Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 25
Teny manambara loza hanjo an'i Amona sy Moaba sy Edoma ary ny Filistina.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       2Ry zanak'olona, atodiho mankany amin'ny taranak'i Amona ny tavanao,
ka maminania ny hanjo azy ireo.
       3Lazao amin'ny taranak'i Amona hoe:
Mihainoa ny tenin'ny Tompo Iaveh !
Izao no lazain'ny Tompo Iaveh :
Noho hianao nanakora hoe: Hià! Hià!
ny amin'ny fitoerako masina satria efa voavetaveta,
sy ny amin'ny tanin'Israely, satria efa voarava,
sy ny amin'ny taranak'i Jodà, satria lasan-ko babo izy ireo;
       4noho izany dia indro hatolotro
hozakain'ny zanaky ny Atsinanana kosa hianao;
ka hanorina ny tobiny eo aminao izy ireo,
sy hiorim-ponenana ao aminao;
izy no hihinana ny voankazonao,
sy hisotro ny ronononao.
       5Ary Rabata hataoko tany fihinanan-drameva;
ary ny tanin'ny taranak'i Amona ho valan'ondry,
dia ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       6Fa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho hianao niteha-tànana
sy nigado-tongotra,
ary nifaly tao am-ponao tamin'ny fanesoanao rehetra,
ny amin'ny momba ny tanin'Israely;
       7noho izany dia indro aho haninji-tànana aminao:
hanolotra anao ho babon'ny firenena,
hamongotra anao, eo amin'ny vahoaka,
hanesotra anao tsy ho isan'ny tany;
handringana anao aho,
ka ho fantatrao fa Iaveh aho.
       8Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho Moaba sy Seira manao hoe:
Indro ny taranak'i Jodà
fa sahala amin'izao firenena rehetra izao ihany,
       9noho izany dia indro hotatahako ny lanivoan'i Moaba,
hatrany amin'ny tanàna, hatrany amin'ny tanànany, hatrany amin'ny faritry ny taniny,
tabihan'ny tany,
Betjesimota, Beelmeona, Kariataina.
       10Hotatahako hidiran'ny zanaky ny Atsinanana izy,
toraky ny tanin'ny taranak'i Amona,
hatolotro hozakainy izy,
mba tsy hotsaroana intsony eny amin'ny firenena ny taranak'i Amona.
       11Hanao fitsarana any amin'i Moaba aho,
ka ho fantany fa Iaveh aho.
       12Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho Edoma namaly an-kalozana ny taranak'i Jodà,
ka nanao heloka makadiry
tamin'ny namaliany azy ireo;
       13noho izany dia izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Haninji-tànana amin'i Edoma aho;
ka haringako ny olona sy ny biby eo aminy;
hataoko zary efitra, hatrany Temàna izy;
ary ho lavon-tsabatra hatrany Dedàna.
       14Ny hanaovako famaliana an'i Edoma,
dia ny tànan'Israely, vahoakako;
hasiany araka ny hatezerako amam-pahavinirako i Edoma,
ka ho fantany ny famaliako,
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       15Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho ny Filistina nanampatra ny famaliana,
sady namaly an-kalozana,
tamin'ny fanesoana ao am-po,
mba handringana izao rehetra izao noho ny fankahalany tsy misy farany,
       16noho izany dia izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro aho haninji-tànana amin'ny Filistina,
handringana ny Kretoà,
ary handrava izay sisa monina eny amoron-dranomasina.
       17Hanao famaliana lehibe azy ireo aho,
manasazy azy amin-katezerana mafy,
ka ho fantany fa Iaveh aho,
rahefa mampihatra aminy ny famaliako aho. >