Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 29
Teny marin'Andriamanitra mamely an'i Ejipta - Fanoharana ny amin'ny mamba sy fampiharana an'izany.

       1Tamin'ny taona fahafolo, volana fahafolo, andro faharoa ambin'ny folon'ny volana, tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe: 2Ry zanak'olona, atodiho mankany amin'i Faraona mpanjakan'i Ejipta ny tavanao, ka maminania ny aminy sy ny amin'i Ejipta manontolo. 3Mitenena ka ataovy hoe:

Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro ho avy ao aminao aho, ry Faraona, mpanjakan'i Ejipta,
hianao ilay mamba makadiry,
mandry eo afovoan'ireo oninao, sy nanao hoe:
Ahy ny oniko,
fa izaho no nanao azy ho an'ny tenako.
       4Hanisy farango ny valanoranonao aho,
hampiraikitra ny hazandrano ao amin'ny oninao, amin'ny kiranao,
ary hampiakatra anao avy ao amin'ny oninao,
dia hianao mbamin'ny hazandranon'ny oninao rehetra tafaraikitra amin'ny kiranao.
       5Hatsipiko any an'efitra hianao,
mbamin'ny hazandrano rehetra ao amin'ny oninao;
dia hiankarapoka eny an-tampon-tanety,
ary tsy hisy hanarina na hanangona,
fa efa nomeko ho hanin'ny biby eny an-tsaha sy ny voromanidina.
       6Dia ho fantatry ny mponina rehetra any Ejipta fa Iaveh aho:
- satria efa tehina volotara ho an'ny taranak'Israely izy ireo.
       7Raisiny amin'ny tànana hianao, dia tapaka,
sady mandrotidrotika ny sorony rehetra;
mitehina aminao indray izy, dia folaka hianao,
ataonao tafatehina amin'ny valahany avokoa.
       8Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro hahatonga sabatra hamely anao aho,
ary handringana ny olona sy ny biby eo aminao;
       9ka ho zary tany lao sy efitra ny tany Ejipta.
Dia ho fantatry ny olona fa Iaveh aho.
Noho i Faraona nanao hoe:
Ahy ny ony, ary izaho no nanao azy;
       10noho izany dia indro aho ho avy ao aminao sy ny oninao;
ka ataoko zary zavatra rava sady foana no nidiran-doza ny tany Ejipta,
hatrany Migdola ka hatrany Siena, ary hatrany amin'ny sisin'ny tanin'i Etiopia.
       11Tsy hodiavin-tongotr'olona intsony eo;
ary ny tongo-biby tsy handia azy,
ary tsy hisy mponina eo, mandritra ny efapolo taona.
       12Ejipta, hataoko tany foana
eo amin'ny tany lao rehetra;
ary ny tanànany, eo afovoan'ny tanàna rava,
dia ho tany lao foana mandritra ny efapolo taona;
haeliko any amin'ny firenena ny Ejipsiana,
ary hahahako any amin'ny tany samihafa izy.
       13Fa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Rahefa tapitra ny efapolo taona, hangoniko ny Ejipsiana
avy any amin'ny firenena nielezany,
       14haveriko indray ireo voababo avy any Ejipta,
ka hampodiko amin'ny tany Patrosa,
any amin'ny nihaviany,
ary ao izy dia ho fanjakana ambanimbany.
       15Ho fanjakana ambany Ejipta, raha samy fanjakana,
ary tsy hisandratra ho ambonin'ny firenena,
hohavitsiko ny isany,
mba tsy hanapahany ny firenena.
       16Tsy ho fitokian'ny taranak'Israely intsony izy;
hampahatsiaroviny azy ny heloka nataony, tamin'ny nitodihany nankany aminy;
dia ho fantatry ny olona fa Tompo Iaveh aho.
       17Tamin'ny taona fahafito amby roapolo, volana voalohany, andro voalohan'ny volana, dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       18Ry zanak'olona, Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona,
nampanao fanompoana mafy ny miaramilany, namely an'i Tira;
tonga sola avokoa ny lohany, mangana avokoa ny sorony;
nefa tsy nahazo karama kely akory tamin'i Tira, na ho an'ny tenany na ho an'ny miaramilany
tamin'ny fanompoana nataony, namelezany azy.
       19Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro omeko an'i Nabokodonozora mpanjakan'i Babilona,
ny tany Ejipta, ka halainy ny hareny ao;
hobaboiny izay azo baboina ao;
horobainy izay babo ao, ary hoentiny izay remby azo aminy,
dia ho karama izany ho an'ny tafiny.
       20Ho valin'ny asa nataony namelezany an'i Tira,
omeko azy ny tany Ejipta;
satria niasa ho ahy izy ireo - teny marin'ny Tompo Iaveh.
       21Amin'izany andro izany,
hampaniriako tandroka ny taranak'Israely,
ary hampiloa-bava anao aho eo amin'izy ireo;
ka ho fantany fa Iaveh aho. >