Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 13
Mamely ny mpaminany sandoka.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       2Ry zanak'olona, maminania mamely an'ireo mpaminanin'Israely
izay maminany;
ka lazao amin'ireo izay maminany, avy amin'ny safidim-pony ihany hoe:
Mihainoa ny tenin'ny Tompo hianareo:
       3Izao no tenin'ny Tompo Tompo:
Loza ho an'ny mpaminany adala,
izay manaraka ny sainy fotsiny,
fa tsy mahita na inona na inona!
       4Toy ny fosa an-tanàna haolo
dia toy izany ny mpaminaninao, ry Israely ô !
       5Tsy niakatra ho eo amin'ny banga hianareo,
na nanangana manda
manodidina ny taranak'Israely,
mba hifaharany amin'ny ady,
amin'ny andron'ny Tompo.
       6Fahitana tsy misy fotony ny azy,
ary faminaniana mamitaka
no an'ireo manao hoe: Teny marin'ny Tompo;
nefa izy ireo tsy nirahin'ny Tompo,
ary tsy mahazo manantena ny hahatanteraka ny teniny.
       7Tsy fahitana foana va no hitanareo,
tsy faminaniana lainga va no lazainareo,
raha hoy hianareo: Teny marin'ny Tompo!
nefa aho tsy nilaza tsinona!
       8Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho hianareo milaza zava-poana,
sady fahitana lainga, ny anareo,
dia indro aho ho tonga aty aminareo
- Teny marin'ny Tompo.
       9Ny tànako hamely an'ireo mpaminany
mahazo fahitana tsy misy fotony,
sy faminaniana lainga:
tsy ho eo amin'ny mpanolo-tsaina ny vahoakako izy;
na ho voasoratra amin'ny bokin'ny taranak'Israely;
ary tsy hiditra ao amin'ny tanin'Israely;
- dia ho fantatrareo fa Iaveh Tompo aho, -
       10noho izy ireo nandrebireby ny vahoakako,
nanao hoe: Fiadanana! nefa tsy nisy fiadanana tsinona.
Manao manda ny vahoakako,
dia indreny izy mandalotra sokay an'izany!
       11Dia lazao amin'izay mandalotra sokay fa hirodana ny manda.
Ho avy ny ora-mahery!
Milatsaha, ry havandra vato!
Mifofofofoa, ry tafio-drivotra!
       12Indro, nirodana ny manda!
Tsy hilazan'ny olona va hianareo, hataony hoe:
Aiza ity sokay nandaloranareo azy?
       13Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Izaho hampifofofofo tafio-drivotra noho ny fahavinirako;
hahatonga ora-mahery, noho ny hatezerako;
sy havandra vato handringana, noho ny fahavinirako.
       14Harodako ny manda nolalorinareo sokay;
hazerako amin'ny tany izy;
ka hihanjahanja eo ny fanambaniny;
hirodana izy, ary hianareo ho faty eo amin'ny antontany;
dia ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       15Hanala fo ny hatezerako amin'ny manda aho,
sy amin'izay nandalotra sokay azy,
ary hilaza aminareo hoe: Tsy misy intsony ny manda!
Tsy misy intsony ireo olona nandalotra sokay azy,
       16dia ireo mpaminanin'Israely, izay naminany ny amin'i Jerosalema,
sy nahita fahitana hoe ho fiadanana ho azy;
nefa tsy nisy fiadanana tsinona;
- Teny marin'ny Tompo Tompo.
       17Ary hianao, ry zanak'olona, atodiho ny tavanao,
hanandrina ireo zanakavavin'ny firenenao,
izay maminany araka ny sitrapony;
ka maminania famelezana azy hoe:
       18Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Loza ho an'ireo vehivavy manjaitra ondana,
ho an'ny famavanin-tànana rehetra;
sy manao ondana
ho an'ny loha samihafa habe rehetra;
mba hihaza fanahy amin'ny fandrika.
Ny fanahin'ny oloko ve,
hosamborinareo amin'ny fandrika,
ary ny fanahinareo kosa ho velona!
       19Efa nanala voninahitra ahy teo amin'ny oloko hianareo,
hahazoanareo ny eran-tanan'ila, ary hahazoanareo sombi-mofo,
ka dia mamono ny fanahy tsy tokony ho faty;
sy mamelona ny fanahy tsy tokony ho velomina;
dia mamitaka amin'izany ny oloko izay mihaino ny lainga.
       20Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro halako ny ondanareo,
izay nataonareo fandrika hihazana fanahy,
ka hataoko lasa manidina ireny;
hotriariko ireo ondana ireo,
hiala eo amin'ny sandrinareo,
ary hanafaka ny fanahy nohazainareo tamin'ny fandrika aho,
mba ho afa-manidina ireny.
       21Hotriariko ny ondanareo;
ary hotsoahiko eo amin'ny tànanareo ny vahoakako;
ka tsy ho haza eny an-tànanareo intsony izy;
dia ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       22Noho hianareo mampahory ny fon'ny marina amin'ny lainga,
nefa izaho kosa tsy nampahory azy;
sy noho hianareo nankahery ny ratsy fanahy,
mba tsy hiverenany avy amin'ny lalan-dratsiny, hahavelona azy;
       23noho izany, tsy hahazo fahitana foana intsony hianareo,
na hahazo hitsak'andro intsony;
hotsoahiko eo amin'ny tànanareo ny vahoakako,
dia ho fantatrareo fa Iaveh aho. >