Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 23
Samaria sy Jerosalema mpirahavavy samy meloka - Fahotana sy famaizana an'i Samaria - Fahotan'i Jerosalema; famaizana azy, tamin'ny Kaldeana - Famisavisana koa ny helok'izy mirahavavy; famaizana azy ireo.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       2Ry zanak'olona, nisy vehivavy anankiroa,
zanaky ny reny anankiray.
       3Izy ireo dia nijangajanga tany Ejipta,
nijangajanga tamin'ny andro fahatanorany;
tany no namihinana ny nonony,
tany no nanindriana ny tratran'ny fahavirijiniany.
       4Izao no anaran'izy ireo:
Oollà, ny zokiny,
ary Oolibà, ny rahavaviny.
Ahy izy ireo teo aloha,
ary niteraka zazalahy aman-jazavavy.
Ny amin'ny anarany dia izao:
Samaria, no Oollà;
Jerosalema, no Oolibà.
       5Nivadika tamiko, Oollà;
fatra-pitia an'ireo lehilahiny izy,
dia ny Asiriana izay nifanila aminy.
       6Mitafy jaky ireo,
governora amam-pifehy,
tovolahy soa avokoa;
mpitaingin-tsoavaly, mitaingin-tsoavaly,
       7ka izay nokendreny hijangajangany
dia izay voafantina rehetra amin'ny zanakalahin'i Asiria;
ary teo anilan'ireo rehetra ireo,
izay nahamatim-pitia azy,
dia nandoto tena tamin'ny sampin-dozan'ireo.
       8Tsy nahafoy ny fijangajangany tany Ejipta izy;
fa efa nanalabaraka azy tamin'ny andro fahatanorany izy ireo;
nanindry ny tratran'ny fahavirijiniany,
ary nandefa taminy ny fahalotoany;
       9noho izany natolotro eo an-tànan'ireo lehilahy izy;
dia eo an-tànan'ny zanakalahin'i Asiria,
izay nirehetany fitiavana.
       10Nampitanjaka azy izy ireo,
nahalasa ny zanany lahy aman-janany vavy;
namono azy io tamin'ny sabatra,
ka tonga nalaza ratsy tamin'ny vehivavy izy
fa niharan'ny fitsarana.
       11Hitan'i Oolibà rahavaviny izany,
ary nataony mitombo haratsiana mihoatra noho ny azy ny fitiavany;
ary ny fijangajangany nanoatra noho ny an'ny rahavaviny.
       12Matim-pitia an'ireo zanakalahin'i Asiria izy,
governora amam-pifehy
mifanila tany aminy, mitafy lamba sarobidy,
mpitaingin-tsoavaly mitaingin-tsoavaly,
samy tovolahy soa avokoa.
       13Hitako fa nandoto tena koa izy;
làlana iray no nomban'izy roa vavy.
       14Ny azy aza mbola nampiany ny fijangajangany;
fa nahita sariolona voahoso-doko eo amin'ny rindrina izy,
dia sarin'ny Kaldeana voahoso-doko mena.
       15Nisy fehinkibo ny valahany,
sy hamama malalaka teo an-dohany,
samy andrian-dehibe avokoa no fijery azy;
izany dia sarin'ny zanakalahin'i Babilona,
ary Kaldea no tany fihaviany.
       16Vao nahita azy ireo ny masony, dia nirehi-pitiavana azy izy,
dia nandefa iraka ho any aminy, any Kaldea.
       17Ary tonga tao aminy, tao amin'ny fandriam-pitiavany ireo zanakalahin'i Babilona,
ka nandoto azy tamin'ny fijangajangany,
ary izy nandoto tena tamin'izy ireo:
dia nadikidiky amin'ireny indray ny fanahiny.
       18Nasehony miharihary ny fijangajangany,
nasehony ny fitanjahany;
ka nadikidiky taminy ny fanahiko,
toy ny efa nahadikidiky ny fanahiko tamin'ny rahavaviny.
       19Nampitomboiny ny fijangajangany;
nahatsiahy ny andron'ny fahatanorany,
fony izy nijangajanga tany amin'ny tany Ejipta izy.
       20Maimay tamin'ireo mpijangajanga izy,
dia tamin'ireo izay rantsam-batam-boriky ny ratsam-batany,
ary toy ny an'ny soavaly lahy, ny firehetam-pahalotoany.
       21Niverina tamin'ny heloky ny fahatanoranao hianao;
dia ny fony nanindrian'ny Ejipsiana ny nononao,
noho ny tratran'ny fahavirijinianao.
       22Noho izany, ry Oolibà,
izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro aho hamporisika hamely anao, ireo lehilahinao,
izay efa naharikoriko ny fanahinao;
ka hoentiko avy any rehetra any, hamely anao,
       23dia ny zanakalahin'i Babilona, mbamin'ny Kaldeana rehetra,
ny mpanapaka, ny lehibe, ny andriandahy,
mbamin'ny zanakalahin'i Asiria rehetra koa miaraka aminy,
tovolahy soa,
samy governora amam-pifehy avokoa,
samy manam-pahefana sy olo-malaza,
samy mitaingi-tsoavaly avokoa.
       24Ho avy hamely anao ny fiadiana, ny kalesa aman-kodiarana,
mbamin'ny firenena maro.
