Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 33
Fiovan'endriky ny faminanian'i Ezekiela - Voatendry ho mpitily eo amin'ny fireneny izy - Tsy tokony hanary toky ny lasan-ko babo, fa hanao izay hahamendrika azy hahazo famonjena, amin'ny fibebahany - Filazana fa afaka Jerosalema - Tsy ho an'izay tafajanona any Palestina ny famonjena - Tsy ampy ny mihaino fotsiny ny faminaniana, fa tokony hanaraka izay asainy hatao.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 2Ry zanak'olona, mitenena amin'ny zanaky ny firenenao, ka lazao aminy hoe: Raha mandefa sabatra hamely ny tany anankiray aho, ary ny mponina amin'izany tany izany kosa mandray ny anankiray amin'ireo mpitily, 3ka mitsoka anjomara hanaitra ny vahoaka ralehilahy, nony mahita ny sabatra tamy hamely ny tany; 4nefa ohatra ka misy tsy mety miraika akory, izay mandre ny feon'anjomara, ary tonga ny sabatra ka mahavoa azy tampoka, dia ho eo amin'ny lohany ihany ny rany; 5nandre ny feon'anjomara izy, saingy tsy niraika, ka dia ho eo aminy ihany ny rany; fa raha miraika izy, dia hahavonjy ny ainy. 6Raha ilay mpitily kosa no mahita ny sabatra tamy, nefa tsy mitsoka ny anjomara, ka tsy voataitra ny vahoaka, koa tonga ny sabatra, sady mahavoa tampoka olona iray amin'izy ireo, dia ho faty eo amin'ny helony ihany, izany olona izany, nefa hadiniko amin'ilay mpitily ny rany.
       7Koa hianao, ry zanak'olona, no efa notendreko ho mpitily, ho an'ny taranak'Israely, ary rahefa mandre teny aloaky ny vavako hianao dia hanaitra azy amin'ny anarako. 8Raha niteny aho nilaza tamin'ny ratsy fanahy hoe: Ho faty marina hianao, ry ilay ratsy fanahy, ka tsy miteny hianao, hananatra ny ratsy fanahy hiala amin'ny làlany, dia ho faty amin'ny helony ihany ilay io, noho izy ratsy fanahy, nefa hadiniko aminao ny rany. 9Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa hianao, hialany amin'ny làlany, fa izy no tsy mety miala amin'ny làlany, dia ho faty ao amin'ny helony, fa hianao kosa hahavonjy ny fanahinao.
       10Ary hianao, ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak'Israely hoe: Indreto hianareo miteny manao hoe: Ny hadisoanay amam-pahotanay, dia momba anay; ka mihalevona izahay noho izany, ka ahoana indray no hahavelona anay? 11Lazao aminy hoe: Velona aho, - teny marin'ny Tompo Iaveh: tsy ny fahafatesan'ny ratsy fanahy no sitrako, fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny làlany, ka ho velona izy. Miverena! miverena! avy amin'ny làlan-dratsinareo! Fa nahoana no ho faty hianareo, ry taranak'Israely?
       12Ary hianao, ry zanak'olona, milazà amin'ny zanaky ny firenenao hoe: Ny fahamarinan'ny marina tsy hahavonjy azy amin'ny andron'ny fahadisoany; ary ny ratsy fanahy tsy ho lavo noho ny haratsiany, amin'ny andro hialany amin'ny haratsiany; toy ny tsy hahazoan'ny marina ho velona amin'ny fahamarinany, amin'ny andro anotany. 13Na efa nilaza tamin'ny marina aza aho, fa ho velona marina izy; raha sendra mitoky ny fahamarinany kosa izy, ka manao ny ratsy, dia tsy hotsarovana intsony ny asa marina rehetra nataony, fa ny ratsy nataony dia izany ihany no anton'ny fahafatesany. 14Ary na dia efa nilaza tamin'ny ratsy fanahy aza aho nanao hoe: Ho faty marina hianao; raha miala amin'ny fahotany izy, ka manaraka ny rariny sy ny hitsiny, 15fa mamerina ny natao antoka, mamerina izay nangalariny, manaraka ny lalàna ho velona marina tokoa izy, tsy ho faty! 16Tsy hotsarovana intsony ny fahotany rehetra izay nataony; efa nanaraka ny hitsiny sy ny rariny izy, ka ho velona marina tokoa.
