Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

Eksaody toko 20
Famoahana ny lalàna - Ny didy folo - Ny Otely.

       1Ary Andriamanitra nanonona ireto teny rehetra ireto nanao hoe: 2Izaho no Iaveh Andriamanitrao, izay namoaka anao tany amin'ny tany Ejipta, tany amin'ny trano fanandevozana. 3Tsy hanana andriamani-kafa eo anatrehako hianao.
       4Tsy hanao sarin-javatra voasokitra ho anao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na ny eny amin'ny tany ambany, na ny any amin'ny rano ambanin'ny tany. 5Tsy hiankohoka eo anatrehan'ireny na hanompo azy akory hianao, fa izaho Iaveh Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka amin'izay mankahala ahy, mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka fahatelo sy fahefatra, 6ary amin'izay tia ahy sy mitandrina ny didiko kosa, mamindra fo hatramin'ny taranaka faharivo.
       7Tsy hanonom-poana ny anaran'ny Tompo Andriamanitrao, fa tsy havelan'ny Tompo tsy ho voasazy izay manonom-poana ny anarany.
       8Tsarovy ny andro Sabata mba hanamasina azy. 9Ny andro enina no hiasanao sy hanaovanao ny taozavatrao. 10Fa ny andro fahafito dia Sabata voatokana ho an'ny Tompo Andriamanitrao; tsy hanao asa na inona na inona, na ny tenanao, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditra ny vavahadinao. 11Satria ny andro enina no nanaovan'ny Tompo ny lanitra, ny tany, ny ranomasina, mbamin'izay rehetra ao aminy, fa ny andro fahafito dia nitsaharany, ka izany no nanasoavan'ny Tompo ny andro Sabata sy nanamasinany azy.
       12Manajà ny ray aman-dreninao mba ho lava andro hianao any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao.
       13Tsy hamono olona hianao.
       14Tsy hijangajanga hianao.
       15Tsy hangalatra hianao.
       16Tsy hitsangan-ko vavolombelona mandainga hamely ny namanao hianao.
       17Tsy hitsiriritra ny tranon'ny namanao hianao, tsy hitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny na ny ankizivaviny, na ny ombiny na ny ampondrany, na inona na inona amin'ny zavatry ny namanao.
       18Ren'ny olona rehetra ny kotroka sy ny feon'ny trompetra, hitany ny lelafo sy ny tendrombohitra nivoa-tsetroka, ka nangovitra sy nijanona teny lavitra teny izy ireo nony nahita izany. 19Ary hoy izy tamin'i Moizy: Hianao ihany no aoka hiteny aminay dia hohenoinay; fa aoka tsy ho Andriamanitra no hiteny aminay, fandrao dia maty izahay. 20Fa hoy Moizy tamin'ny vahoaka: Aza matahotra hianareo fa ny hizaha toetra anareo no nahatongavan'Andriamanitra, ka ho eo aminareo ny fahatahorana azy, mba tsy hanotanareo. 21Dia nijanona teny lavitra eny ihany ny vahoaka, fa Moizy no nanatona ny rahona izay nisy an'Andriamanitra.
       22Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Hilaza amin'ny zanak'Israely hianao hanao hoe: Efa nahita hianareo izay, fa niteny taminareo aho tany an-danitra. 23Koa aza manao andriamanitra volafotsy na andriamanitra volamena eo an-daniko hianareo. 24Manorena otely tany ho ahy, ka eo amboniny no hanoloranao ny sorona doranao, ny sorom-pihavananao, ny ondrinao sy ny ombinao. Hanatona anao sy hitahy anao aho amin'ny toerana rehetra hanaovako izay hahatsiarovana ny anarako. 25Raha manorina otely vato ho ahy hianao, aza vato voapaika no harafitra, fa raha manainga ny fandrakao amin'ny vato hianao dia hahatonga azy ho tsy azo atao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. 26Aza asianao ambaratonga hiakarana ny oteliko, mba tsy hiseho eo ny fitanjahanao. >