Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

Eksaody toko 27
Ny otely fanateran-tsorona dorana; sy ny kianjany.

       1Hanao ny otely amin'ny hazo akasià hianao: dimy hakiho ny lavany, dimy hakiho ny sakany, ka hitovy efatra ny lafiny, ary telo hakiho ny hahavony. 2Amin'ny zorony efatra hasianao tandrony mivoaka avy ao amin'ny otely, ary petahanao takela-barahina izy. 3Hanao tavy fandraofan-davenona momba ny otely hianao, ary sotron'afo, tavy, fitrebika, ary fatana; ataovy varahana avokoa ireo fanaka ireo. 4Ary manaova karakara varahina miendri-karato ho an'ny otely ka asio masom-barahina efatra ny zorony efatra amin'io harato io, 5dia apetraho eo ambanin'ny koronosin'ny otely avy ao ambany ary ho tonga hatreo amin'ny fisasahan'ny otely ny harato; 6manaova bao hatao amin'ny otely, bao hazo akasià, ka petaho takela-barahina. 7Hampidirina eo amin'ny masom-barahina ny bao, eo an-daniny roa amin'ny otely, rahefa hoenti-mifindra izy. 8Ataovy hobok'aty, amin'ny hazo fisaka, izy: araka ny efa naseho anao tany an-tendrombohitra no hanaovana azy.
       9Manaova ny kianjan'ny Fonenana. Ny lafiny atsimo, ao an-kavanana, ny kianja dia hasianao fafy lamba rongony madinika voahasina hatao zato hakiho ny halavan'ny lafiny. 10Hasianao andriny roapolo misy faladia varahina roapolo io lafiny iray io, ka hatao volafotsy avokoa ny faraingo amin'ny andriny sy ny anjaka itohizany. 11Toy izany koa ny lafiny avaratra, hisy fefy lamba zato hakiho ny halavany, amin'ny andriny roapolo misy faladia varahina roapolo, volafotsy avokoa ny faraingo amin'ny andriny sy ny anjaka itohizany. 12Ny amin'ny lafiny andrefana dia hatao dimam-polo hakiho ny halavan'ny fefy lamba amin'ny sakan'ny kianja, ary folo ny andry, folo ny faladiany. 13Amin'ny lafiny atsinanana eo anoloany dia ho dimam-polo hakiho ny sakan'ny kianja; 14ka ny ilany iray hasiana fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho mbamin'ny andry telo misy faladia telo, 15ny ilany iray koa, fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho mbamin'ny andry telo misy faladia telo. 16Ny amin'ny vavahadin'ny kianja, dia hasiana varavarana lamba, roapolo hakiho, vita amin'ny jaky volomparasy, sy jaky mena mangatrakatraka sy lamba mena antitra, ary rongony madinika voahasina, misoratsoratra, mbamin'ny andriny efatra sy faladia efatra. 17Ny andriny rehetra manodidina ny kianja, dia hakamban'ny anja-bolafotsy, sy hasiana faraingo volafotsy, ary hisy varahina avokoa. 18Ny lavan'ny kianja dia ho zato hakiho, ny sakany ho dimam-polo avy, ny hahavony ho dimy hakiho, ny fefy lamba ho rongony fotsy madinika voahasina ary ny faladiany ho varahina. 19Ho varahina avokoa ny fanaka rehetra hampiasaina amin'ny raharahan'ny Fonenana, ny tsimatra rehetra ao aminy, ary ny tsimatry ny kianja.
       20Omeo didy ny zanak'Israely hitondra aminao diloilon'oliva voatoto, hatao jiro hamelona ny lalampy lalandava. 21Ao an-trano lay fihaonana, ivelan'ny efitra lamba anoloan'ny vavolombelona, no hanamboaran'i Aarona sy ny zanany azy, hirehetany eo anatrehan'ny Tompo hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina. Lalàna mandrakizay izany ho an'ny zanak'Israely, hatramin'ny taranaka mifandimby. >