Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 1, 2-5,24-28c,
<2Tamin'ny andro fahadimin'ny volana, taona fahadimy nahababo an'i Joasina, mpanjaka, tamin'izay, - 3tonga tamin'i Ezekiela, zanak'i Bozi, mpisorona, ny tenin'ny Tompo, tany amin'ny tanin'ny Kaldeana, amoron'ny ony Kobara, ary mbý teo aminy teo ny tànan'ny Tompo.
       4Hitako, fa indro, avy any avaratra, nisy tafio-drivotra sy rahona lehibe, aman'afo mivongana, izay manjopiaka manodidina, ary ao afovoany dia toa zavatra mitarehy metaly voatsoboka anaty afo no niseho teo. 5Ary hitako teo afovoany, ny endri-java-manan'aina efatra, ka toy izao no fijery azy: miendrik'olombelona izy. 24Nony mandeha izy ireo, dia reko ny fikopakipaky ny elany, ka toy ny firohondrohon'ny rano be, tahaka ny feon'ny Tsitoha, fihahohahom-pitabatabana toy ny re avy amin'ny toby; nony mijanona izy, dia avelany milefitra ny elany. 25Ary nisy naneno re avy ao amin'itsy andohalambo nivelatra teo ambonin'ny lohany; nony mijanona izy, dia navelany hilefitra ny elany.
       26Eo ambonin'ilay andohalambo nivelatra teo ambonin'ny lohany, nisy hoatra ny vato safira, mitarehin-tseza fiandrianana; ary toa nisy hoatra ny endrik'olona teo ambonin'io mitarehin-tseza fiandrianana io. 27Tao anatiny sy tao amin'ny manodidina dia nisy hitako hoatra ny zavatra miendri-metaly, tahaka ny afo no fijery azy, hatramin'izay niseho ho tahaka ny valahany no ho miakatra; ary hatramin'izay niseho ho toa valahany no ho midina kosa dia nisy zavatra hitako, toy ny afo no fijery azy, ary nisy famirapiratana manodidina azy. 28Hoatra ny fijery ny avana eny amin'ny rahona, amin'ny andro misy orana, no fijery ny famirapiratana nanodidina azy. Toy izany no fijery ny sarin'ny voninahitry ny Tompo. Nony nahita izany aho, dia lavo niankohoka tamin'ny tavako, nandre feon'olona niteny. >