny tompon-tany sy ny vahiny mitoetra eo aminareo.
       50Dia nataon'ny zanak'Israely rehetra izay nandidian'ny Tompo an'i Moizy sy Aarona; izany no nataony. 51Ary tamin'izany andro izany indrindra no namoahan'ny Tompo tamin'ny tany Ejipta ny zanak'Israely voalamina isan-tokony. >