Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

Eksaody toko 40
Ny nananganana ny Tabernakla - Nameno azy ny voninahitr'Iaveh.

       1Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy ka nanao hoe:
       2Amin'ny andro voalohan'ny volana voalohany no hanangananao ny Fonenana, ny trano lay fihaonana.
       3Hapetrakao ao ny fiaran'ny vavolombelona ka hokoboninao amin'ny lamba.
       4Dia hoentinao ny latabatra, ka halahatrao eo amboniny izay tsy maintsy hatao eo; hoentinao ny fanaovan-jiro dia hapetrakao eo amboniny ny lalampiny.
       5Hataonao eo anoloan'ny fiaran'ny vavolombelona ny otely volamena fandoran-java-manitra, ary hataonao eo amin'ny fidirana ao amin'ny Fonenana ny varavarana lamba.
       6Hataonao eo anoloan'ny fidirana ao amin'ny Fonenana, ao amin'ny trano lay fihaonana, ny otely fanaovan-tsorona dorana.
       7Hapetrakao eo anelanelan'ny trano lay fihaonana sy ny otely ny tavy, ka hasianao rano.
       8Hatsanganao ny kianja manodidina dia hataonao amin'ny kianja ny vavahady lamba.
       9Halainao ny diloilo fanosorana dia hohosoranao ny Fonenana mbamin'izay rehetra ao aminy; hohamasininao izy sy ny fanaka rehetra momba azy, dia ho masina izy.
       10Hanosotra ny otely fanaovan-tsorona dorana mbamin'ny fanaka rehetra momba azy hianao, hanamasina ny otely, dia ho masina indrindra ny otely.
       11Hanosotra ny tavy amam-paladiany hianao dia hanamasina azy.
       12Hasainao handroso ho eo akaikin'ny fidirana amin'ny trano lay fihaonana Aarona sy ireo zanany, ka hanadio azy amin'ny rano hianao.
       13Rahefa izany dia hatafinao an'i Aarona ny fanamiana masina ka hohosoranao sy hohamasininao izy dia ho mpisorona hanao ny fanompoana ahy.
       14Hasainao handroso koa ireo zanany ka hatafinao azy ny toniky,
       15dia hohosoranao toy ny nanosoranao an-drainy izy, dia ho mpisorona hanao ny fanompoana ahy. Izany fanosorana izany no hampahazo azy ny fahefam-pisoronana mandrakizay amin'ny taranany mandimby azy.
       16Dia nataon'i Moizy izay rehetra nandidian'ny Tompo azy, dia vitany arak'izany.
       17Tamin'ny andro voalohan'ny volana voalohany amin'ny taona faharoa, dia voatsangana ny Fonenana.
       18Natsangan'i Moizy ny Fonenana; naoriny ny faladiany, nalahany ny hazo fisany mbamin'ny barany, dia natsangany ny andriny.
       19Novelariny ny lay teo ambonin'ny Fonenana, ary nataony teo ambony ny firakotry ny lay, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       20Nalainy ny Vavolombelona, dia napetrany tao anaty fiara; nataony tamin'ny fiara ny bao, ary napetrany teo ambonin'ny fiara ny fanaovam-panavotana.
       21Nentiny tao anatin'ny Fonenana ny fiara, dia nahantony ny efitra lamba faneferana nanakonany ny fiaran'ny vavolombelona, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       22Napetrany tao an-trano lay fihaonana ny latabatra amin'ny lafiny avaratra amin'ny Fonenana, aty ivelan'ny efitra lamba,
       23dia nalahany eo amboniny, tao anatrehan'ny Tompo ny mofo, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       24Nataony tao an-trano lay fihaonana koa ny fanaovan-jiro, tandrifin'ny latabatra, amin'ny lafiny atsimo amin'ny Fonenana,
       25dia nametrahany ny lalampy, teo anatrehan'ny Tompo, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       26Napetrany tao an-trano lay fihaonana, anoloan'ny efitra lamba, ny otely volamena,
       27dia nandoroany emboka, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       28Nataony teo amin'ny fidirana amin'ny Fonenana ny varavarana lamba.
       29Nataony teo amin'ny fidirana amin'ny Fonenana, amin'ny trano lay fihaonana, ny otely fanaovan-tsorona dorana, dia nanolorany ny sorona dorana sy ny fanatitra araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       30Napetrany teo anelanelan'ny trano lay fihaonana sy ny otely ny tavy, dia nasiany rano ho fiafanana;
       31ary nanasa ny t├ánany sy ny tongony teo Moizy sy Aarona mbamin'ny zanany.
       32Rahefa hiditra ao an-trano lay fihaonana sy hanatona ny otely izy ireo, dia nisasa, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
       33Ary nanangana ny kianja manodidina ny Fonenana sy ny otely izy, sy nanantona ny lamba amin'ny vavahadin'ny kianja. Toy izany no nahavitan'i Moizy izany raharaha izany.
       34Tamin'izay ny rahona nanarona ny trano lay fihaonana: ary ny voninahitry ny Tompo nameno ny Fonenana.
       35Ka tsy afa-niditra intsony tao an-trano lay fihaonana Moizy, fa nijanona teo amboniny ny rahona, ary nameno ny Fonenana ny voninahitry ny Tompo.
       36Nandritra ny andro rehetra nandehanan'ny zanak'Israely, dia niainga izy ireo raha niakatra niala teo ambonin'ny Fonenana ny rahona,
       37fa tsy niainga kosa izy ireo raha tsy niakatra ny rahona, mandra-pahatongan'ny andro niakaran'ny rahona indray.
       38Fa ny rahon'ny Tompo dia nijanona teo ambonin'ny Fonenana, raha antoandro ny andro, ary amin'ny alina dia nisy afo, hitan'ny taranak'Israely rehetra, teo amin'ny rahona, mandritra ny andro rehetra nandehanany. >