       17Ny zanaky ny firenenao, nanao hoe: Tsy mahitsy ny làlan'ny Tompo. Ny làlan'izy ireo anefa no tsy mahitsy. 18Raha misy marina miala amin'ny fahamarinany ka manao ratsy, dia maty noho izany izy; 19ary raha misy ratsy fanahy miala amin'ny haratsiany, ka manaraka ny hitsiny sy ny rariny, dia velona izy noho izany. 20Nefa hianareo manao hoe: Tsy mahitsy ny làlan'ny Tompo! Samy hotsaraiko araka ny làlanareo avy hianareo, ry taranak'Israely!
       21Tamin'ny taona faharoa ambin'ny folon'ny nahababo antsika, tamin'ny volana fahafolo, andro fahadimin'ny volana, nisy olona nandositra avy any Jerosalema, tonga tao amiko nilaza hoe: 22Afaka ny tanàna! Ary ny hariva kosa talohan'ny nahatongavan'ilay nandositra, dia efa nanindry ahy ny tànan'ny Tompo, ka efa nosokafany ny vavako, talohan'ny nahatongavan'ilay io tao amiko ny maraina; ka dia vosokatra ny vavako, ka tsy moana intsony aho.
       23Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: 24Ry zanak'olona, ireo monina amin'ireny toeran-dravarava amin'ny tanin'Israely ireny, manao hoe: Irery Abrahama, ary efa nahazo ny tany ho anjarany; isika kosa maro ary efa nomena antsika ny tany ho fananantsika. 25Koa lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Hianareo mihinan-kena miharo ra, miandrandra maso amin'ny sampinareo vetaveta, ary mandatsa-dra, ka hanana ny tany va? 26Nitoky amin'ny sabatrareo hianareo, nanao fahavetavetana, samy nanala baraka ny vadin'ny namany avy, ka hanana ny tany va? 27Lazao amin'izy ireo hoe: Izao no lazain'ny Tompo Iaveh: Velona aho! Izay eo amin'ny tanàna rava, ho lavon-tsabatra; izay eny an-tsaha, hatolotro ho hanin'ny biby masiaka; ary izay eny amin'ny fitoerana mimanda sy any an-johy, ho fatin'ny pesta. 28Ny tany, hataoko lao sy zary efitra; ary ny fiavonavon'ny heriny, hitsahatra; ary ny tendrombohitra amin'ny tany ho lao tsy hisy mpandia akory. 29Dia ho fantatry ny olona fa Iaveh aho, rahefa nataoko lao sy zary efitra ny tany, noho ny fahavetavetana rehetra nataony.
       30Ary hianao, ry zanak'olona, dia ataon'ny zanaky ny firenenao firesaka eny anilan'ny rindrina sy eny am-baravaran-trano eny; mifampiteny samy amin'ny namany avy izy ireo, manao hoe: Andeha hihaino izay teny avy amin'ny Tompo. 31Ary dia mankao aminao izy ireo toy ny fihavin'ny vahoaka be; mipetraka eo anatrehanao ny vahoakako; mihaino ny teninao, nefa tsy manatanteraka izany, fa izay ankasitrahan'ny vavany no ataony, ny filan-karena no arahan'ny fony. 32Hianao izany dia mpihira mahafinaritra ho azy ireo, tsara feo sy mahay mitendry ny zava-maneno eo an-tànany; izy ireo kosa, mandre ny teninao, nefa tsy manatanteraka izany akory. 33Rahefa ho tonga izany zavatra izany, - sady indro efa tonga tokoa izany - dia ho fantatr'izy ireo, fa efa nisy mpaminany teo aminy. >