Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 12, 1-12.
Filazana ny handosiran'i Sedesiasa mpanjaka sy ny mpanaraka azy - Fanoharana manambara ny fandosirana mahamenatra hanjò ny mpanjaka - Fanazavana ny fanoharana - Famantarana ny fahoriana hanjò ny vahoaka - Mirehareha foana ho afaka amin'ny famelezan'Andriamanitra ny vahoaka; efa antomotra ny hahatanteraka an'izany.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, manao hoe: 2Ry zanak'olona, hianao monina eto amin'ny taranaka miodina, izay mana-maso hahitana, fa tsy mahita; manan-tsofina handrenesana, fa tsy mandre; satria taranaka miodina izy ireo. 3Koa mifeheza entana hianao, ry zanak'olona, hoatra ny hifindra tany fonenana; dia miaingà hifindra antoandro eo imason'izy ireo; mifindrà eo imasony avy eo amin'izay itoeranao, ho any amin'ny fitoeran-kafa; angamba ho hitany amin'izany, fa taranaka miodina izy. 4Avoahy antoandro eo imasony ny entanao, hoatra ny entan'ny mifindra tany honenana; ary miaingà hariva eo imasony, hianao, hoatra ny fiaingan'ny olona mifindra tany honenana. 5Gorobahy eo imasony ny manda, dia avoahy eo ny entanao; 6ataovy an-tsoroka eo imasony izany dia ento rahefa ilay maizimaizina iny; sarony ny tavanao, ataovy amin'izay tsy hahitanao ny tany; satria efa nataoko famantarana ho an'ny taranak'Israely hianao. 7Dia nataoko izay, araka izay nandidiana ahy: navoakako antoandro ny entako, hoatra ny entan'ny mifindra tany honenana; nogorobahako tamin'ny tànako ny manda nony hariva; navoakako ny entana rahefa ilay maizimaizina iny dia nolanjaiko teo imason'izy ireo.
       8Nony maraina, tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 9Ry zanak'olona, moa ny taranak'Israely, izay taranaka miodina, tsy nilaza taminao va, nanao hoe: Inona ity ataonao? Lazao aminy hoe:
       10Izao no lazain'ny Tompo Tompo:
Ity teny faminaniana ity, dia ho an'ny andriana ao Jerosalema,
mbamin'ny taranak'Israely rehetra, ao amin'izany tanàna izany.
       11Lazao hoe: Famantarana ho anareo, aho;
tahaka izay nataoko, no hatao amin'izy ireo;
hasesi-tany izy, ho any amin'ny fahababoana.
       12Ny andriana eo aminy,
hanao an-tsoroka ny entany, rahefa ilay maizimaizina iny, dia hiainga;
hogorobahan'ny olona ny manda, hamoahana azy;
hosaronany ny tavany, ka tsy hahita
maso ny tany izy. >