Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Ezekiela

Ezekiela toko 36
Tafaverina amin'ny taniny Israely - Ny anton'ny famonjen'Andriamanitra azy: ho voninahitry ny anarako, hoy izy - Ny fandrosoan'ny fanjakana vaovao.

       1Ary hianao, ry zanak'olona, maminania amin'ny tendrombohitr'Israely ka ataovy hoe:
Ry tendrombohitr'Israely, mihainoa ny tenin'ny Tompo:
       2Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho ny fahavalo nilaza ny aminareo hoe: Hia! Hia!
lasanay ho fanananay ny havoana fahagola!
       3Noho izany dia maminania, ka ataovy hoe:
Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho ny nandravan'ny olona sy nanitsakitsahan'ny tongony anareo, hatraiza hatraiza,
mba hahatongavanareo fananan'izay sisa amin'ny firenena,
ary noho hianareo tonga fitenenan'ny vava mitsaontsaona,
sy firesaka ratsin'ny olona;
       4noho izany, ry tendrombohitr'Israely,
dia mihainoa ny tenin'ny Tompo Iaveh:
Izao no lazain'ny Tompo Iaveh amin'ny tendrombohitra sy havoana,
amin'ny hantsan-driaka sy ny lohasaha,
amin'ny toeran-dravarava mahalao monina
sy amin'ny tanàna haolo,
izay efa natolotra horobaina sy hihomehezan'
ny sisa amin'ny firenena manodidina;
       5noho izany, izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Eny, noho ny firehitry ny fahasarota-piaroko,
no nitenenako namely izay sisa amin'ny firenena
sy namely an'i Idomea manontolo
izay nisazoka ny taniko ho fananany
tamin'ny hafalian'ny fony rehetra
sy tamin'ny fanesoan'ny fanahiny,
hataony fandroba foana;
       6koa noho izany maminania hianao ny amin'ny tanin'Israely,
ary lazao amin'ny tendrombohitra sy ny havoana,
amin'ny hantsan-driaka sy ny lohasaha hoe:
Izao no lazain'ny Tompo :
Indro aho miteny amin'ny fahasarota-piaroko amam-pahatezerako,
satria hianareo nitondra ny latsa avy tamin'ny firenena.
       7Koa noho izany, izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Efa nanangan-tànana aho!
Ireo firenena manodidina anareo,
dia hitondra latsa koa izy ireo.
       8Ary hianareo kosa, ry tendrombohitr'Israely,
haniry ny rantsanareo,
sy hahavokatra ny voanareo
ho an'Israely vahoakako;
fa efa akaiky ny hihaviany.
       9Indro aho ho avy eo aminareo,
sy hitodika ny tavako ho aminareo,
ka dia hasaina sy hofafazana hianareo.
       10Hohamaroiko ny olona eo aminareo,
dia ny taranak'Israely rehetra rehetra;
ny tanàna, honenana;
ary ny efa rava, haorina indray.
       11Hampitomboiko ny olona sy ny biby fiompy eo aminareo;
ka ho maro sy hitombo ireny;
hataoko honenan'olona toy ny taloha hianareo.
Hanao soa aminareo, mihoatra noho ny tamin'ny niandohanareo aho;
ka ho fantatrareo fa Iaveh aho.
       12Hitondra olona ho eo aminareo aho
dia Israely vahoakako, ka izy hanana anao;
ho lovany hianao,
ary tsy hahalany fara azy intsony.
       13Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Noho ny anaovany aminareo hoe:
Nandany olona hianao,
sady nahalany fara ny firenenao;
       14noho izany dia tsy handany olona intsony hianao,
na hahalany fara ny firenenao,
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       15Tsy avelako handre
latsa avy amin'ny firenena intsony hianao,
na hitondra fanaratsiana avy amin'ny firenena,
sady tsy hahatafintohina ny firenenao koa,
- teny marin'ny Tompo Iaveh.
       16Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe:
       17Ry zanak'olona, ry zareo taranak'Israely,
fony izy nitoetra teo amin'ny taniny,
dia nandoto azy, tamin'ny fitondran-tenany aman'asany;
fa ny fitondran-tenan'izy ireo
dia toy ny fahalotoan'ny vehivavy teo anatrehako.
