Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 24
Fiandohan'ny fanaovana fahirano an'i Jerosalema - Fanoharana manambara ny hiafaran'ny fahirano - Ny nataon'ny mpaminany amin'ny nahafatesan'ny vadiny.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo tamin'ny taona fahasivy, volana fahafolo, andro fahafolon'ny volana, nanao hoe: 2Ry zanak'olona, ataovy an-tsoratra izao andro izao: dia izao masonandro izao, fa amin'izao andro izao indrindra no niantorahan'ny mpanjakan'i Babilona tamin'i Jerosalema. 3Manaova fanoharana amin'ny taranaka miodina, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Atsangàno ny vilany; atsangàno izy, ka asio rano. 4Dia arotsahy ao ny didin-kena, ny didiny tsara rehetra; ny nofom-peny ama-nofon-tsorony; fenoy taolana voafantina izy. 5Izay tsara indrindra amin'ny andian'ondry no alaovy, dia tohofy taolana betsaka eo ambanin'ny vilany; ataovy mangotraka mivadibadika fatratra izy mba ho masaka koa ny taolana ao anatiny.
       6Ka izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Loza ho an'ny tànana mpandatsa-dra, vilany misy taim-barahana ao anatiny, ka tsy afaka tao aminy ny taim-barahana! Loary tsirairay ny didin-kena, aza hanaovana filokana, 7fa ny ra nalatsany dia mbola ao aminy; nataony teo amin'ny vatolampy mangadihady fa tsy nalatsany tamin'ny tany hosaronan'ny vovoka. 8Mba hampirehitra ny hatezerana ary mba hanao famaliana azy, dia nataoko latsaka tamin'ny vatolampy mangadihady ny ra nalatsany tsy ho voasarona.
       9Ka izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Loza ho an'ny tànana mpandatsa-dra. Izaho koa hanangona antontan-kitay betsaka. 10Angony ny kitay hazo, ampireheto ny afo, ataovy motraka ny hena, ataovy mangotraka ny koban-kena, ary aoka ho levon'ny afo koa ny taolana. 11Dia ataovy eo ambony vainafo ny vilany foana, hahafana azy, hahamay ny varahana, hiempoan'ny lotony ao anatiny, hahalevona ny taim-barahany. 12Aim-bery foana! fa tsy mety afaka ny vonga-taim-barahany, maharitra ny afo ny taim-barahany. 13Misy zavatra lozan-tany amin'ny lotonao: satria tsy mety madio hianao, rahefa nodioviko dia tsy ho voadio amin'ny lotonao na oviana na oviana hianao, raha tsy efa nataoko mipetraka aminao ny hatezerako. 14Izaho Iaveh no niteny, ho tonga izany ary hotanterahako; tsy hiahotrahotra aho, na hitsimbina, na hanenina. Hotsaraina araka ny nataonao sy ny helokao be vava hianao, - teny marin'ny Tompo Iaveh.
       15Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 16Ry zanak'olona, indro hesoriko tampoka aminao, amin'ny indray mitselaka monja, ilay fifalian'ny masonao; nefa aza midradradradra na mitomany, na mandatsa-dranomaso akory. 17Misentoa mangingina, fa aza misaona ny maty. Ataovy amin'ny lohanao ny hamamanao, asio kiraro ny tongotrao, aza saronana ny volombavanao, ary aza mihinana ny mofom-piononana.
       18Nony maraina dia niteny tamin'ny olona aho, ka ny harivan'izany ihany dia maty ny vadiko; ary ny ampitso maraina indray dia notanterahako izay nandidiana ahy. 19Ka hoy ny olona tamiko: Tsy hovoasanao aminay va izay hevitra mahazo anay amin'izao ataonao izao? 20Dia izao no nolazaiko tamin'ireo: Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe: 21Lazao amin'ny taranak'Israely hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Indro, hovetavetaiko ny fitoerako masina, ilay reharehan'ny herinareo, fifalian'ny masonareo, fitiavan'ny fanahinareo; ary ho lavon-tsabatra ny zanakalahinareo aman-janakavavinareo, izay nilaozanareo. 22Amin'izany hianareo, hanao toy izao nataoko izao: tsy hanarona ny volombavanareo; tsy hihinana ny mofom-piononana. 23Ho eo an-dohanareo ihany ny hamamanareo, ary ho eo an-tongotrareo ny kiraronareo, tsy hidradradradra na hitomany, fa hihalevona ao anatin'ny helokareo hianareo, ka hitoloko eo am-pifanilanareo. 24Ezekiela no famantarana ho anareo; izay rehetra nataony no hataonareo, rahefa tonga izany; dia ho fantatrareo fa izaho no Tompo Iaveh.
       25Ary hianao, ry zanak'olona, amin'ny andro hanesorako amin'izy ireo ny heriny, ny voninahiny, ny firavoravoany, ny fahafinaretan'ny masony, ary ny fanirian'ny fanahiny; - dia ny zanany lahy aman-janany vavy; - 26amin'izany andro izany, hisy olona mpandositra hankaty aminao, hilaza izany vaovao izany aminao. 27Amin'izany andro izany, dia amin'ny fahatongavan'ilay mpadositra vao hisokatra ny vavanao, ka hiteny hianao fa tsy ho moana intsony; ary ho famantarana ho azy ireo hianao, dia ho fantatr'izy ireo fa Tompo Iaveh aho. >