Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Eksaody

Eksaody toko 6
Filazana fanindroany ny niantsoan'Andriamanitra an'i Moizy - Firazanan'i Moizy sy Aarona - Ny famantarana nataony.

       1Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Tsy ho ela akory dia ho hitanao izay afitsoko an'i Faraona, fa noho ny tànana mahery dia handefa ireo handeha izy; noho ny tànana mahery dia handroaka azy hiala amin'ny taniny.
       2Niteny tamin'i Moizy Andriamanitra nanao hoe: Izaho no Iaveh. 3Efa niseho tamin'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba ho Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra aho; fa mbola tsy nanambara ahy taminy aho araky ny anarako hoe Iaveh. 4Efa nanao fanekem-pihavanana taminy koa aho mba hanomezako azy ireo ny tany Kanaana, izay tany nivahiniany sy nitoerany ho mpivahiny. 5Nandre ny fitarainan'ny zanak'Israely izay andevozin'ny Ejipsiana aho, ka nahatsiaro ny fanekeko. 6Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe: Izaho no Iaveh; hanafaka anareo amin'ny fanompoana ny Ejipsiana aho; hamonjy anareo amin'ny fanandevozan'izy ireo; ary sandry mihenjana sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo. 7Halaiko ho vahoakako hianareo, ka ho Andriamanitrareo aho, izay manafaka anareo amin'ny fanompoana ny Ejipsiana. 8Hampidiriko any amin'ny tany efa nianianako homena an'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba hianareo, homeko ho fanananareo izany: izaho no Iaveh.
       9Dia nolazain'i Moizy tamin'ny zanak'Israely izany. Nefa tsy nihaino an'i Moizy akory ireo, fa ory ny fony, ary mafy ny fanompoana.
       10Ary Iaveh niteny tamin'i Moizy nanao hoe: 11Mandehana hianao miteny amin'i Faraona mpanjakan'i Ejipta, mba handefany ny zanak'Israely ho any ivelan'ny taniny. 12Fa Moizy namaly teo anatrehan'ny Tompo hoe: Ny zanak'Israely aza tsy nihaino ahy, ka ahoana no hihainoan'i Faraona ahy? izay izaho votsa vava iny?
       13Dia niteny tamin'i Moizy sy Aarona Iaveh ary nanafatra azy ny amin'ny zanak'Israely, sy ny amin'i Faraona, mpanjakan'i Ejipta, momba ny famoahana ny zanak'Israely, hiala amin'ny tany Ejipta.
       14Izao no loham-pianakavian'izy ireo: Zanakalahin-dRobena, lahimatoan'Israely: Henoka, Falao, Hesrona ary Karmì. Ireo no fianakavian-dRobena.
       15Zanakalahin'i Simeona: Jamoela, Jamina, Ahoda, Jashina, Soara, ary Saola, zanakalahin'ilay vehivavy Kananeana. Ireo no fianakavian'i Simeona.
       16Izao no anaran'ny zanakalahin'i Levì, mbamin'ny taranany avy: Jersona, Kaata ary Merarì. Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan'i Levì. 17Zank'i Jersona: Lbonì sy Semeì isam-pianakaviany, 18Zanak'i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona ary Oziela. Telo amby telo-polo amby zato taona no andro niainan'i Kaata. 19Zanakalahin'i Merarì: Moholì sy Mosì. Ireo no fianakavian'i Levì mbamin'ny taranany avy.
       20Amrama naka an'i Jokabeda anabavin-drainy ho vadiny, ka io no niteraka an'i Aarona sy Moizy taminy. Fito amby telo-polo amby zato taona no andro niainan'i Amrama. 21Zanakalahin'Isaara: Kore, Nefega ary Zekrì. 22Zanakalahin'i Oziela: Misaela, Elisafana ary Setrì.
       23Aarona naka an'i Elisabeta, zanakavavin'i Aminadaba, anabavin'i Naasona, ho vadiny, ka io no niteraka taminy an'i Nabada, Abina, Eleazara ary Itamara.
       24Zanakalahin'i Kore: Asera, Elkanà ary Abiasafa. Ireo no fianakavian'i Korita.
       25Eleazara, zanakalahin'i Aarona, nanam-bady ny anankiray amin'ny zanakavavin'i Fotiela, ka izay no niteraka an'i Finea taminy. Ireo no loham-pianakavian'ny Levita araka ny fianakaviany.
       26Ireo no ilay Aarona sy ilay Moizy, izay nilazan'ny Tompo hoe: Ento mivoaka hiala amin'ny tany Ejipta ny zanak'Isarely, araka ny antokony avy. 27Ireo no niteny tamin'i Faraona mpanjakan'i Ejipta, mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Ejipta; dia io Moizy io sy io Aarona io.
       28Raha niteny tamin'i Moizy Iaveh any amin'ny tany Ejipta, 29dia izao no nolazain'ny Tompo tamin'i Moizy: Izaho no Iaveh: Lazao amin'i Faraona, mpanjakan'i Ejipta, izay rehetra lazaiko aminao. 30Ary izao no navalin'i Moizy teo anatrehan'ny Tompo: Indro fa votsa fiteny aho, ka ahoana ange no hihainoan'i Faraona ahy? >