Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 34
Ny mpiandry ondry mahatoky, Davida vaovao - Ny hanjo ny mpiandry ondry ratsy fanahy - Andriamanitra mihitsy no hiandraikitra ny fiandrasana ny ondriny; hesoriny hiala ny ratsy amin'ireo - Fahatongavan'ilay Davida vaovao; miadana sy be voninahitra ny fanjakany.

       1Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       2Ry zanak'olona, maminania ny amin'ny mpiandry an'Israely.
Maminania, ka lazao aminy, dia amin'ireo mpiandry ireo hoe:
Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Loza ho an'ny mpiandry an'Israely,
fa ny tenany ihany no nofahanan'izy ireo!
Moa tsy ny ondry va no tokony hofahanan'ny mpiandry?
       3Nohaninareo ny taviny,
notafinareo ny volony,
novonoinareo ny matavy;
tsy namahana ny ondry hianareo:
       4tsy nanatanjaka ny malemy,
tsy nitsabo ny marary,
tsy namehy ny naratra,
tsy namerina ny nania,
tsy nitady ny very,
fa nanapaka azy an-kalozana sy an-kasiahana!
       5Ka niely izy, fa tsy nisy mpiandry;
zary rembin'izao biby an-tsaha rehetra izao,
dia tafaely.
       6Mirenireny eny an-tendrombohitra rehetra eny, ny ondriko,
sy eny an-kavoana milangalanga rehetra eny;
tafaely any amin'ny tany rehetra ny ondriko,
nefa tsy ahin'ny olona akory, na mba misy lasa nitady azy.
       7Koa mihainoa ny tenin'ny Tompo hianareo, ry mpiandry ondry:
       8Velona aho, - teny marin'ny Tompo Iaveh:
Noho ny ondriko navela hobaboina,
noho ny ondriko zary remby ho an'ny biby dia rehetra, fa tsy nisy mpiandry,
sy noho ny mpiandriko tsy niahy ny ondriko,
fa ny tenany ihany no fahanan'ireo mpiandry ireo,
ary ny ondriko tsy mba nofahanany;
       9noho izany dia mihainoa ny tenin'ny Tompo, hianareo, ry mpiandry ondry.
       10Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro ho avy any amin'ny mpiandry ondry aho;
hotadiaviko ao amin'ny tànany ny ondriko,
ary tsy hisy ondry havelako handrasany intsony;
ary ny mpiandry tsy hamahana ny tenany intsony;
hotsoahako eny am-bavany ny ondriko,
ka tsy ho remby ho azony hanina intsony.
       11Fa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro izaho dia izaho ihany no hiahy ny ondriko,
sy handinidinika azy.
       12Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny,
amin'ny andro hitsanganany eo amin'ireo ondriny mihahaka
no handinidinihako ny ondriko;
ary hesoriko izy ireo,
hiala any amin'ny tany rehetra
efa nielezany
tamin'ny andro mandrahona sy manjombona.
       13Hoentiko mivoaka avy any amin'ny firenena izy,
ary hangoniko avy any amin'ny tany samihafa,
hampodiko eo amin'ny tena taniny izy,
dia handrasako eny amin'ny tendrombohitr'Israely,
eny an-dohasaha aman-toerana rehetra onenana amin'ny tany.
       14Amin'ny tany tsara ho fiandrasana no hiandrasako azy;
ary any an-tendrombohitra avon'Israely no ho valany;
any izy no handry amin'ny valan'ondry tsara,
sy hihinana amin'ny tany be vilona,
eny an-tendrombohitr'Israely.
       15Izaho no hiandry ny ondriko, izaho ho hampandry azy;
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       16Ny very, hotadiaviko;
ny nania, haveriko; ny naratra, hotsaboiko;
ary ny marary, hohatanjahako;
fa ny matavy sy ny matanjaka kosa, haringako;
handrasako ara-drariny, izy ireo.
       17Ary ny aminareo, ry ondriko,
izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro aho, hitsara, manavaka ny reniondry sy ny reniondry;
manavaka ny ondralahy sy ny osilahy.
       18Mbola tsy ampy anareo ve ny mihinana ahitra tsara,
no dia mbola hosihosen'ny tongotrareo indray ny ahitrareo sisa;
sy ny misotro ny rano madio,
no dia mbola kobanin'ny tongotrareo koa ny sisa?
       19Hany ka ny voahosihosin'ny tongotrareo no tsy maintsy hanin'ny ondriko;
ary ny voakoban'ny tongotrareo, no hosotroiny?
       20Koa izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Indro aho handeha hitsara
ny adin'ny ondry matavy sy ny ondry mahia:
       21satria hianareo nanosika tamin'ny tehezanareo aman-tsorokareo,
sady nanoto ny ondry osa rehetra tamin'ny tandrokareo,
mandra-pandronjinareo azy ho any ivelany:
       22dia hovonjeko ny ondriko,
ka tsy hatao fandroba intsony;
ary hitsara aho manavaka ny ondry amin'ny ondry.
       23Mpiandry iray ihany no hatsangako ho azy;
- ary izy no hamahana azy ireo, -
izy no hamahana azy ireo
dia Davida mpanompoko;
ary izy no ho tena mpiandry ho azy ireo.
       24Izaho Iaveh no ho Andriamanitr'izy ireo;
ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka eo aminy;
izaho Iaveh no niteny.
       25Hanao fanekem-pihavanana amin'izy ireo aho;
hofoanako tsy hisy amin'ny tany, ny biby masiaka;
handry fahizay izy any an'efitra;
ary hatory any anaty ala.
       26Hataoko fitahiana izy sy ny manodidina ny havoanako;
halatsako amin'ny fotoanany ny ranonorana,
dia ho ranonoram-pitahiana izany.
       27Ny hazo any an-tsaha, hamoa;
ny tany koa hahavokatra,
ary izy ireo, handry fahizay amin'ny taniny,
dia ho fantany fa Iaveh aho
rahefa voatapako ny baran'ny jiogany
ary afako tamin'ny tanan'ireo nampanompo azy izy.
       28Ny firenena tsy hambabo azy intsony;
ny bibin'ny tany tsy hihinana azy intsony
ary handry fahizay, tsy hisy hanaitaitra azy izy.
       29Hampaniry voly tsara laza ho azy aho;
ka tsy ho ritry ny mosary amin'ny tany intsony izy,
na hitondra ny latsan'ny firenena.
       30Dia ho fantany fa izaho Iaveh Andriamaniny no momba azy,
ary izy taranak'Israely no vahoakako,
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       31Ary hianareo, ry ondriko, ondry andrasako:
dia olombelona hianareo;
ary izaho dia Andriamanitrareo,
- teny marin'ny Tompo Iaveh. >