Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

Eksaody toko 19
Ny fanekem-pihavanan'Iaveh amin'Israely - Iaveh teo an-tendrombohitra Sinaia.

       1Tamin'ny volana fahatelo aorian'ny nivoahany tany Ejipta, tamin'izany andro izany, no nahatongavan'ny zanak'Israely tany an'efitr'i Sinaia. 2Efa niala tany Rafidima izy; ary nony tonga tamin'ny efitr'i Sinaia, dia nitoby tao an'efitra; tandrifin'ny tendrombohitra no nitobian'Israely.
       3Niakatra ho ao amin'Andriamanitra Moizy, dia nantsoin'ny Tompo tao an-tampon-tendrombohitra izy, ka nilazany hoe: Izao no holazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy hambaranao amin'ny zanak'Israely: 4Hitanareo ny nataoko tamin'i Ejipta, sy ny nitondrako anareo tamin'ny ela-boromahery, ary ny nitarihako anareo ho aty amiko. 5Koa ankehitriny, raha mihaino ny feoko hianareo, sy mitandrina ny fanekeko dia ho vahoakako manokana eo amin'ny firenena rehetra, satria ahy ihany ny tany rehetra, 6fa hianareo no ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ahy. Izany no teny holazainao amin'ny zanak'Israely.
       7Tonga Moizy dia niantso ny loholon'ny vahoaka; noborahiny teo anatrehan'izy ireo avokoa ireo teny ireo, araka ny nandidian'ny Tompo azy. 8Ka indray namaly ny vahoaka rehetra nanao hoe: Hataonay avokoa izay rehetra voalazan'ny Tompo. Dia lasa Moizy nitondra ny tenin'ny vahoaka tany amin'ny Tompo, 9ka hoy Iaveh tamin'i Moizy: Indro fa hankeo aminao ao anatin'ny rahona matevina aho, mba ho ren'ny olona rahefa miteny aminao aho, dia hinoany anao mandrakariva koa. Ary nolazain'i Moizy tamin'ny Tompo ny tenin'ny vahoaka.
       10Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Mandehana mankany amin'ny vahoaka, ka hamasino izy anio sy ampitso, ary asaovy sasàny ny fitafiany. 11Aoka ho voaomana amin'ny andro fahatelo izy, fa hidina eo an-tampon'ny tendrombohitra Sinaia, eo imason'ny vahoaka rehetra Iaveh, amin'ny andro fahatelo. 12Asio faritra manodidina ka lazao hoe: Tandremo mba tsy hiakatra ny tendrombohitra hianareo, na hikasika ny sisiny akory, fa hatao maty izay mikasika ny tendrombohitra, na iza na iza. 13Tsy hokasihin-tànana io, fa hotoraham-bato na hotrobarana ny zana-tsipika: na biby na olona izy tsy azo velomina. Rahefa maneno ny trompetra dia hiakatra ho eo an-tendrombohitra izy ireo. 14Dia nidina avy any an-tendrombohitra Moizy nankeo amin'ny vahoaka ka nanamasina azy, ary nanasa ny fitafiany izy ireo. 15Nony vita izany dia hoy izy tamin'ny vahoaka: Aoka ho voaomana ao anatin'ny hateloana hianareo; aza mikasi-behivavy.
       16Nony marainan'ny andro fahatelo, dia nisy kotroka aman-tsela-baratra ary rahona matevina teo an-tendrombohitra, ary nisy feon'ny anjomara mafy nitatatata, ka tera-kovitra ny vahoaka rehetra tao an-toby. 17Nentin'i Moizy nivoaka ny toby ny vahoaka, handeha hihaona amin'Andriamanitra; dia teo am-pototry ny tendrombohitra izy ireo no nijanona. 18Nivoa-tsetroka ny tendrombohitra Sinaia manontolo, satria tanaty afo no nidinan'ny Tompo nankeo amboniny, ka nipololotra toy ny avy amin'ny lafaoro lehibe ny setroka, ary nihovitrovitra iray ihany ny tendrombohitra manontolo. 19Nihamafy nihamafy ihany ny feon'anjomara. Ary niteny Moizy, ka namaly feo azy Andriamanitra. 20Nidina Iaveh nankeo an-tendrombohitra Sinaia, dia teo an-tampon'ny tendrombohitra izany; ary Iaveh niantso an'i Moizy ho ao an-tampon'ny tendrombohitra, dia niakatra Moizy.
       21Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Midìna ka rarao mafy ny vahoaka tsy hihoatra ny faritra hankaty amin'ny Tompo mba hijery, fandrao hahafatesana maro izy. 22Na ny mpisorona manatona an'ny Tompo aza, aoka hanamasin-tena fandrao vonoin'ny Tompo. 23Dia hoy Moizy tamin Íaveh: Tsy hahazo miakatra ny tendrombohitra Sinaia ny vahoaka, satria efa voararanao mafy izahay nilazanao hoe: Asio faritra manodidina ny tendrombohitra, ka hamasino izy. 24Ary hoy Iaveh taminy: Mandehana midina aloha, izay vao miakatra indray hianao miaraka amin'i Aarona: fa ny mpisorona sy ny vahoaka, aoka tsy hihoatra ny faritra hiakatra hankaty amin'ny Tompo fandrao vonoiny. 25Dia nidina nankeo amin'ny vahoaka Moizy, nilaza izany. >