Ny ampinga, ny ampinga kely, ny fiarovan-doha, halahany hamely anao;
hapetrako amin'ireo ny fitsarana,
ka hotsarainy araka ny lalàny hianao.
       25Hoentiko hamely anao ny fahasaro-piaroko,
ka hasian'izy ireny amim-pisafoahana hianao;
harasany ny oronao amam-tsofinao;
ho lavon-tsabatra ny sisa aminao;
hofaohiny ny zanakao lahy aman-janakao vavy;
ho levon'ny afo ny sisa aminao.
       26Hendahany ny fitafianao;
halainy ny firavakao sarobidy.
       27Hatsahatro hatreo ny helokao
amam-pijangajanganao any amin'ny tany Ejipta;
tsy hanopy maso any aminy intsony hianao,
na hahatsiaro an'i Ejipta intsony.
       28Fa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro hatolotro eo an-tànan'ireo halanao hianao,
dia eo an-tànan'ireo maharikoriko ny fanahinao.
       29Izy ireo hitondra anao amim-pankahalana,
hamabo izay rehetra azonao,
hamela anao mitanjaka, dia mitanjaka mihitsy;
ary ny fitanjahanao vetaveta,
ny fahalotoana amam-pijangajanganao hihanjahanja.
       30Hatao aminao izany,
satria nitolo-tena hiraikitra amin'ny firenena hianao,
satria nandoto tena tamin'ny sampiny vetaveta.
       31Nizotra ny làlan'ny rahavavinao hianao,
ka dia hataoko eo an-tànanao ny kapoakany.
       32Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Hosotroinao ny kapoaky ny rahavavinao,
kapoaka lalin'aty sady be vava;
ho fihomehezana sy fandatsana anao izany,
fa tsy anerany ny habeny.
       33Ho safotry ny hamamoana amam-pijaliana hianao;
fa kapoakan-doza amam-pandringanana,
ny kapoakan'i Samaria rahavavinao.
       34Hosotroinao sy hotaperinao izy,
ary hokakerinao aza ny vakivakiny
sy handriatanao ny tratranao;
fa izaho no niteny, - teny marin'ny Tompo Iaveh.
       35Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho hianao nanadino ahy,
sy nanifika ahy ho any ivohonao:
dia aoka hianao koa mba hizaka ny sazin'ny fahalotoanao,
amam-pijangajanganao!
       36Ary hoy Iaveh tamiko:
Ry zanak'olona,
hotsarainao va Oollà sy Oolibà?
Asehoy azy ny fahavetavetany.
       37Satria naka vadin'olona izy ary misy ra ny tanany;
fa nitolo-tena hiraikitra amin'ny sampin-dozan'ireny;
ny zanany aza izay naterany tamiko,
nampamakiny ny afo, mba ho hanin'ireny.
       38Izao koa no nataony:
Ny fitoerako masina, nolotoiny, tamin'izany andro izany,
ny sabatako notevatevainy.
       39Nony namono ny zanany ho an'ny sampin-dozany indray izy,
dia niditra ao amin'ny fitoerako masina, androtr'izay ihany,
mba hanevateva azy!
Izany no nataony tao anatin'ny tranoko.
       40Naniraka aza izy
haka lehilahy avy lavitra,
ary izay nandefasana iraka
dia indreo izy tonga, ...
dia ho an'ireo no nandroanao,
nanentenanao ny masonao,
nihaingoanao tamin'ny firavakao!
       41Nipetraka teo ambony farafara be renty hianao,
ary teo anoloany dia nanamboarana latabatra,
ka nametrahana ny emboka manitra aman-diloiloko.
       42Re ao ny fihahohahom-bahoaka be miadana:
ny olona avy any amin'ny fitambaram-bahoaka be,
dia mbola nikambanan'ireo mpiboboka avy any an'efitra,
izay nanisy haba ny tànan'izy mirahavavy
sy satro-boninahitra kanto, teo an-dohany.
       43Dia izao no lazaiko amin'ilay vehivavy efa reraka azon'ny fijangajangana:
Mbola hanohy ny fijangajangany ihany va re izy, izao?
       44Mandeha aminy ny olona toy ny handehanany amin'ny vehivavy janga.
Toy izany no nandehanany tamin'i Ollà sy Oolibà,
ireo vehivavy meloka ireo.
       45Hisy olo-marina anefa
hanameloka azy ireo,
hiharan'ny sazin'ny vehivavy mpijangajanga,
sy ny sazin'ny mandatsa-dra;
satria mpijangajanga izy,
ary misy ra amin'ny tànany.
       46Fa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Mampiakara vahoaka be hamely azy;
ka aoka hatolotra ho amin'ny tahotra amam-pandrobana izy.
       47Ka aoka ny vahoaka be hanototra vato azy
sy hitetitetika azy amin'ny sabany;
aoka hovonoina ny zanany lahy aman-janany vavy;
ary hodorana amin'ny afo ny tranony;
       48hampitsahatra ny fahavetavetana amin'ny tany aho,
ka hahazo anatra amin'izany ny vehivavy rehetra,
dia tsy hanao fahavetavetana tahaka ny nataonareo izy.
       49Hatsingerina aminareo ny fahavetavetanareo,
ary holonjoinareo ny sazin'ny nanompoanareo sampy:
dia ho fantatrareo fa izaho no Tompo Iaveh. >