Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 22
Ny helok'i Jerosalema - Fitarihan-teny - Fahitana indray mijery ny helok'i Jerosalema - Haely any amin'ny firenen-tsamihafa izy - Ny memy fandiovana - Heloky ny mpitarika amam-pitondra.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 2Ary hianao, ry zanak'olona, moa hitsara va hianao, moa hitsara ny tànana mpandatsa-dra va hianao? Ampahafantaro azy avokoa ny fahavetavetany; 3ka ataovy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Ry tanàna mpandatsa-dra ao anatiny, hahatonga ny fotoanany sy mivongika sampy vetaveta hahaloto azy. 4Tonga meloka hianao, tamin'ny ra nalatsakao; nandoto tena, tamin'ny sampy vetaveta nataonao; ary nanafaingana ny andronao tamin'izany ka tonga amin'ny fara taonanao; izany no nanaovako anao ho fandatsan'ny firenena amma-pihomehezan'ny tany rehetra. 5Na ny akaiky, na ny lavitra, samy hanebaka anao, voaloto anarana sy be tabataba.
       6Indreto ny lehiben'Israely, eo aminao, fa samy mikezaka ny handatsa-dra, araka ny heriny avy. 7Ao aminao, ny ray aman-dreny, tsiratsiraina; ao anatinao, ny vahiny, levilevena; ao aminao ny kamboty amam-pitondra-tena, ampahoriana. 8Ny fitoerako masina, hamavoinao; ny sabatako, tevatevainao. 9Ao aminao, misy olona manendrikendrika, mba handatsa-dra; ao aminao, misy mihinana eny an-tendrombohitra; ao anatinao, misy manao heloka be vava. 10Ao aminao, misy manokatra ny fitanjahan-drainy; ao aminao, misy manao an-keriny amin'ny mararin'ny fadimbolany. 11Ny iray, manao fahavetavetana amin'ny vadin'ny namany; ny iray hafa, mifototra mandoto ny vinantovaviny ao aminao; ary misy koa mametaveta ny anabaviny zanakavavin-drainy. 12Ao aminao, misy mandray kolikoly handatsa-dra; manao zana-bola be loatra hianao, sady maka zana-bola, sy miharaka ny haren'ny namanao; ary izaho hadinonao, - teny marin'ny Tompo Iaveh.
       13Indro aho miteha-tànana, noho ny tombony azonao tsy an-drariny, sy noho ny ra izay eo aminao. 14Moa hahazaka va ny fonao ary hahatoha ihany va ny tànanao, amin'ny andro hiasako hamely anao? Izaho Iaveh no nilaza ka hanatanteraka. 15Haeliko any amin'ny firenena hianao, sy hahahako any amin'ny tany samihafa, ary hesoriko ho afaka aminao ny lotonao rehetra; 16ka eo aminao hianao ho voaloto eto imason'ny firenena, dia ho fantatrao fa Iaveh aho.
       17Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 18Ry zanak'olona, amiko ny taranak'Israely, dia efa niova ho tain-drendrika; izy rehetra dia varahana, fira-potsy, vy, ary fira-mainty ao anatin'ny memy; zary taim-bolafotsy izy. 19Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Noho hianareo rehetra tonga taim-bolafotsy, noho izany, dia indro, hangoniko eo afovoan'i Jerosalema, hianareo. 20Toy ny fanangon'ny olona volafotsy, varahana, vy, fira-mainty, fira-potsy, ao afovoan'ny memy sy hofoforina harendrika, no hanangonako anareo, amin'ny fahatezerako amam-pahavinirako; hataoko ao hianareo ary hataoko rendrika. 21Hanangona sy hifofotra anareo amin'ny afon'ny fahatezerako aho, ka ho voarendrika ao afovoan'i Jerosalema hianareo. 22Toy ny fandrendrehana volafotsy ao anaty memy no hahavoarendrika anareo ao afovoany, dia ho fantatrareo fa izaho Iaveh, nampidina ny fahatezerako taminareo.
       23Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe:
       24Ry zanak'olona, lazao aminy hoe: Tany tsy voadio hianao, tsy voasasan'ny ranonorana, tamin'ny andron'ny fahatezerana. 25Misy firaisan-tetiky ny mpaminaniny eo afovoany. Toy ny liona mierona mamiravira ny hazany, dia mihinana ny fahany izy ireo; mifaoka ny fananana sy ny rakitra, mampitombo isa ny mpitondratenany eo afovoany. 26Ny mpisorony, nandika ny lalàko, nandoto ny fitoerako masina; tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina; tsy mampianatra ny maha-samihafa ny maloto sy ny madio, mamily maso tsy hijery ny sabatako; ary tsiratsiraina aho, eo afovoan'izy ireo. 27Ny lehibeny, eo afovoany, toy ny amboadia mamiravira haza, dia mandatsa-dra, mahavery fanahy hahazoana tombony. 28Ny mpaminaniny manarontsarona izany heloka rehetra izany, mahita fahitana zava-poana amam-paminaniana lainga, milaza ahoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh, nefa Iaveh tsy niteny tsinona. 29Ny vahoaka amin'ny tany manao an-keriny, mandroba lava, manitsakitsaka ny ory sy ny mahantra, ary mampahory tsy an-drariny ny vahiny. 30Nitady aho, raha misy olona eo aminy, manao manda sy mitsangana eo amin'ny banga, eo anatrehako, hiaro ny tany mba tsy handravako azy, nefa tsy nahita aho. 31Ka dia naidiko teo aminy, ny fahatezerako; nolevoniko tamin'ny afon'ny hatezerako izy; natsingeriko teo an-dohany, izay nataony, - teny marin'ny Tompo Iaveh. >