Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 11
Ampanantenaina famonjena ireo vaobabo - Ilaozan'Iaveh ny tanàna - Fahataperan'ny fahitana.

       1Naingain'ny Fanahy aho dia nentiny nankeo ambavahady atsinanana, ilay mitodika miantsinana amin'ny tranon'ny Tompo; ka indro, teo anoloan'ny vavahady nisy olona dimy amby roapolo lahy; ary hitako teo amin'izy ireo, Jezoniasa, zanak'i Azora sy Feltiasa, zanak'i Banaiasa, lehiben'ny vahoaka. 2Dia hoy Iaveh tamiko: Ry zanak'olona, ireo no olona mamoron-tsain-dratsy, sy manome hevi-dratsy, eto amin'ity tanàna ity, manao hoe: 3Tsy antomotra loatra ny loza! Andeha isika hanao trano! Ity tanàna ity no vilany, ary isika no hena. 4Koa maminania hamely azy; maminania, ry zanak'olona.
       5Dia nilatsaka tato amiko ny Fanahin'ny Tompo; ka hoy izy tamiko: Mitenena hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Izany no teneninareo, ry taranak'Israely! Fantatro ny mby ao an-tsainareo. 6Nohamaroinareo ny vonoan'olona tamin'ity tanàna ity, sy nofenoinareo faty ny làlambeny. 7Koa izao no lazain'ny Tompo Tompo: Ireo maty natsingidinareo teto afovoan'ny tanàna no hena, ary ny tanàna no vilany; fa hianareo kosa havoaka hiala eto. 8Mataho-tsabatra hianareo, ka hataoko tratry ny sabatra, - teny marin'ny Tompo Tompo. 9Havoakako hiala eto an-tanàna hianareo, ka hatolotro eo an-tànan'ny hafa firenena; ary hampihatra aminareo ny fitsarako aho. 10Ho lavon-tsabatra hianareo, ary hotsaraiko any amin'ny sisin-tanin'Israely; dia ho fantatrareo fa Iaveh aho. 11Ity tanàna ity, tsy ho vilany ho anareo; hianareo, tsy ho hena ao anatiny; fa any an-tsisin-tanin'Israely no hitsarako anareo. 12Ka ho fantatrareo fa izaho no Iaveh izay tsy narahanareo fitsipika, na notandremanareo lalàna, fa nanaraka ny lalàm-pirenena manodidina anareo no nataonareo.
       13Mbola naminany teo aho, dia maty Feltiasa, zanak'i Banaiasa; ka niankohoka aho, nitaraina taminy feo avo nanao hoe: Indrisy, Iaveh Tompo ô! dia haringanao ve, ny sisa amin'Israely.
       14Dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 15Ry zanak'olona, ireo rahalahinao, ireo rahalahinao, olona anisan'ny fianakavianao, sy ny taranak'Israely rehetra, dia izy rehetra no ilazan'ny mponina ao Jerosalema hoe: Mijanòna any lavitra an'ny Tompo hianareo; fa izahay no nomena ity tany ity ho fananana. 16Koa lazao amin'ireto hoe: Izao no lazain'ny Tompo Tompo: Eny, nalefako lavitra any amin'ny firenena ireny; naeliko any amin'ny tany hafa izy; nefa izaho no ho fitoerana masina ho azy ireo, any amin'ny tany nalehany, mandritra ny fotoana vitsivitsy. 17Noho izany, ilazao ireny ataovy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Tompo: Hangoniko avy any amin'ny firenena hianareo; hovoriko avy any amin'ny tany nampielezana anareo hianareo; ary homeko anareo ny tanin'Israely. 18Dia hiditra ao izy ireo, ka hesoriny hiala ao avokoa ny zava-mahamenatra amam-pahavetavetana rehetra. 19Ary izy rehetra homeko fo iray, hasiako fanahy vaovao ao anatiny, hesoriko amin'ny nofony ny fo vato, ka homeko fo nofo izy; 20mba hizorany amin'ny fitsipiko sy hitandremany ny didiko, ary hanarahany azy; ka izy dia ho oloko, ary izaho, ho Andriamaniny. 21Fa ry zareo manana ny fon-tsampiny vetaveta kosa, dia hatsingeriko amin'ny lohany, izay nataony, - teny marin'ny Tompo Tompo.
       22Tamin'izay ny Kerobima nanainga ny elany; ny kodiarana koa niara-nihetsika taminy; ary ny voninahitry ny Andriamanitr'Israely dia teo ambonin'izy ireo. 23Ary nisondrotra avy teo ambonin'ny afovoan-tanàna, ny voninahitry ny Tompo, ka nijanona teo an-tampon'ilay tendrombohitra eo atsinanan'ny tanàna.
       24Ary naingain'ny Fanahy aho, ka nentiny ho any amin'ireo babo any Kaldea, tamin'ny fahitana, tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Dia lasa niala teo anatrehako ny fahitana efa hitako; 25ary notantaraiko tamin'ireo babo avokoa ny zavatra nampahitan'ny Tompo ahy. >