       18Ka naidiko tamin'izy ireo ny fahatezerako,
noho ny ra nalatsany tamin'ny tany,
sy noho ny nandotoany azy tamin'ny sampiny vetaveta.
       19Naeliko ho any amin'ny firenena izy ireo,
ka nahahaka tany amin'ny tany samihafa.
Notsaraiko araka ny fitondran-tenany aman'asa nataony izy.
       20Nony mby tany amin'ny firenena nalehany izy ireo,
dia nanala baraka ny anarako masina,
fa izao no filazan'ny olona azy: Ireo no olon'ny Tompo,
avy any amin'ny taniny no nialany.
       21Ka nangoraka ny anarako masina aho,
izay nalain'ny taranak'Israely baraka,
tamin'izay firenena nalehany any.
       22Noho izany, lazao amin'ny taranak'Israely hoe:
Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Tsy noho ny aminareo, no anaovako an'izao, ry taranak'Israely,
fa noho ny anarako masina izay nalainareo baraka,
tany amin'ny firenena nalehanareo.
       23Hohamasiniko ny anarako lehibe izay voala baraka,
eny amin'ny firenena nanalanareo baraka azy,
dia ho fantatry ny firenena fa Tompo Iaveh aho
- teny marin'ny Tompo Iaveh,
rahefa manamasin-tena ao aminareo, eo imasony aho.
       24Halaiko avy any amin'ny firenena hianareo,
hangoniko avy any amin'ny tany rehetra
ka hampodiko eo amin'ny taninareo.
       25Hofafazako rano madio hianareo,
dia hadio;
ny fahalotoanareo rehetra mbamin'ny fahavetavetanareo rehetra,
hataoko afaka aminareo.
       26Homeko fo vaovao hianareo,
ary hasiako fanahy vaovao ao anatinareo;
hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato,
ka homeko fo nofo hianareo.
       27Hataoko ao anatinareo ny Fanahiko
ary hataoko manaraka ny fitsipiko hianareo,
ka hitandrina ny didiko, sy hanaraka izany.
       28Honina eo amin'ny tany nomeko ny razanareo hianareo,
dia ho vahoakako hianareo,
ary izaho ho Andriamanitrareo.
       29Hovonjeko hianareo ho afaka amin'ny lotonareo rehetra;
hantsoiko ny vary, ary hataoko ho be dia be,
ary tsy haniraka mosary aminareo intsony aho.
       30Hampitomboiko ny voankazo,
mbamin'ny vokatry ny saha,
mba tsy hitondranareo intsony
latsa ama-mosary eo amin'ny firenena.
       31Hahatsiaro ny lalan-dratsinareo hianareo
mbamin'ny asa tsy mety nataonareo,
ka haharikoriko anareo ny tenanareo,
noho ny hadisoanareo amam-pahavetavetanareo.
       32Tsy noho ny aminareo no anaovako izany,
- teny marin'ny Tompo Iaveh, - ka aoka ho azonareo izany;
aoka ho menatra sy hivoaramena hianareo, noho ny nataonareo,
ry taranak'Israely.
       33Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny helokareo rehetra,
dia haveriko ho amin'ny tanànany ny mponina ao aminy,
ary ny efa rava haorina indray.
       34Ny tany voarava, hasaina,
izy izay efa tany lao teo imason'ny mpandalo rehetra.
       35Holazaina hoe: io tany io efa foana teo,
nanjary hoatra ny sahan'i Edena,
ary ny tanàna efa rava, lao, nirodana,
efa misy mponina hoatra ny tanàna mimanda.
       36Ary ho fantatry ny firenena sisa tavela manodidina anareo,
fa izaho Iaveh dia nanorina indray ny efa rava,
namboly ny efa fongotra.
Izaho Iaveh sady nilaza no manatanteraka!
       37Izao no lazain'ny Tompo Iaveh:
Amin'izao koa aho no mba hety hotadiavin'ny taranak'Israely,
mba hanaovako izany ho fanasoavana azy:
hohamaroiko toy ny biby fiompy ny olona.
       38Toy ny andian'ondry masina,
toy ny andian'ondry any Jerosalema, amin'ny fetiny lehibe,
ny olona hanao andiany, hameno ny tanàna rava;
dia ho fantatry ny olona fa Iaveh aho. >